"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 14/25

Eperjes Károly, szo, 12/17/2011 - 07:30

 

 

 

Folytatás

 

 

V.

A magányosságról,
az imáról és a böjtről

- Szeretném a jelenről, a mostani
helyzetről kérdezni. Mindenki, aki elol-
vassa ezt a könyvet, ugyanabban az
adott környezetben él, hívők, hitetlenek
vagy hitet keresők egyaránt. Mindenki,
aki nyitott lélekkel közelíti a mi beszél-
getésünk témáját, küzd azzal, hogy a
csírázó hitéhez hogyan áll hozzá a kül-
világ: eltapossa, vagy hagyja felnőni,
megnyilvánulni
. Amikor szakmája kö-
rében nyilvánvalóvá vált, hogy Ön ke-
resztény, akkor valószínűleg sokan arra
gondoltak: na, Eperjes Károly legújabb
szerepe! Vagy azt is gondolhatták, hogy
bolond. Hogyan viseli az effajta megbé-
lyegzést?

   - Kaptam és kapok is ilyet. De ezek
olyan díjak, amik fontosabbak, mint
bármilyen más földi díj, mert ezek ér-
demjegyek ott, ahova megyek. Nem
azt mondom, hogy néha nem fáj meg-
élni, mert én is gyarló ember vagyok.

   - Mindannyian dicséretet szeretnénk
inkább kapni.

   - Kapok azt is. Megjelenik néha
egy-egy kolléga, művész vagy közéle-
ti ember, hogy "Lennél a kereszt-
apám?" , "Lennél az esküvői tanúm?",
"Lennél a fiam keresztapja?" Vagy
azt mondja valaki: "Előadtál egyszer
egy istenes versek-estet, ami a te ta-
núságtételed volt. Az én megtéré-
semben te nagy szerepet játszottál az-
zal az estével" .

   - Tehát a pozitív visszajelzések el-
lensúlyozni tudják a rosszat, amit a
környezetétő1 kap?

   - Nemcsak hogy ellensúlyozza, ha-
nem az Úristen, amikor már csügge-
dés vesz erőt rajtam, mert éppen sok
"pofont" kapok, akkor mindig küld
egy Veronikát vagy egy Cirenei Si-
mont, aki segít. És amikor egyiket se
látom, akkor meg az Ő és mindannyi-
unk Édesanyja húz ki ebből az álla-
potból. Most éppen ebben vagyok,
mert úgy érzem, ellehetetlenedik kö-
rülöttem a helyzet.

   - Annak idején létesítettek egy szín-
kört, a Keleme
n László Színkört, ami
azt célozta, hogy a szakmán belül kü-
lönleges minőséget képv
iseljenek.

   - Már az se a régi, mert elsősorban
nem a szakralitás tartotta össze, ha-
nem a szakmai igényesség.

   - Az isnagy dolog, csak hosszú táv-
ra nem elég
.

   - Úgy van.

   - Sokszor érzi magát társtalannak a

hitében? Említette, hogy vannak embe-
rek, akiktól jó visszajelzéseket kap, de
ők még nem
társak a hitben. A lelki-
atyához se lehet mi
ndig elmenni. Nem
magányos?

   - Nagyon jó szót használt: magá-
nyos lehetek, egyedül soha nem va-
gyok. Egyedül az van, aki már elsza-
kadt Istentől. Ha egyedül vagyok, mi-
közben hiszek Istenben, az már aber-
ráció. Magányos tudok lenni, és néha
fáj is a magány, de mindig velem van
Isten és mindannyiunk Édesanyja, a
védőszentem és az őrzőangyalom.

   - Az emberi magány elviselhető így?

   - Igen, így elviselhető- Az emberi

magány elviselhető, az egyedüllét elvi-
selhetetlen. Ezért vegyül az öntörvé-
nyű, Isten nélkül élő ember a tömegbe
"fogyasztani", meg "szórakozni".

   - Elkopik a hitünk és az erőnk is.

Hová tud visszavonulni, újra erőt me-
ríteni?

   - A megtérésemkor rádöbbentem
arra, hogy a megtérés az egy szünte-
len folyamat. Szüntelenül kell meg-
térni. Ez egybeesik azzal, hogy "Szün-
telenül imádkozzatok!" Ennek a leg-
finomabb fokmérője, ami az Úr imá-
jának, a Miatyánknak a centruma:
"Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma!" Jézus azt mondja ne-
künk, hogy "Veletek leszek a világ vé-
gezetéig". Vagyis mindennap vissza-
mehetek hozzá. Nem múlhat el nap
tíz éve úgy, hogy ne legyen szentmi-
sém és szentáldozásom. És ebben az
egyház vezetője, a pápa a példaké-
pem. A Szentatya ugyanazt teszi, amit
Medjugorjében a Szűzanya kér: min-
dennap szentmise és szentáldozás,
mindennap elmélkedés a Bibliából,
mindennap három Rózsafüzér-imád-
ság, minden szerdán és pénteken böjt
Jézus szenvedésének emlékére,min-
den héten szentgyónás. Mária azok-
hoz fordul, akik segíteni akarnak neki
engesztelni, mert az ember "úgy elal-
jasult, hogy önként, kéjjel öl" Radnóti
szavaival (abortusz, eutanázia, etnikai
tisztogatások). Jelen pillanatban az
nagyon hatékonyan tud segíteni Má-
riának és a pápának az engesztelés-
ben, aki ezt az öt dolgot teljesíti. Mel-
lesleg, aki ezt megteszi, naponta kö-
rülbelül két és fél órát ad - egy tize-
det - a huszonnégy órából Istennek.
Ide tudok visszamenni, ehhez a két és
fél órához - és ha ez kevés, akkor
még mindig elő tudok venni olyan
írásokat, mint például Török Endre
írásai. Ez a legutóbbi örömöm.

   - Nekem isörömteli meglepetést okoz-
tak Török Endre gondolatai!

   - Nem tudjuk, ki Török Endre! Ha
Sándor Gyuri barátom nem hívja fel
rá a figyelmemet, soha nem olvasom
el! Legszívesebben felkiáltanék: "Em-
berek, Török Endrét olvassatok!" Ez a
legújabb élményem, de mondhatnék
másokat is. Dosztojevszkijt, a pápa en-
ciklikáit, Bolberitz Pált, Jelenits Ist-
vánt, Barsi Balázst. De ha valakinek
nem kellenek a papok, olvassák Cseri
Kálmánt! Mostanában mindennap ol-
vasom Török Endre írásait. Fél órát,
egy órát, amennyit ki tudok szakítani
- néha két órát, ha ráérősebb a na-
pom. De legalább egy fejezetet.

 

Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap

 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap