"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 16/25

Eperjes Károly, h, 12/10/2012 - 00:07

 

 

Folytatás

                       VI.

Az "utolsó időkrő1" és a közéleti
szerepvállalásról

   - Úgy érzem, úgy látom, hogy az
európai kultúra most döcög, bajban
van, mert már majdnem a lelki mo-
csár mélyén vagyunk. Ám ahol elha-
talmasodik a bűn, ott túlárad a kegye-
lem. Közel van a nagy talpra állás.
Hogy hogyan, azt nem tudom. Vagy
kataklizma, vagy katarzis, de végül ka-
tarzis.

   - Nemrég olvastam néhány 19.szá-
zad végi, 20. század eleji gondolkodó
művét, legutóbb Például Csontváry
Kosztka Tivadar Önéletírását. Vala-
mennyien úgy érzékelték és értékelték a
saját korukat, hogy az már a vég. On-
nan mélyebbre erkölcsileg nem lehet
süllyedni. Mi, a 21. század elején tud-
juk, hogy nem volt igazuk: lehetett még
mélyebbre süllyedni. Ez tehát egy olyan
probléma, ami mindig foglalkoztatja az
emberiség sorsáért felelősséget érző,
gondolkodó embereket. Nem lehet, hogy
ma is csak a fantáziánk szűkös, és még
innen is
lehet mélyebbre süllyedni?

   - Én nem tudom, mikor lesz a nagy
talpra állás, mert az Isten hosszan tűrő
és irgalmas. Ám úgy érzem, hogy kö-
zel van ... Egyre közelebb. Nem lepőd-
nék meg, ha egy életöltőn belül bekö-
vetkezne egy nagy változás, mert
olyan természetfölötti jeleket kapunk,
amik arra utalnak, hogy nagyon közel
van. Az egyik "természetes természet-
fölötti jel" például II. János Pál pápá-
nak A harmadik évezred küszobén című
enciklikája és más kijelentései, amik-
ben azt mondja: "Mindenkit szeretet-
tel várok a harmadik évezred új Pün-
kösdjén!" - Így, egyes szám első sze-
mélyben! Hogyan értsem én ezt? És
mit mond Mária Medjugorjéban?
Mindig a bűnbánatra és Jézusra mu-
tat. A medjugorjei jelenéseket én ab-
szolút hitelesnek érzem a lelkemben,
és a szív-agy harmónia alapján meg-
vizsgálva is. Mária 2003 Karácsonyán
azt mondta: "Elhozom nektek a Béke
Királyát." Mit kezdjünk ezzel a mon-
dattal? Merjük ezt fölfogni? Ha ilyet
üzent volna Mária vagy a pápa a kö-
zépkorban, mit csináltak volna az em-
berek? Készültek volna az utolsó Ítélet-
re. És ma mit csinálnak az emberek?
Ha azt hallják, hogy a benzin ára négy
forinttal emelkedik, azt felfogják. Ezt
miért nem? Mert a szívüket elnehezí-
tették, és csak az agyukkal akarnak el-
igazodni a világban. Pedig csak a szív
és agy harmóniájával lehet megterem-
teni itt az otthont, ami a mennyei ott-
hon előképe.  

 

   - Kell tiltakozni a keresztényeknek
az ellen, ha a hitüket, emberi méltósá-
gukat sértő társadalmi jelenségekkel
szembesülnek?

 Azemberiség szörnyűségei csak
azért vannak az emberiségen, mert
magán hagyja. Az amorális, aberrált
világ. "Nem baj, hogy háború van,
fő, hogy nem nálam! Nem baj, hogy
ég a ház, csak ne nálam!" Csak ön-
magára gondol az ilyen ember, és
nem hiszi el, hogy vele bármi rossz
megtörténhet. Ezért kell "Való vi-
lág" -ot blöffölni, és a szörnyűségeket
katarzis nélkül adni, hiszen úgyis azt
mondják: "Nem baj, hogy ott az van,
ide úgyse jut el!"
   Tehát hiba mulasztani, nem szóvá
tenni. De vigyázzunk, kikre bízzuk,
hogy a számunkra fontos dolgokat
szóvá tegyék! Biztos, hogy kellő böl-
csességgel nyilvánultak meg, akik pél-
dául a Tilos Rádió ügyében a keresz-
ténység nevében nyilatkoztak? De hát
ők mentek oda!
 

 

Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap
 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap