"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 21/25

Eperjes Károly, v, 01/27/2013 - 00:11

 

 

 

 

Folytatás

 

  - A köpeny a művészettörténetben is
a gondviselésnek, a védelemnek a szim-
bóluma. A keresztény művészetben Má-
riát gyakran ábrázolták hatalmas kö-
penyben, ami alól kikandikálnak az
emberek, akik hozzá fohászkodnak vé-
delemért. Ez a "védelmező köpön
yeg"-
motívum valószínűleg azóta létezik a
művészetben, amióta az emberek palás-
tot, köpenyt hordanak.

   - A "skapuláré"-imádságban is ezt
kérjük Máriától: "Tekints reánk kegye-
sen, és fogadj oltalmad palástja alá!"
   Nézzünk még két hibátlan, megté-
rő metanoia-verset!

   József Attila: Négykézláb másztam

Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám, és nem emelt föl
                                               / engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni,
                                             I bennem.

Úgy segített, hogy nem segíthetett.
Lehetett láng, de nem lehetett
                                               I hamva.

Ahány igazság, annyi szeretet.

Úgy van velem, hogy itt hagyott
                                          I magamra.

 

Gyönge a testem: óvja félelem!

De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen

az üres űrben tántorgó világon.

"Négykézláb másztam" - azaz elvesz-
tette istenképmás-létét. Állati sorba ju-
tott a bűnei miatt, nem volt méltó az
istengyermekségre. De ez már múlt
idő: igyekszik felállni. Észreveszi az
álló Istent. "Álló Istenem lenézett rám,
és nem emelt föl engem ... Úgy segí-
tett, hogy nem segíthetett." Hát per-
sze, nem írhatom meg a gyerekem
helyett a leckét, mert ha megírom he-
lyette, rossz úton indítom őt el. Ráve-
zetni, azt igen. Lehet vinni valakivel
együtt a keresztet, mint Cirenei Si-
mon. Együtt szenvedni vele, mint az
Anya. Odanyújtani neki a kendőt,
mint Veronika, és folytathatnám. Vagy
csak kilépni a tömegből, személyiség-
gé válni és tanúságot tenni, mint Já-
nos. Az igen! De levizsgázni minden-
kinek a saját kereszthordozása után
kell. A "lenézett" kifejezés nem azt je-
lenti, hogy "megvet", hanem úgy néz
rá az Isten, mint az apa és az anya,
aki vigyázza a gyerekét, de elengedi,
mert különben sosem tanul meg jár-
ni. És ha négykézlábra esik, nem sza-
bad fölemelni, csak egy kicsit segíteni
neki. "Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő lábra állni ben-
nem." Ez a lényeg: az igazi szabadság,
a szabad akarat, hit és ráció harmóni-
ája! Elhinni, fölvenni a saját kereszte-
met, és követni Krisztust. "Lehetett
láng, de nem lehetett hamva." A láng
a Szentlélek jelképe, az Isten jelképe,
ami nem emészti el a csipkebokrot,
nincs hamva, tehát nem matéria.
(Ajánlom Szabó Lőrinc Materializmus
című versét. Hibátlan vers! Elmondja,
mit jelent az anyagelvűség.) "Ahány
igazság, annyi szeretet." Az Isten min-
denkit a saját talentumai szerint érté-
kel, s hogy azokkal hogyan gazdálko-
dik. "Úgy van velem, hogy itt hagyott
magamra" - tehát nem hagyta el, ha-
nem figyelemmel követi, ugyanúgy,
mint a tékozló fiút a bibliai példabe-
szédben az atyja: még a távolból is
tartja vele a kapcsolatot az ima és en-
gesztelés által. Azért tudta a fiú ké-
sőbb visszanyerni a szabad akaratát.
Azt szokták mondani: milyen könnyű
volt felállni annak a fiúnak, hiszen
otthon volt a kaja, pia, naná, hogy ha-
zamegy a marhája! Ha valóban csak a
kaja, pia, meg a pénz miatt ment vol-
na haza, így nyit be: "Fater, elfogyott
a lóvé! Adj még!" De az ilyen kölök
csak hazalődörög. Az igazi hazatérő kin-
cset visz, még akkor is, ha minden
pénzét elherdálta. Mi volt ez a múlha-
tatlan kincs? A tékozló fiú, elszórva a
vagyonát, rosszabb helyzetbe került,
mint a zsidók szemében tisztátalan ál-
lat, a disznó. Boldogan megette volna
a moslékot is, de még azt sem tehette.
Elege lett a bűnből, a rendetlenségből
és az ezzel járó nyomorból. Haza vá-
gyott a rendbe. Nem lett volna lehe-
tősége további bűnökkel "segítenie" a
rossz során? Dehogynem! Ellophatta
volna a disznók moslékját. Agyonver-
hetett volna egy disznót, hogy a húsát
megegye. Agyonverhette volna a disz-
nók gazdáját, és övé az egész disznó-
falka. Spontán privatizáció! Nem tet-
te: neki a bűnből volt elég. Visszavá-
gyott a szeretetbe. Amikor hazaérke-
zett, azt mondta: "Bocsáss meg, vét-
keztem az Isten és teellened." Tökéle-
tes bűnbánat. Földi kincsét ugyan el-
szórta, de múlhatatlan kincsét megta-
lálta a szívében és az eszében. Ezért
mondja az atya: "Örüljünk, mert el-
veszett és megkerült!" Lelkileg tökéle-
tesen jött haza, és a papa nem a kre-
ditkártyája szerint ítélte meg, hanem
a lelki állapota szerint.
   A tékozló fiú hazatérő tökéletes
igazságát fogalmazza meg a Karácsony
című Ady-vers: "Nem volna más val-
lás, / Nem volna, csak ennyi: / Imádni
az Istent / és egymást szeretni." Így
megfogalmazva ezt sehol a világiroda-
lomban nem találtam. Ez ugyanaz,
mint amikor megkérdezik az Úrjé-
zust: "Mondd, melyik a legfontosabb
parancs a tíz közül?" Azt mondja: "Az
első és a második." "Na de mégis me-
lyik?" "A kettő együtt: Szeresd Ura-
dat, Istenedet, és csak neki szolgálj!
Szeresd embertársadat, mint maga-
dat!" Ez a tökéletes szeretet.
   Ady Karácsonya három részre tago-
lódik, maga a költő számozza meg. Az
első rész négy versszakból áll, ez a Ka-
rácsony ünnepének a megfogalmazá-
sa. Utána következik két hosszabb
versszak: ez a Húsvét ünnepe. A har-
madik rész egy keretbe foglalt vers-
szak, közepén a már idézett gyönyörű
mondattal - ez a Pünkösd ünnepe. A
három nagy ünnep valójában együtt
van Karácsonykor, Húsvétkor és Pün-
kösdkor is. Az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek más-más feladatban nyilvánul meg
az emberi történelem folyamán, de
egy és ugyanaz, a Három Egy. Ezt a
Szentháromságot példázza a vers. Az
első rész négy versszaka az alapzat.
Utána jön a két versszak, a felépít-
mény, mint a ház. Végül a tető, az egy
versszak. Még geometriailag is meg-
kapjuk a Szentháromság jelét, a há-
romszöget. Azt viszont hozzá kell ten-
nem, hogy Ady ebben a versben is el-
árulja, hogy bár a hitben magas szin-
ten áll, de még nem "érkezett be". A
harmadik részben vannak az erről
árulkodó jelek: "Ha ez a szép rege /
Igaz hitté válna ... " Hát kérem szépen,
ez nem rege! Ráadásul egy református
számára az első és legfontosabb az Ige.
Ha Ady megtért, gyakorló református
lett volna, így írhatta volna: "Ha ez a
szép Ige / Igaz hitté válna ... " S van
még egy jel: "És a gyarló ember / Em-
ber lenne újra, / Talizmánja lenne / A
szomoru útra". Mi a keresztény szá-
mára a talizmán? Babonás lenne Ady
vagy mohamedán? Tudjuk, hogy egy
mohamedán számára a talizmán na-
gyon sokat jelent: aki elveszíti a taliz-
mánját, olyan, mintha önmagát veszí-
tette volna el. Miért használja itt ezt a
kifejezést? Talán mert megpróbálta
megfogalmazni a hitében a "csúcsot",
és mivel nem találta, ezért egy másik
egyistenhívő világból rakta oda a "csú-
csot". Ha megtért református lett vol-
na, mondjuk Gyökössy Bandi bácsi lel-
kületével, írhatta volna: "És a gyarló
ember / Ember lenne újra, / Szent Igéje
lenne / A szomoru útra". Ha megtért
katolikus lett volna, ezt írhatta volna:

"És a gyarló ember / Ember lenne újra,
/ Szent Kenyere lenne / A szomoru útra".
Ez a mi legnagyobb ajándékunk!
   Éppen ezért a legkedvesebb vers
számomra Babits Mihály Eucharistiája:

 

Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.

Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

 

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
husát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje
szállna mellükbe, - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával átalér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az Igazság,
másik karja a Szeretet. ..
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk
nem részes és ugy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hus tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.
 

 

 

Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap

 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap