"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 4/25

Eperjes Károly, szo, 08/11/2012 - 00:07

 

 

Folytatás

 

- Ez már a jó és rossz érzékeléséről,
vagyis némi lelkiismeretről tesz tanúsá-
got. Ez az ember tudja talán, hogy mi
az, amit nem kellene tennie.

 

- Úgy van. Mégis azt kell monda-
nom, hogy ez a liberális keresztény-
ség" a legrosszabb állapot.

 

   - Kétszínű állapot.

  - Úgy van! Ez kétszínűség. Kettős

lelke van. Nem lehet két úrnak szol-
gálni. A „liberális keresztény" két úr-
nak szolgál. A liberalizmus az ördög
útja (nem mintha más "izmus" nem
volna az ördög útja: bolsevizmus,
nacionalizmus, fasizmus, globalizmus
mind az ördög útja, ez mind az egoiz-
musból ered). Tehát, olyan, hogy "li-
berális keresztény", nincs is, mert
vagy liberális valaki, vagy keresztény.
Én a magánéletemben liberális vol-
tam, és büszke is voltam rá. Közben
pedig a színpadon próbáltam szakra-
litást adni. Tehát úgy akartam ikon-
festő lenni, hogy én magam nem vol-
tam ikon, Isten képmása. Ez a kettős-
ség engem emésztett. Még droghoz is
nyúltam, borzasztó állapotokban vol-
tam. És ebből álltam fel Isten kegyel-
méből és a szabad akaratomból. Hogy
a szabad akaratomat visszanyertem
azokból a borzasztó állapotokból, az
azért van, mert valakik jól engesztel-
tek értem. Magunkért vezekelni kell, má-

sokért engesztelni. Tehát a szüleim, a fe-
leségem, a gyermekeim vagy a kör-
nyezetemből valakik nagyon jól en-
geszteltek értem, mert egyszer csak a
szabad akaratomat és a kegyelmi álla-
pot lehetőségét visszanyertem.

 

 

 

Il.

A rokonokról, a halálközeli
élményró1, tragédiáról és
komédiáról

- Egy gyermek vagy fiatal életében a
személyeknek nagy szerepük van az is-
tenhit szempontjából is
. Említette már
a szüleit, a főiskolai tanárát. Gyermek-
korában voltak még hitre vezető vagy

éppen elrettentő emberi példák?

- Nagybátyám, aki a börtön után
velünk élt egy ideig, nem volt könnyű
ember. Az egész família szenvedett at-
tól, ahogy ő elvárta, hogy mindenki
jó katolikus legyen. Ő ugyanolyan tü-
relmetlen volt, mint én. Most, utólag,
az Isten áldja meg ezért, nagyon hi-
ányzik! Napi megtérő állapotban
minden szava gyógyszer lenne! De a
nem megtért ember számára a türel-
metlen megtéresre-hajtás elrettentő is
lehet. Amennyire jót akart, annyi
rosszat tett ezzel, de a Jóisten látta a
jó szándékot benne, és ez halálán túl
is gyümölcsöt hoz. Csak az volt szá-
mára büntetés, hogy életében nem
láthatta ezt az állapotot.

- Talán egy kicsit több tapintattal
meglátta volna a másikban, hogy az
mennyit tud az ő hitébó1 befogadni.

- A családon belül a legfinomabb
keresztény hitet nagyapám sugározta,
és mindenki szeretettel volt iránta.
Egyszerű ember volt, aki asztalosnak
tanult, aztán valami miatt abbahagy-
ta, és parasztember lett. Borzasztóan
bölcs, hiteles keresztény, roppant szor-
galmas, jó humorú ember volt.

- Közel éltek egymáshoz?

- Egy faluban. Náluk születtem.

Nagyapám olyan keresztény volt, hogy
amikor a háborúból hazajött, már a
kapuban dobálta le magáról a ruhá-
kat, és a toronyórát nézte, hogy a
nagymiséről el ne késsen. És kiabálta,
hogy „Rozi, vizet!" "jézus Mária, meg-
jött a Pesta!" - kiáltotta a nagyanyám,

és persze bőgött, "rítt". Ahogy nagy-
apám mosakodott, megkérdezte: "Min-
den rendben van?" "Igen." "Minden-
ki él?" "Él." Mert két perce volt csak,
gyorsan ledobta a ruháit, mosakodott,
felvette az újat, és ment. A gyerekek
már tíz perccel előbb ott voltak a
szentmisén. Nagyapám úgy akart ha-
zajönni a frontról, hogy a gyerekeit a
szentmisén, szentáldozás közben lássa
meg először, ha élnek, és a gyerekei is
úgy lássák meg őt. Ez olyan mély hit,
és olyan mély készület a hazatérésre,
ami mögött ajándékozás és irgalmas
szeretet van. Mindig, mindenért meg
tudott bocsátani. És ha valaha kicsit
keményebben is szólt, már mindjárt
utána mondott egy jó szót, hogy: na,
na ... kisszógám ...  

 

Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap