Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.) : Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet

Szerkesztő C, h, 12/30/2013 - 00:00

 

 

 

 Megjelent a 2010. novemberi Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet konferencia kötete.
KULTURÁLIS NYELVÉSZET DEFINÍCIÓI, VIZSGÁLÓDÁSI TERÜLETEI (9)
 ◆ Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a nyelvtudományi kutatások tárgya (11)
 ◆ Kövecses Zoltán: Mi a kulturális nyelvészet? (16)
 ◆ Balázs Géza: Nyelvi struktúra és kultúra (21)
 
A KULTÚRA ÉS A VILÁG NYELVI KÉPE (25)
 ◆ Cs. Jónás Erzsébet: A világ nyelvi képe a műfordításban (27)
 ◆ Brdar-Szabó Rita: Kognitív és kulturális motiváció a lexikális tipológiában a fafajtákkal kapcsolatos poliszémia vizsgálatában (33)
 ◆ Magyari Sára: A munka–pénz nyelvi képe a magyar és a román nyelvben (39)
 ◆ Fábián Krisztina: A lelkiismeret a magyar és az orosz nyelv és kultúra tükrében (45)
 ◆ Dziewońska-Kiss Dorota: Az élet fogalmának nyelvi képe a magyar és a lengyel nyelvben, kérdőíves anyag alapján (49)
 ◆ Tölgyesi Beatrix: Lexikai russzicizmusok a litván internetes fórumok nyelvében (54)
 ◆ G. Orosz Renáta: A katonai rendfokozatokban tükröződő nyelvi világkép (59)
 ◆ Horváth László: A sakk világának nyelvi képe az értelmező szótárban (64)
 
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET KOGNITÍV ÉRTELMEZÉSE (69)
 ◆ Tolcsvai Nagy Gábor: A szemantikai kiterjesztés a modernség utáni prózában (71)
 ◆ Tátrai Szilárd: A nyelvi megismerés fiziológiai és diszkurzív megalapozottsága (77)
 ◆ Nagy Julianna: „A nyelv a lélek tükre” – avagy a nyelv és kultúra kapcsolatának megjelenése a kognitív nyelvészetben (83)
 ◆ Szabó Réka: A szimbólumok és a fogalmi metaforák kapcsolata (87)
 ◆ Szerecz György: A metaforizáció mint helyettesítő alkalmazás (93)
 ◆ Pethő József: Az idő metaforái (97)
 ◆ Nucz Eszter: A szégyen fogalma az individualista és a kollektivista kultúrákban. Egy kognitív nyelvészeti megközelítés (102)
 ◆ Szlávi Anna: Nyelv és kultúra: a nő tükrében (108)
 ◆ Farkas Orsolya: Az állam fogalmának konceptualizációja a magyar politikában az elmúlt tizenegy év országértékelő beszédei alapján, avagy van‑e „magyar csavar” (114)
 ◆ Nasinszky Dezső: A humor kognitív nyelvészeti megközelítése (119)
 ◆ Szelid Veronika: Őseink szerelmei, régi idők erkölcsi rendje. Kognitív nyelvészeti elemzés rábaközi, szigetközi és moldvai csángó népdalszövegek alapján (124)
 ◆ Baranyiné Kóczy Judit: Térdeixis a magyar népdalban (131)
 ◆ H. Tomesz Tímea: A műfaj mint kulturális forma (136)
 
KULTURÁLIS NYELVÉSZET A TÖRTÉNETISÉGBEN (141)
 ◆ Haader Lea: A (szocio)kulturális háttér szerepe az ómagyar scriptorok megakadásjelenségeiben (143)
 ◆ Keszler Borbála: A meggyőzés eszközei a régi magyar orvosi receptekben (150)
 ◆ Kuna Ágnes: A magyar orvosi receptek alakulása a társadalmi és a kulturális tényezők függvényében a 16. századtól napjainkig (156)
 ◆ Terbe Erika: Szólások, helyzetmondatok a 16. századi misszilisekben (163)
 ◆ Varga Éva Katalin: Bába, baba és báb – újra (168)
 ◆ Horváth Katalin: Név és kultúra – a só és szócsaládja kapcsán (173)
 
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A STÍLUSKUTATÁS (179)
 ◆ Szathmári István: A kreativitás és a magyar nyelv (181)
 ◆ Nagy L. János: A műdal kultúrája és a népdal kultúrája (185)
 ◆ Bartha Csilla – Hámori Ágnes: Stílus – interakció – diskurzus. Szociolingvisztikai szempontok és a beszédalkalmazkodás-elmélet lehetőségei a stílus vizsgálatában (191)
 ◆ Szabó Roland: Nyelvi színjáték. A Csáth-novellák színszerkezete (198)
 ◆ Szikszainé Nagy Irma: Egy reklámszövegtípusról – határok nélkül (204)
 ◆ Csiszér Annamária: Nyelvhasználat által történő befolyásolás a reklámszövegekben (209)
 ◆ A. Jászó Anna: Megjegyzések az érvelés és a stílus összefüggéseiről (214)
 ◆ Vasné Tóth Kornélia: Betekintés a diáknyelvi kutatások módszertanába, szinkrónia és diakrónia együtthatásában (221)
 
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS AZ INTERNETNYELVÉSZET (227)
 ◆ Bódi Zoltán: Tudásmegosztás és kommunikáció a webkettes alkalmazások világában. Az internetnyelvészet elméleti kerete (229)
 ◆ Veszelszki Ágnes: A digilektus korának kulturális jellemzői (234)
 ◆ Tóth Etelka: Közösségi portálok egy nyelvi felmérés tükrében (240)
 ◆ Schirm Anita: A Twitter szövegei a diskurzuselemzés szemszögéből (245)
 
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A PSZICHOLINGVISZTIKA, ILLETVE A FONETIKA (251)
 ◆ Markó Alexandra – Bóna Judit: Eltérő beszédmódok intonációs sajátosságai fiatal és idős korban (253)
 ◆ Neuberger Tilda: Hogyan alakul a beszéd grammatikai komplexitása kisiskolás korig? (259)
 ◆ Váradi Viola: Különböző témájú szövegek hallásalapú és vizuális alapú feldolgozása (265)
 ◆ Fazekas Piroska: Nyelvhasználat az egészségügyben (271)
 ◆ Menyhárt Krisztina: A tündérmesék prozódiája fonetikai és folklorisztikai szemszögből (274)
 ◆ Szitó Judit: Formulaszerű elemek meghatározása az improvizált siratóban (281)
 ◆ Ferenczy Judit: Szétszórt gondolat – összeszedett nyilatkozat. A rádiós vágás hatása a beszéd jellegére (289)
 
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A NÉVTAN (295)
 ◆ Slíz Mariann: Kommunikációelmélet és szövegtan a történeti személynevek kutatásában (297)
 ◆ Farkas Tamás: Az ipszilonos nevekről. Egy helyesírási jelenség a nyelvi-kulturális térben (301)
 ◆ Raátz Judit: A mai keresztnévadás kulturális reprezentációjának vizsgálata (308)
 ◆ Fercsik Erzsébet: Házassági név és identitás. A házas nők önjelölő névhasználata egy internetes közösségi oldalon (314)
 ◆ Vácziné Takács Edit: Tudomány‑, művészet- és kultúrtörténeti kitekintés a 20. század első fele kisprózájának személynévanyaga alapján (318)
 
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A GRAMMATIKA (325)
 ◆ Szili Katalin: A grammatika és kultúra viszonyának kérdéséhez, a felszólító mód kapcsán (327)
 ◆ Békési Imre: Implicit nagy premisszák a költői szövegben (333)
 ◆ Kugler Nóra: Az evidencialitás jelölésének sajátosságai a magyarra vonatkozó megfigyelések alapján (337)
 ◆ Balogh Judit: Nyelvi kultúra, grammatikai kultúra (343)
 
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS AZ ANYANYELV-PEDAGÓGIA (347)
 ◆ Szabó Tamás Péter: Metanyelvi diskurzusok magyar iskolákban (349)
 ◆ Gonda Zsuzsa: A szövegértési kompetenciát mérő tesztek példaszövegeinek szociolingvisztikai vizsgálata (356)
 ◆ Sz. Hegedűs Rita: Egy hároméves gyerek nyelvi benyomáskeltési stratégiái (362)
 ◆ Tóthfalussy Zsófia: Középiskolás szemmel a magyar nyelvről (367)
 
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET TOVÁBBI MEGKÖZELÍTÉSMÓDJAI (375)
 ◆ Jenei Teréz: A műfordítás szerepe a nyelvi tervezésben. Szépirodalom romani nyelven (377)
 ◆ Kiss Zoltán: Többnyelvűség és többkultúrájúság Fehéroroszországban. A 3. generáció nyelvi és kulturális attitűdjei (383)
 ◆ Deák(-Sárosi) László: Vulgaritás, gúny, trágárság, nyelvi és vizuális agresszió Jancsó Miklós Kapa-Pepe filmjeiben (391)
 ◆ Takács Anett: Higiénia a szavak tükrében (399)
 ◆ Riszovannij Mihály: Kulturális nyelvészet és humorkutatás (406)
 
A szerkesztők munkatársai: Balogh Andrea, Németh Luca Anna  

 

Magyar Szemiotikai Társaság
2012, Budapest
Bolti ár: 4450 Ft
Irodánkban: 4000 Ft 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap