HULLÓ CSILLAGOK történelmi dráma II. felvonásban 4. rész

Petrusák János, h, 08/22/2016 - 00:16

6. Jelenet

A függöny mögött zaj. Hangzavar, próbálkozó dallamhangok. De minden kakofonikus.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(hangja a függöny mögül)

Emberek! Emberek! Újból és lelkesen!

Függöny.

A színen diákok kavarognak. Senki sem találja helyét. Sugdosnak.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(felugrik egy székre)

Elvtársak!

DIÁKOK EGYÜTT

Hogy mi?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

November hetedikére készülünk! A dicsőséges Nagy Októberi...

DIÁK

Nincs az már!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Ki mondta ezt? Ki-rú-ga-tom!

DIÁKOK EGYÜTT

Fogd vissza magad!

NAGY PISTA

Mit szónokolsz még itt nekünk?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

De hát a PÁRT, a lelkesedés...

NAGY PISTA

PÁRT már nincs! Lelkesedés még van!

DIÁK

(rikkantva)

De nem a PÁRT miatt!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(hüledezve)

Ez... ez rebellió!

 

 

DIÁKOK EGYÜTT

Ez szabadság!

NAGY PISTA

Éljen a magyar szabadság!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(leszáll a székről, kifelé menet visszaszól)

Majd megkeserülitek ezt!

Bejön egy tekintélyes, idős úr. Balsa tanár úr.

A diákok elcsendesednek, felé fordulnak.

BALSA TANÁR ÚR

Fiatalok! Tegnap voltam a Petőfi Körben. Az értelmiség megfogalmazta kívánságait. Tisztes kommunizmust akarnak, nem azt, ami most van.

NAGY PISTA

Kommunizmust? Tisztességest?

BALSA TANÁR ÚR

Azt a PÁRT is engedélyezni fogja. Ott is sok jó ember van.

NAGY PISTA

(körülnéz)

Hol?

BALSA TANÁR ÚR

(okítón)

Sokan vannak, akik nem mertek szólni. Mert aki szólni mert, azt lehurrogták, vagy a PÁRT ellenségének kiáltották ki. Pedig aki szól, az lehet, hogy téved, de legalább gondolkodik.

NAGY PISTA

A PÁRT-nak viszont birkák kellettek.

(a többiekre néz)

Beléptek a PÁRT-ba?

DIÁKOK EGYÜTT

(nevetve utánozzák a birkákat)

Be-be. Be-e-e.

BALSA TANÁR ÚR

Nyugalom! Mi nem a PÁRT ellen vagyunk. Mi egy jobb PÁRT-ot akarunk.

NAGY PISTA

És a PÁRT is megújulni akar, jobbá akar lenni?

Megszólal a riadócsengő!

Mindenki felkapja a fejét.

 

 

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(rohan be, nagyon lelkes)

Azonnal jöjjön mindenki! Úrbáni párttitkár elvtárs iskolagyűlést hívott össze. Mindenkinek kötelező jönni...

TÓTH TIBI

(vállat von)

Addig sem kell tanulni!

A diákok elindulnak kifelé.

Balsa tanár úr elgondolkodva megcsóválja a fejét.

Nagy Pista Balsa tanár úr mellé lép.

BALSA TANÁR ÚR

Mi a csoda?

NAGY PISTA

Ez, lehet, maga a csoda. Vagy legalábbis a kezdete. Hogy a PÁRT beszélni akar velünk...

Kiürül a szín.

7. Jelenet

Két diák becipel egy mikrofont.

Úrbáni párttitkár peckesen bevonul. Sóvághó Klári néhány diákot, köztük Nagy Pistát és Tóth Tibit, meg Balsa tanár urat a színre terel.

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(végignéz a nézőkön)

Csend legyen! Mindenki hallgasson. Nagy jelentőségű események történnek ma hazánkban, a Magyar Népköztársaságban! Ahol...

(felemeli ujját)

mint tudjuk, minden hatalom a dolgozó népe, amelyet a dolgozó nép élcsapata, a PÁRT vezet! Éljen a PÁRT! Éljen  vezetőségünk, Rákosi, Gerő, Farkas, Révai – ők a hősök, ők! Rákosi, Gerő, Farkas, Révai – éljen! Éljen!

(ránéz a nézőkre)

Mindenki, egyszerre, ütemtapssal.

Oldalt a diákok tapsolni kezdenek.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(kiperdül Úrbáni párttitkár mellé)

Nem hallottátok? Süketek vagytok? Aki nem tapsol, az ellenség! Azt kirúgjuk, azt megsemmisítjük! Taps! Taps! Mindenkire figyelünk, mindenkiről mindent tudunk! Taps, taps, még lelkesebben, lelkesebben! Újra!

Berobban SZÉKÁN GYURI. Nemzetiszín, de lyukas zászló nála.

Elhal a taps.

NAGY PISTA

(rikkant)

Éljen!

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Kuss legyen! Mit keres ez az utcakölyke itt?

SZÉKÁN GYURI

Az egyetemisták az utcára vonultak. Ez

(lobogtatja meg a lyukas zászlót)

az ő zászlajuk.

BALSA TANÁR ÚR

De hiszen ez nem a hivatalos állami zászló.

SZÉKÁN GYURI

Ez a magyar nemzeti zászló!

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(gúnyosan)

Ez? Hiszen ez lyukas!

SZÉKÁN GYURI

Ez a mi zászlónk!

(meglobogtatja és a diákokra néz)

Aki magyar, velünk tart!

A diákok egymásra néznek, és közülük többen mozdulnának.

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Aki kirúgást akar és kitiltást az ország összes középiskolájából, az mehet! Én nem tartok vissza senkit, csak figyelmeztetek.

SZÉKÁN GYURI

(meglengeti a zászlót)

Gyáva népnek nem lesz szabadsága!

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Ahogyan a hülyéknek sem!

SZÉKÁN GYURI

(legyint)

Akkor maradjatok!

Székán Gyuri kirohan.

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(szónokolni kezd)

Fiatalok! A PÁRT, mint egyedüli munkás élcsapat, a hatalom...

A diákok lehajtott fejjel eloldalognak.

Úrbáni utánuk néz. Balsa tanár úr is megy.

Csak Sóvághó Klári marad ott meg Tóth Tibi, aki áhítattal néz a lányra.

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Ezek hova mennek? Ki engedte meg ezt nekik?

Énekhangok kintről:

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!...”

 

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(hüledezve)

Ez... mi?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Megbolydult minden.

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Ezt... ezt a PÁRT nem engedheti! Nem!

Énekhangok kintről:

„A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

Függöny.

8. Jelenet

A függöny előtt Nagy Pista baktat.

Székán Gyuri fut utána. Lengeti a lyukas zászlót.

SZÉKÁN GYURI

Hallottad, mi történt? Sinkovics szavalta a Talpra magyart.

NAGY PISTA

Annak Nemzeti dal a neve.

SZÉKÁN GYURI

(legyintve és zászlót is lengetve)

A kishitűeknek, a moccanni nem merőknek. Nekünk, bátraknak, igenis Talpra, magyar! Hí a haza!

Székán Gyuri elrohan.

Idősebb Nagy jön szemből.

IDŐSEBB NAGY

Téged kerestelek! Féltelek! Csak valami bajba ne keveredj!

NAGY PISTA

Én meg téged féltelek, apa.

IDŐSEBB NAGY

(fia vállára teszi kezét)

Na, menjünk haza, fiam. Nagyanyád már biztosan aggódik értünk.

Ezzel apa és fia elbaktatnak.

A háttérből kiabálás, kósza énekhangok.

9. Jelenet

Függöny fel.

Nagy néni, Idősebb Nagy és Nagy Pista egyszerre lépnek színre.

NAGY NÉNI

(kezét tördelve)

Ez bolond világ! Nagyon bolond! A Néprádió is össze-vissza beszél. Megszakítja adását és bemondja, hogy a Belügyminisztérium betiltja a tüntetést. De hát könyörgöm, milyen tüntetést? Aztán rá nem sokkal meg közleményt olvasnak be arról, hogy Bata István honvédelmi miniszter elvtárs engedélyezi a katonák részvételét a tüntetésen. Na, de milyen tüntetésen? Majd engedélyezik a tüntetést, sőt felszólítanak mindenkit, hogy csatlakozzon! Hát mi van itt?

A két férfi az asztalhoz megy. Leülnek. Nagy Pista a rádióját csavargatja.

NAGY PISTA

Mindjárt megtudjuk!

NAGY NÉNI

Csak valami bajba ne keveredjetek! Mert mi lesz énvelem, ha itt hagytok mind a ketten?

NAGY PISTA

(megsimogatja nagymamáját)

Nem hagyunk el, ne félj!

Csengetnek.

Mind a hárman megmerevednek.

NAGY NÉNI

Az ÁVH! Úrjézus! Ne hagyj el minket!

IDŐSEBB NAGY

(feláll)

Az ÁVÓ ilyen időben nem jön. Ez valaki más lesz...

Idősebb Nagy kifelé megy.

 

 

 

 

 

 

NAGY NÉNI

(fia után néz)

Csak vigyázz! Nagyon vigyázz!

(majd Nagy Pistára pillant)

Ezt meg

(mutat a rádióra)

tett el!

NAGY PISTA

De engedéllyel van nálam.

NAGY NÉNI

Engedély! Érdekli is azokat!

IDŐSEBB NAGY

(visszabaktat, arca gondterhelt)

A szomszéd volt. Most jött a tüntetésről.

NAGY NÉNI

Nem szabad vele beszélni!

IDŐSEBB NAGY

Az ÁVH ott volt, vagy a karhatalom, vagy akárki. Bár bömböltek a hangszórók, hogy engedélyezett a megmozdulás, mégis lőttek. Figyelmeztetés nélkül. Bele az emberekbe!

(megcsóválja a fejét)

Ezt nem akarom elhinni! Az oszlatásnak megfelelő szabálya van! Én tudom. Azt be kell tartani.

NAGY NÉNI

Meneküljünk!

IDŐSEBB NAGY

Anya! Hova?

NAGY NÉNI

Ahol nem lőnek. Vidékre, ott hátha...

NAGY PISTA

(a rádió adó-vevő gombjait csavargatja, zizeg, sziszeg minden, aztán morzejelek hallatszanak)

Csitt! Valamit fogtam.

IDŐSEBB NAGY

Katonai?

NAGY PISTA

Nem tudom, de nem... Ez távolról jön. Ezért morzézik. Ez...

IDŐSEBB NAGY

Mit mond?

NAGY PISTA

Mindenütt nagy a lelkesedés! Az emberek az utcán, lelkesek. Éljenzik a szabadságot.

IDŐSEBB NAGY

Akkor ez Budapest lesz.

NAGY PISTA

Akkor próbáljuk meg hanggal felvenni vele a kapcsolatot.

(elkezdi csavarni a gombokat, majd a mikrofonba szól)

Halló, halló, itt...

IDŐSEBB NAGY

Ne mondd meg, ki vagy!

NAGY PISTA

(apjára pillant)

Itt én vagyok!

(felvihog)

Te ott ki vagy?

Megint zörgés és sistergő hangok.

NAGY PISTA

Miért nem felelsz? Halló! Felelj!

Morzekattogás.

NAGY PISTA

Azt mondja, távolról beszél, azt mondja, engem nem hall, csak suttogásként, inkább én is morzézzak. Azt mondja...

(felmutatja ujját)

Várjatok! Azt mondja, Nyíregyházáról ad. Igen, ő is MHSZ rádióamatőr.

(büszkén kihúzza magát)

Olyan, mint én.

NAGY NÉNI

Nem lesz ebből baj?

Csengetnek. Mind összerezzennek.

NAGY NÉNI

Jaj.

Idősebb Nagy kimegy. Beszédhangok kint.

NAGY NÉNI

Az ÁVO, emlegettük, hát megjelent.

(keresztet vet)

Akár az ördög.

Idősebb Naggyal együtt több fiatal érkezik. Köztük Tóth Tibi meg Székán Gyuri. (Gyuri még mindig a lyukas zászlót lengeti.)

 

SZÉKÁN GYURI

Történelmet írunk mi itt, Budapesten! Budapestre figyel az egész világ!

NAGY PISTA

Csitt! Nyíregyházával beszélek.

TÓTH TIBI

Hogy mit csinálsz?

NAGY PISTA

Morzézok, na!

SZÉKÁN GYURI

Mi hír ott?

NAGY PISTA

Ott is felbolydult a város. A miskolci egyetemisták és munkások jöttek a hírrel, hogy Miskolcról már menekülnek a rákosisták.

 

SZÉKÁN GYURI

Éljen, éljen a magyar szabadság!

NAGY NÉNI

Jaj, mi lesz velünk?

SZÉKÁN GYURI

Nagy néni! Szabadok leszünk! Gyertek, fiúk, az utcára, ott formáljuk a történelmet!

A fiúk mennek. Nagy Pista nem akar elszakadni a sistergő rádiótól.

IDŐSEBB NAGY

(kifelé indul)

Csak azért megyek, hogy ne csináljanak ezek a kölykök semmi butaságot!

NAGY NÉNI

(Nagy Pistára néz)

Mi lesz így velünk?

NAGY PISTA

Megszakadt a kapcsolat. Csak nem történt Nyíregyházán valami?

NAGY NÉNI

Itt ne történjen semmi!

Függöny.

10. Jelenet

A függöny elé Szákán Gyuri rohan. Lengeti a lyukas zászlót.

 

 

SZÉKÁN GYURI

Halljátok emberek! Halljátok, mamlaszok! Mi, pesti srácok, egyetemisták és ifjú munkások megcsináltuk a forradalmat! A mi forradalmunk, a nép forradalmát!

(meglengeti a zászlót)

Éljen a szabadság! Éljen a magyar szabadság! Éljen!

(a nézőkre néz)

Ne csak nézzetek, ne csak figyeljetek! Gyertek ti is, gyertek velem! Nagy események vannak. A tömeg a Parlamentnél gyülekezik, mások meg a Rádiónál! Ott a helyem...

Székán Gyuri elrohan.

Tóth Tibi baktat be. Egy zászlórúd nála, amelyen zászló nincs.

Sóvághó Klári jön szemközt.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(szemrehányón Tóth Tibinek)

Te is benne vagy?

TÓTH TIBI

(búsan)

Benne. Csak tudnám, miben.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Te is harcolsz? Ellenünk?

(a mellére ver)

A barátaid ellen?

TÓTH TIBI

Én, ellened, Klári? Soha!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(Tóth Tibi felé nyújtja kezét)

Akkor tarts velünk! Minden bátor emberre, igaz kommunistára szüksége van a PÁRT-nak.

(a zászlórúdra néz)

Egyébként ez milyen zászló?

TÓTH TIBI

Ez? Ez nem zászló, ez rúd!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

De milyen zászló volt rajta?

TÓTH TIBI

Ha én azt tudnám... Egyszer csak a kezembe nyomták.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Akkor most fogadd el az én kezem!

TÓTH TIBI

(megroggyanó térdekkel)

Klári! Klárika...

Sóvághó Klári odanyújtja kezét.

Tóth Tibi elfogadja a lány kezét.

TÓTH TIBI

Klárika, hová megyünk?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

A Rádióhoz!

TÓTH TIBI

Mi is?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Igen, védeni!

Kimennek.

11. Jelenet

Függöny fel.

A színen egy szoba. Egy asztal, egy szék. A széken a nézőknek háttal egy lány (VIRÁG ANNUSKA) ül. Sistereg előtte az asztal. Egy rádió van előtte.

VIRÁG ANNUSKA

(feláll)

Megszakadt a kapcsolat. Megerősítette, Budapesten is forrong minden. De itt, de itt?

(szívére szorítja kezét)

Úgy aggódok.

(járkálni kezd)

Apa a vasútnál dolgozik. El kell mondanom a pestieknek, amit apustól hallottam. El, mindenképpen el!

(megáll és a nézőkre néz)

Záhonynál a Tiszára a szovjetek pontonhidakat raktak. És nagy csapatösszevonás van. Romániában, vagyis Erdélyben, Nagyváradon, Kolozsvárott meg mindenütt gyűjtik be a magyarul tudó tartalékos katonákat. Ott már mindenki tudja, háború lesz, háború Magyarország ellen. Háború a magyar szabadság leverésére!

A lány a rádióhoz visszamegy, és sisteregteti azt.

Függöny.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap