Járhattak-e a honfoglaló magyarok Szuzdalban?

Bilecz Ferenc, szo, 02/10/2018 - 00:11

1200-as években, (?) Béla király (Névtelen) jegyzője, P. Mester, ismertebb nevén Anonymus, így írt a Krónikájába: „Az Úr megtestesülésének nyolcszáznyolcvannegyedik esztendejében,”… Álmos „kijött pedig a feleségével meg a fiával, Árpáddal, valamint a nagybátyjának, Hüleknek két fiával: Szovárddal és Kadocsával, továbbá az ugyanarról a vidékről való szövetséges népeknek megszámlálhatatlanul nagy sokaságával. Sok-sok nap pedig puszta tájakon vonultak; az Etel folyót pogány módon tömlőn ülve úsztatták át, és sehol városba vagy emberi lakóhelyhez vezető utat nem találtak. Közben nem ették ember munkájának a gyümölcsét, amint rendesen szokták, hanem hússal, hallal táplálkoztak mindaddig, amíg Oroszországba nem értek azon a részen, melyet Szuszdalnak hívnak. Ifjaik majdnem mindennap vadászaton voltak; ezért aztán attól az időtől fogva mindmostanáig a magyarok jobb vadászok is, mint a többi nemzetek. És Álmos vezér meg övéi mind ekképpen vonulva léptek Oroszország földjére azon a részen, amelyet Szuszdalnak hívnak.”. (Pais Dezső fordítása). Eredetiben a Szuzdalra vonatkozó rész így néz ki: „donec in Rusciam, que Susudal vocatur, venerunt”, illetve: „venientes terram intraverunt Ruscie, que vocatur Susudal”.

Sok kérdés merül fel ebben a rövid részecskében. Ki írt, mikor, miről, hogyan? Talán csak a kikről kérdésre adható egyértelmű válasz: Álmosról és népéről. Nézzük meg, hogy a többi kérdés mennyire fontos, és befolyásolja-e a címben feltett kérdésre adandó választ?

Ki volt P. Mester? Mikor élt, kinek dolgozott, mit tudhatott az oroszokról, Szuzdalról? A választ megadja a krónikás: „P dictus magister ac quondam bone memorie gloriosissimi Bele regis Hungarie notarius”, azaz „P, akit magister-nek hívnak és az egykori, szép emlékű, dicsőséges Béla magyar király jegyzője” volt. A szóba jöhető Béla nevű királyok uralkodásának listája a következő: II. Béla (1131-1141); III. Béla (1172-1196); IV. Béla (1235-1270). Tehát a mester, amikor a krónikáját írta, az uralkodóját már csak „szép emlékűnek” (halottnak) tudhatta! Ez nem lehetett IV. Béla – ez nyilvánvaló a krónika tartalmából. A szakértők sem vitatják, hogy a krónika IV. Béla halála előtt íródhatott! Nem lehetett II. Béla sem, hiszen ő 1141-ben meghalt, és ha a krónikás mester már az ő idejében működött volna, akkor nem tudott volna olyan eseményekről beszámolni, amik csak az 1200-as évek után lettek jellemzőek a magyar bel-, és külpolitikára. Marad tehát III. Béla, akit 1196 után már néhainak mondhattak, és így a jegyzőjének krónikája valóban az 1210-es években készülhetett. (Legtöbb történész ezzel egyet is ért!).

Ekkor II. András volt a magyar király. (ur. 1205-1235). II. András már megkoronázásának évében hadjáratot vezetett Halicsba és biztosította a trónt a gyermek Danyiil Romanovics számára, de felvette a Halics (Galícia) és Lodoméria (Volhínia) királya címet is. 1214-ben II. András, Leszek krakkói fejedelemmel szövetségben, sikeres hadjáratot vezetett Halics ellen, melynek eredménye lett fiának, Kálmánnak a rövid idejű halicsi királysága. Ez azért is fontos, hogy lássuk be, a krónikás számára a szomszédos Ruthénia határai ismertek lehettek. Ruthénia= Ruscia. A PVL-ben úgy szerepel, hogy a rutének is szlávok. („где оседали группы ругов-русов, преобладала славянская речь, и центральноевропейские рутены также обычно рассматриваются в источниках как особая ветвь славян”). A krónikaírást megelőző időszakban, Jurij Dolgorukij nagyfejedelem idején, Szuzdal a Rosztov-szuzdali fejedelemség központjává vált. 1157-ben a fővárost áthelyezték Vlagyimirbe és a fejedelemséget átnevezték Vlagyimir-szuzdalinak. I. Msztyiszlav kijevi nagyfejedelem leánya Rurik Eufrozina II. Géza magyar király feleségeként 1146 és 1162 között Magyarország királynéja volt. P. Mester számára tehát a szuzdali föld, semmiképpen nem lehetett „terra incognita”. Erre a kitérőre azért volt szükség, mert a történészek jó része azzal vádolja meg Anonymust, hogy tudatlanságból, vagy szándékosan a maga kora viszonyait vetíti vissza a távoli múltba, azaz 884-re!

De mit tudhatunk ma Szuzdal múltjáról? Mikor alapították, kik voltak az első lakói, honnan származik a neve?

Van egy rövid válasz: konkrétat, bizonyíthatót – semmit! Azaz, tudjuk a helyét a térképen: 56.4333°, 40.4333°. Tudjuk, hogy a Kamenka-folyó kanyarulatában fekszik, amelynek a jobb oldali mellékfolyója a Mzsara. (Река Мжара). Nevének hasonlatossága a magyar névhez – szembetűnő. (Звучит искаженное слово Маджары или венгерское племенное название Мадьяры). Első lakói „finnugorok” (sic!) voltak. Első írásos említése a PVL-ben: 1024. év. „Въсташа волсъви в Суждали”. (Óhitű mágusok, varázslók felkelése Szuzdalban). Legkorábbi létezését éppen Anonymus Gesztája említi 884-ből, mint „Susudal”-t, amikor a magyarok átvonultak rajta, emlékül hagyva a lakhely és a folyó nevét. (В предании об этом исходе венгров впервые упоминается «Susudal» на Руси, а также тот факт, что во время своего пребывания около Суздаля дали почувствовать горожанам свою свирепость и надолго оставили память о себе в названии урочища и речки Мжары). De figyelemre méltó a „mágusok” lázadása is, 1024-ben! Kik voltak ezek a „varázsló-papok”? A PVL-ben az угры egyértelműen a magyarokat jelenti. A ruszok főnökét (a kis Igor/Ugor gyámját) Oleg „prófétának” (Олег Вещий) nevezték. („Jövőbelátó/jós” – mondhatnánk!). A szó eredete a szanszkrit „védákra” vezethető vissza, ami tudást, szent ismeretet jelent. Ebből származik az orosz „ведающий” vezető, irányító, tudó, érzékelő, észlelő stb, értelmű szó. De a Волхвы́ is hasonló értelemmel bír, csak itt a mágus, a varázsló, a jós, a pap értelem dominál! Tehát amíg a varég/rusz Oleg nagy tudású mágikus vezér volt, addig mágus-papok a népet irányító pogány szellemi vezérek, varázslók voltak. A kijevi állam létrejöttéig a ruszok fegyveres adóbehajtók, ókori maffiózók voltak, és nem földbirtokos nagyurak. Sem a területet, sem a népet ahonnan az adót beszedték nem tekintették sajátjuknak. Kijev sem volt főváros, csak egy adóbegyűjtő hely. „Боричев взвоз”. Ez a mólótól a raktárakig vezető útat jelenti. /Слово «боричев» означает в своем корне бор, побор, дань (от слова «брать»). Взвоз - это подъем от пристани/. Tehát olyan, hogy orosz, kijevi, vagy szláv államalakulat ekkor még nem létezett!

De, délen ott volt a Kazár Birodalom, amely uralta a Kaszpi-tengertől északra eső sztyeppét, felettük a mordvinok területe feküdt, többnyire erdős vidéken. Ettől északabbra volt olyan – a magyarok számára barátságosabb – vidék, amelyen egy több tízezres nép (Anonymus: „ugyanarról a vidékről való szövetséges népeknek megszámlálhatatlanul nagy sokaságával”) az állataival átvonulhatott. (Ez volt a Mescser-Alföld, oroszul: Мещёрская ни́зменность. 55.1821, 40.3402. Szuzdal ennek az északi szomszédságában található: 56.4211, 40.4488). Anonymus: „Sok-sok nap pedig puszta tájakon vonultak”. Azért itt nem a nagyállattartáshoz, legeltetéshez szokott életfeltételek voltak, ezért írhatta Anonymus: „sehol városba vagy emberi lakóhelyhez vezető utat nem találtak. Közben nem ették ember munkájának a gyümölcsét, amint rendesen szokták, hanem hússal, hallal táplálkoztak mindaddig, amíg Oroszországba nem értek azon a részen, melyet Szuszdalnak hívnak”. És itt Ruscia alatt nem Rutheniát kell érteni, hanem Anonymus korabeli orosz államot, amely addigra már kialakult.

A krónikások nem jegyeztek fel harcokat, pusztításokat a magyarok vonulásának nyomvonalán. A fenti leírásomból jól látható, hogy itt nem lehetett nagyobb katonai ellenállás. A magyaroknak nem volt célja a terület elfoglalása, ők Kijev környékére (Etelközbe) igyekeztek! A helyneveket sem ők adták, hanem a régóta itt élő rokon – ma finnugornak nevezett – törzsek nyelvi hagyatékai. A történeti leírást lásd az „Igazi kettős honfoglalás” című írásomban: http://bilecz.blog.hu/2018/01/21/az_igazi_kettos_honfoglalas?dashboard_p...

Az orosz történészek finnugoroknak nevezi azt a népcsoportot, akik itt éltek. A legrégibb krónikásuk meg is nevezi a helyeket, és a népeket is, akik uralták ezt a területet. Merja volt a neve az itteni törzsüknek, és Jár istennek áldoztak. (Valószínűleg ők voltak a Kézai említette „juriánusok”!) A Plescsejevo-tó közelében Szarszkoje földvárát és a Ples dombot, meg több száz halomsírt hagytak ránk, benne ezernyi emlékkel, amiken a régész-történészek a mai napig rágódnak és keresik a nyelvet, amin a merják, mescserek beszélhettek. Hogy magyarul a ples/pilis ugyan azt jelenti, mint a szár, talán meg sem szabadna említenem, mert hát ugye ezek szláv jövevényszavak a magyarban. Pedig ők valószínűleg értették Holm gard nevét is. Halom vár, Kopasz domb, Száraz erőd. Ezek nem fordítások, hanem magyar szinonimái a holm/halom, pilis, szár ősi szavainknak. A vikingek valószínűleg a holm szót tőlük vették át. Az „őrizni, keríteni” jelentésű „gard-grad” szavak keleti változata a magyar „vár” szó. A kapcsolatot az óorosz „var” воръ (забор) „kerítés” szón keresztűl találjuk meg. (Vasmer, pages: 1,273).

Hogy mit jelenthet Szuzdal neve?

Erre van sok ötlet. Felsorolok néhányat: O. Trubacsov szerint az alkot, létrehoz igéből. (Съзьдати. От него же происходит глагол «создать»); V. Nyeroznak „építem” (от формы зижду «строю»); néhányan úgy gondolják, hogy ítélethozó hely volt. ("Суждаль" произошло от того, что в древности тут судили народ); mások finn eredetűnek tartják. (вариант указывает на финское происхождение первоначального поселения Суздаля). A 18. században a görög nyelvből próbálták magyarázni: "Суздулусъ" (rabod); A. Fjodorov a „szuhodol” (сухъ – долъ) „száraz-völgy” megoldást kínálta; M. N. Tyihomirov személy, vagy törzsi névadást tételezett fel az „l” végződés miatt, Jároszlávl, Rosztiszlávl, Izjászlávl mintájára. De a Szuzda, vagy Szuzsda tőre nem adott magyarázatot. D. P. Evropeusz az észt „suzi” és a finn „susi” (farkas) jelentésből indult ki. A legérdekesebb A. A. Sahmatov híres PVL kutató rekonstruált finn „susudal” szava, amit M. Vasmer (mint számára ismeretlent), elutasított, pedig éppen ezt a formát találjuk Anonymusnál! Van skandináv népetimológiás változat is: Sydridalariki, ahol Sydri a sudr melléknév középfoka, a dalr, pedig völgyet jelent, így az eredmény: „délibb völgy”. Az oroszok 14. századi skandináv neve Garðariki volt. Itt Szuzdal neve is szerepel, mint Súrsdalar (Suzdal). Saját véleményem, hogy itt a türk szu (víz) jelentésről és a varég/rusz dal (völgy) értelmezésről van szó. Tehát szu(z)u-dal annyit tesz, hogy „vizes völgy”. Ahol az „u” régies „főnévzáró” hang, vagy képző. (Pl. út –utu; kő – kövű). A szlávoknál a magánhangzó kiesés hasonlatosan ment végbe, mint a M(a)zsara folyónévnél (Мжара).

Természetesen Anonymusnak nem kellett Szuzdal nevén törni a fejét. Sőt Juliánusz útjairól sem kellett, hogy tudjon. (Juliánusz első útja: 1235-1236. Második útja: 1237–1238). Elégséges volt, ha birtokában volt azoknak az információknak, amik Juliánuszt és társait is útra késztették. (Ezek jobbára a keletről menekülő kunoktól származhattak). Bár Juliánusz első útján a magyarok egy részének 7. századi északra vonulását követte (Orenburg—Volgai Bulgária), a második útja már az elődök által „kitaposott” ősvényt követte, azaz Kijev – Szuzdal vonalat. (Neki ezt a „megtalált” magyarok mutatták meg, de a Volgamenti Bulgáriából Magyarországra betelepülők is ezt az útvonalat használhatták. „Pest megyében a Mende község melletti Bille, és az Izsák község melletti Bocsa-puszta neve a két volgai-bolgár vezér nevét őrizték meg. De ezeken kívül még a Fejér és Szabolcs megyei Bolgár(di) vagy Polgár(di) helynevek is egykori letelepedésük emlékét őrzik” – írja ED Ferenci, a Muszlim főszerkesztője).

Hogy Anonymus krónikát, vagy irodalmi művet alkotott-e -- erről szerintem nem érdemes vitatkozni. Lényeg a tartalom, amely az idők során egyre igazabbá válik.

Szerintem tehát a magyarok egyik ágának (Álmos vezette népnek) az útvonala megegyezik a Gesta Hungarorumban leírtakkal. A másik ág, (Levédié) ekkor már Etelközben élt. Egyébként, már Róna-Tas András is közelített ehhez a változathoz. „A honfoglalás előtti századokban a magyarság társadalmi-gazdasági szerkezete érdekes kettősséget mutat. Egy népen belül élt együtt egy szorgalmas, földművelő, a ligetes, erdős vidéken gazdálkodó és egy a sztyeppén nomadizáló, vitézül hadakozó csoport.” – írja a „Nép és nyelv - A magyarság kialakulása. Miért maradt fent a magyar nép évezredeken át?” című előadásában (Mindentudás Egyeteme). Csak az „egy népen belül” kifejezést kell úgy értelmezni, hogy az egyik a Volga-Káma vidékén, a másik a Don-Dnyeper (Etelköz) környékén élt. És ez a két néptöredék egyesült a 9. sz. közepén azzal a céllal, hogy visszaszerzik Attila örökségét.

Ezt a változatot tüntettem fel az alábbi térképen: http://bilecz.blog.hu/2016/12/11/kettos_honfoglalas_404

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap