Kozák Ágnes: Wass Albert Hagyatéka gyerekszemmel - Wass Albert emlékezete

Szerkesztő A, v, 01/06/2019 - 00:03

 

 

 

 

 

Tisz­telt Szer­kesz­tő­ség!
2005 őszén 8. osz­tá­lyos ta­nu­ló­im­mal el­men­tünk a Krá­ter Köny­ves­ház­ban. Lá­to­ga­tá­sunk cél­ja az volt, hogy meg­te­kint­sük Wass Al­bert em­lék­szo­bá­ját és a ki­adott mű­ve­it.
Eb­ben a tan­év­ben kö­te­le­ző ol­vas­mány volt Wass Al­bert Ha­gya­ték cí­mű re­gé­nye. A gye­re­kek ál­tal írt né­hány gon­do­lat­tal sze­ret­ném ér­zé­kel­tet­ni, hogy mi ra­gad­ta meg őket a re­gény ol­va­sá­sa köz­ben.

„Sze­rin­tem a Ha­gya­ték cí­mű re­gény ér­de­kes és fur­csa könyv, mely is­ko­lás gye­rek­ként egy­szer­re hi­he­tet­len és va­rázs­la­tos. A fe­je­ze­tek­ben le­írt tör­té­ne­tek na­gyon fel­kel­tet­ték az ér­dek­lő­dé­se­met. A re­gény ol­va­sá­sa so­rán fel­fi­gyel­tem ar­ra, hogy a rég­múlt idők em­be­rei sok­kal kö­ze­lebb áll­tak a ter­mé­szet­hez, mint mi. Na­gyon tet­szett, hogy hi­tük­kel ké­pe­sek vol­tak meg­me­ne­kül­ni a kü­lön­fé­le vész­hely­ze­tek­ből.” Pereznyák Gá­bor

„Ta­nul­ság szá­mom­ra az, hogy ha va­la­ki árt a má­sik­nak, tíz­sze­re­sen kap­ja vis­­sza, de ha jót tesz va­la­ki­vel, ak­kor a jó is vis­­sza­hat. Ta­nos Jó­zsef

„Oly­kor-oly­kor na­gyon hi­he­tet­len cse­lek­vé­sek van­nak a re­gény­ben, amit a mai és­­szel na­gyon ne­héz fel­fog­ni egy ti­zen­éves gye­rek­nek. Sok­szor én is ké­tel­ked­tem ben­ne, hogy ez meg­va­ló­sul­hat, vagy sem. Az­tán rá­jöt­tem, hogy aki hisz Is­ten­ben, az min­dent meg tud va­ló­sí­ta­ni. Is­ten nem te­rem­tett be­teg­sé­get, ezt csak az em­ber ta­lál­ta ki, hogy okot ad­jon a fé­le­lem­re. Is­ten nem te­rem­tett ros­­szat, csak jót, a ros­­szat az em­ber ta­lál­ta ki, hogy árt­son a má­sik­nak. Sze­rin­tem ez rossz cse­le­ke­det. Mi­ért kell bán­ta­ni az em­ber­tár­sa­mat, aki egyen­ran­gú ve­lem? Is­ten előtt min­den­ki egyen­lő. Nem ítél­kez­het fe­let­te, ezt csak Is­ten te­he­ti meg. Hor­váth Ba­lázs

„Én azt a ta­nul­sá­got von­tam le, hogy hin­ni kell, nem­csak ab­ban, amit lá­tunk és ér­zé­ke­lünk. A hit ere­je he­gye­ket moz­dít­hat el. Az öreg­em­ber hitt ab­ban, hogy a hegy el fog moz­dul­ni, és el is moz­dult. A tu­dat­nak te­rem­tő ere­je van. A tál­tos a tu­dat te­rem­tő ere­jé­vel és Is­ten­ben va­ló hi­te ere­jé­vel men­tett meg em­be­re­ket. Berhidai Zol­tán

„Ami­kor meg­vet­tem a köny­vet, lát­tam, hogy egy egész polc­rész te­le van Wass Al­bert kü­lön­bö­ző mű­ve­i­vel. Így még na­gyobb ér­dek­lő­dés­sel kezd­tem ol­vas­ni a re­gényt.” Várda Zsolt

„En­gem rá­éb­resz­tett a könyv ar­ra, hogy a vi­lá­gon min­dig is vol­tak és lesz­nek olyan em­be­rek, akik nem­csak ma­guk­kal tö­rőd­nek, ha­nem em­ber­tár­sa­ik­kal is.” Ta­má­si Le­ven­te

„A Ha­gya­ték cí­mű re­gény szá­mom­ra na­gyon ér­de­kes volt, mert sok min­dent meg­tud­tunk a tál­to­sok­ról és a ta­nít­vá­nyok­ról, és ar­ról, ho­gyan se­gí­tet­ték és gyó­gyí­tot­ták az em­be­re­ket. Ren­ge­teg em­ber tisz­tel­te a tál­to­so­kat és a ta­nít­vá­nyo­kat, de buj­dos­ni­uk kel­lett azok elől, akik ül­döz­ték őket.” Spanberger Ka­ta

Wass Al­bert mű­ve­it na­gyon jól hasz­no­sí­tot­tam, nem­csak az iro­da­lom-, ha­nem az osz­tály­fő­nö­ki órá­kon is; pél­dá­ul A te és a vi­lág cí­mű mű­vet. Né­hány té­mát em­lí­tek, amely fel­dol­go­zá­sá­hoz se­gí­tett a könyv: bos­­szú, bűn, jó­in­du­lat, öröm, csa­ló­dás, gaz­dag­ság, sze­gény­ség, szor­ga­lom, rest­ség, ba­rát­ság.
Idő­sze­rű és időt­ál­ló gon­do­la­to­kat köz­ve­tí­tek szü­lői ér­te­kez­le­ten is egy-egy idé­zet­tel. Eh­hez fel­hasz­nál­ha­tó Az igaz­lá­tó cí­mű vá­lo­ga­tás.
Min­den év­ben meg­ün­ne­pel­jük a ka­rá­csonyt osz­tály­ke­ret­ben. Meg­ha­tó üze­ne­te­ket ol­va­sok fel a gye­re­kek­nek a Ka­rá­cso­nyi üze­ne­tek cí­mű írás­ból.
Sok­szor ta­lál­ko­zom ké­tel­ke­dő kol­lé­gák­kal. Nem hi­szek ab­ban, hogy a gye­re­kek nem ér­tik Wass Al­bert írá­sa­it. A fent írt gon­do­lat­sor­ral sze­ret­nék üzen­ni, hogy bát­ran ol­vas­tas­sák a ta­ná­rok Wass Al­bert re­gé­nye­it.

A Krá­ter Mű­hely Egye­sü­let mun­ka­tár­sa­i­nak sok si­kert kí­ván­va:

Ko­zák Ág­nes
Má­tyás Ki­rály Ál­ta­lá­nos Is­ko­la,
1212 Bu­da­pest,
Ko­lozs­vá­ri u. 61.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap