„Magyarországnak fényes tüköre” (Hunyadi Mátyás) 5/7

Szerkesztő A, sze, 04/10/2019 - 00:26

 

 

  

Dráma három felvonásban

 (2000–2006)

 Történik a XV. század második felében

 

 Személyek

MÁTYÁS, Magyarország királya
BEATRIX, a királyné
VITÉZ, János, esztergomi érsek
CSEZMICEI, János  (Janus Pannonius), pécsi püspök
GERGELY atya, a pálos szerzetesrend generálisa
ORSZÁGH, Mihály nádor
PECCHINOLI, Angelo, nuncius

BONFINI, Antonio
GALEOTTO, Marzio
TUBERO, Ludovicus
BANDINI, Francesco                        itáliai vendégek
CONSTANZI, Antonio
UGOLETTI, Taddeo
POLIZIANO, Angelo

KINIZSI, Pál
VÁRADI, Péter
BÁTHORY István
BÁNFI, István
TORDAI, Dénes
BÁTHORY Sándor
CSÁKY, Géza

Mátyás király regösei, színészei.
A király színészeinek játékában: Margit, Csenge, Alinka, Olimpiá­desz.

 

  Folytatás...

 

4. kép

Az ebédlőben, vacsorázás után. Mátyás, Beatrix, magyar tisztségvise­lők és az olasz vendégek.

   TUBERO Azt sugalmazzátok Őfelségének, hogy azzá válhat, akivé földi ember nem válhat!
  
POLIZIANO Ó, hát akkor semmi okod aggodalomra! Nem sugalmaz­zuk neki, hogy azzá válhat, akivé földi ember nem válhat!
  
TUBERO Mint mindannyiunknak, nekem is kötelességem küzdeni az eretnekség ellen, ha eretnekséggel találkozom.
  
CONSTANZI Küzdjél akkor az eretnekség ellen.
  
TUBERO Pontosan azt teszem. Megvédem őfelségét az eretnek gon­dolatoktól.
  
CONSTANZI Ó! Meneküljünk máris? Kitoloncoltatásunk is elkerül­hetetlen talán?
  
TUBERO A szakrális fogalmának eretnek értelmezésével mér­gezitek a lelkét.
  
CONSTANZI  Hívj ki minket nyílt vitára.
  
TUBERO A nyílt vitának én akkor vagyok a híve, ha az épületes a hallgatóság számára.
  
CONSTANZI Én is így gondolom.
  
TUBERO A szakrális fogalmának eretnek értelmezése kinek a számára épületes?
  
CONSTANZI Amiről fogalmad sincs, azt eretneknek minősíted, mi sem könnyebb ennél!
 

    REGÖSÖK

„Idvezlégy, kegyelmes  Szent László kerály!
Magyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag.

Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi;
Te Szentléleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze. (...)
 
Téged dícsérnek szent zsolozsmával
Papok, diákok és várusnépek;Téged földnek kereksége,
Mert téged dícsérnek Istennek angyali.
 
Te dicsekedel kerály-székedben,
Képed feltötték az magas kőszálra;
Fénylik mint nap, salyog mint arany:
Nem elégszik senki tereád nézni.
 

Te arcul tellyes, szép piros valál,
Tekéntetedben embereknél kedvesb;
Beszédedben ékes, karodban erős.
Lám, mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.” 

    BEATRIX (amikor a regösök éneke elhalkul, Mátyáshoz, indulatosan) Elolvastam az Isteni Színjátékot unszolásodra, de megbántam. Legköze­lebb...
   
MÁTYÁS (vidáman) Sejtem, mi bosszantott fel téged. Az, hogy Dante önmagát tekinti királynak, mert a felkent királyok között nem talál királyt. Igen, ő maga a király, de trónus nélkül. Vergi­liusnak utolsó szavai a Színjátékban, hogy Dante papkirály Korona és Mitra nélkül, de a Korona és a Mitra is őt illetné. Idézem: „Ne várd, hogy szóljak, intsek már tené­ked:/ lelked szabad már, ép, és egyre tisztább:/ nem azt követni vétek volna, vétek:/ rád teszem hát a Koronát s a Mitrát!”
   
BEATRIX Akármennyire döbbenetes mindaz, ami az Isteni Színjáték második könyvében van, én a harmadik könyvére voltam kíváncsi! 
  
MÁTYÁS Ó, a Nagy Titok könyvére? Beatrice könyvére?
   
BEATRIX Annyit megértettem belőle, hogy Beatrice ugyan emlékeztet Dante egykori szerelmére, de Időtlen Égi Lény, aki létezett már Dante születése előtt ezer esztendővel is.
   
MÁTYÁS Ki Ő akkor? Ki az a felfoghatatlan Égi Lény, Időtlen Égi Lény?  A Nimfák, akik Dantét megmerítik az égi patakban, így szólnak: (Szaval.) „Nimfák vagyunk itt, csillagok az égen!/  s még Beatrice nem volt a világon,/ már őt szolgálni voltunk szánva négyen.”  Nos, ki Ő? Nagyon büszke lennék rád, ha megfejtenéd a Beatrice titkát!
   
BEATRIX Hát nem is akarom megfejteni!
   
BANDINI (vidáman) Hát nem az a legfontosabb kérdés az Isteni Színjátékban, hogy az Égi Beatrice viszonozza-e is annak a Danténak a szerelmét, aki őérette vállalta a tér és az idő legyő­zését?  (Nevet.) Ő maga mintha bevallaná: „… így lobog, túl min­den földi tűzön,/ és oly forró szerelmem égi lángja…”
   
MÁTYÁS Francesco, ne folytasd. Mindenki félreérti…
   
BONFINI Mi ennél csodálatosabb?! Időtlen Égi Asszonyról, fénybe öltözött, fényből való asszonyról ír Dante, és elhisszük neki, hogy amiről ír, az valóságos.
  
BEATRIX (élesen) És mi, aki nem hisszük el, mit tegyünk?! Különben is azt hiszem, hogy mindazok, akik azt állítják, hogy megfejtették Beatrice titkát, azok bizony nem mást tesznek, mint hazudnak. Illik-e hazudni a király és a királyné jelenlétében? Erre a kérdésre válaszoljanak, tudós férfiak!
   
MÁTYÁS (harag nélkül) Hazudik, aki azt állítja, hogy ismeri a Beat­rice titkát?  A Beatrice titka, kedvesem, itt Magyarországon már régóta nem titok... Itt mindenki számára nyilvánvaló, hogy az Ő, akit a régi ma­gyar hitvilágban Bol­dogasszonynak hívtak. Bol­dogasszonynak, azaz Időtlen Égi Asszonynak… Sok magyar nép­mesében pedig nem más ő, mint Tündér Ilona. A népmese hőse, ha a legnehezebb próbákat kiállja, bizony beléphet a Tündér Ilona várának a kapuján… A legszebb vár legszebb termében Tündér Ilona fogadja.
   
BEATRIX (ellenségesen) Ó, végre tudom a titkot! A te titkodat! Neked nem is Beatrixra, hanem Beatricére van szükséged... És én viseljem türe­lemmel, hogy megcsalod Beatrixot Beatricével?
   
MÁTYÁS (vidáman) Hát fényből vagyok én? Beatrice meg Tündér Ilona fénybe öltözött asszonyok, s aki meg akarja  találni őket, annak bizony  fénybe kell öltöznie.
   
BEATRIX Mire nem vagy te képes?!
   
MÁTYÁS (nevet) Ó, ha te, kedvesem, féltékeny vagy Beatri­cére, akkor még azt is tudd meg, hogy  az Égi Beatrcicénél maga­sabb rendű Égi Hölgy is van, mégpedig az, aki nem egyszerűen Boldogasszony, hanem Nagy­boldogasszony, azaz Szűz Mária, azaz Élő Égi Igazság mint Isten önvédő megnyilvánulása... Nagyboldog­asszony...  Róla is min­den magyar tud, és remélem, hogy te is igyekezni fogsz méltóképpen megismerni Őt. Nagyboldog­asszonyt, a szépséges, könyörületes és szigorú Igazság-Istennőt.
   
BEATRIX (kitör) Olyan butának nézel, hogy feltételezed, nem fogom fel, mi történik?... Ne tereld most már el a figyelmet  Beatricénél maga­sabb rendű Égi Hölgyre… Arról a Beatricéről beszéljünk továbbra is, aki Égi Lény, de akivel azért találkozhatott kedvenc költőd... Ó, igen, nem említhető egy napon Beatrix azzal a Beatricével, aki Örökkévaló Égi Asszony, felfogom én ezt, de ennek ellenére – vagy éppen ezért?! – en­gem annyira nyomaszt a jelenléte, hogy képtelen vagyok továbbra is elvi­selni... Nem hagyott helyet számomra sem a lelkedben, sem az elmédben, sem a szívedben!
   
MÁTYÁS Egyelőre nem tudlak követni.
   
BEATRIX Azt akarod velem elfogadtatni, hogy az én szerepem annyi itt az udvarodban, hogy leplezzem az Égi Beatrice jelenlétét, míg el nem jön az ideje annak, hogy felfedje arcát?!
   
MÁTYÁS  Szépséges és okos hitvesem, valamit biztosan félre­értettél.
   
BEATRIXMilyen más szerepet szánsz nekem? Királynéhoz méltó sze­repre is gondolhatnál végre!
   
Kimegy. Mátyás int a regösöknek.

    REGÖSÖK (folytatják éneküket) 

„Tagodban ékes, termetedben díszes,
Válladtul fogva mendeneknél magasb;
Csak szépséged császárságra méltó,
Hogy Szent Korona téged méltán illet.

Testedben tiszta, lelkedben fényes,
Szívedben bátor, miként vad oroszlán,
Azért neveztek Bátor Lászlónak,
Mikoron méglen ifjúdad volnál. 

Mert választa az Szíz Mária,
Megdicsőite sok jó ajándékkal,
Hogy te őriznéd és oltalmaznád,
Neki ajánlád jó Magyarországot.

Fejedben kele az Szent Korona,
Megbátorejta téged az Szentlélek;
Kezdéd követni atyádnak életét,
Rózsákat szaggatál, koronádban fizéd.

Te tatároknak vagy megtörője,
Magokat szaggatád az havasokban,
Te pogányoknak vagy rettenetik,
Terekek mondottak föld félelmének. 

Te kivagdalád az eretnekeket,
Elszaggatád, mind kigyomláltad,
Nem volt idődben gonoszól téve,
Mert ah híred mindenek rettegték.

Azért igazságnak valál bírója,
Az szép szízeknek valál koronája,
Te tisztaságnak tiszta ótalma,
Irgalmasságnak teljes követője. 

Dícsérjük, magyarok Szent László kerályt,
Bizony érdemli mi dicséretönköt,
Dícsérjük őtet, angyelok, mondván:
Idvezlégy,  kegyelmes Szent László kerály!”

Elhallgatnak.

    GALEOTTO Elindultunk megkeresni a királyt! Megérkeztünk és megtaláltuk!
   
BANDINI Őfelsége Isten akaratát teljesíti!
   
GALEOTTO Ha Őfelsége megindítja a nyugati hadjáratot, akkor a ke­resztény világot védi!
   
TUBERO Csak ne próbáljátok meg abba a magasságba emelni, ahol Attila vagy Arthur álltak! Felséges Urunk, tiltakozz! Tiltakozz már!
 
   MÁTYÁS Soha semmire sem törekedtem erősebben és buz­góbban, mint a béke megtartására... De csak igazságos békét lehet megtartani. Az igaz­ságos békében olyan keresztény világot kép­zelek el, mely Égig érő, meg­sérthetetlen vár a török szemében... Meg kell indítanom hát a nyugati hadjáratot, mert megbizo­nyosodhattam arról, hogy nemcsak hogy keresz­tény összefogás nincs, de ha a török délről támad, akkor nyugatról nem segítség jön, hanem a prédalesőknek még a töröknél is rosszabb hada!... Hogy is köthetnék szövetséget olyan keresztény királyokkal, akik méltat­lanok a király névre, akik farizeus királyok, hazudják, hogy Isten kegyel­méből uralkodnak, és nem hűséges szolgái Istennek, hanem gátlástalan zsarnokok, a vagyon és a hatalom rabjai... Nehéz szívvel teszem, de nyu­gat felé kell mutatnom kardommal.

    Sötét.

 
5. kép

A trónteremben. Tanács.

   BÁTHORY ISTVÁN Ellenzem a háborút, nem tagadom.... Más­képpen nem is szólhatnék, mert ez a véleményem, és Őfelsége nem tűri, hogy véleményünk helyett szolga módjára az övét szajkóz­zuk. Mondom hát: a törökkel jogosan vívtunk háborút, mert erre kény­szerített minket a mennyei és a földi törvény, sőt maga a szükség, és velük szemben min­dig élveztük is az Égi Igazság pártfogását, de most, ha a németekkel ví­vunk csatákat, olyanokkal kerülünk szem­be, akikkel igenis összebékít­hetne bennünket az atyafiságszámba vehető régi közelség meg a keresz­tény vallás. Mondom hát újra:  ne harcoljunk keresztény népek ellen. Őfelsé­ge sem akarhatja... Krisztusban valamennyien testvérek vagyunk! Ki merészeli test­véri vérrel szennyezni a kezét?! Ne akarjunk test­vérhábo­rút! Ön­magam felől ki is jelentem, hogy keresz­tényekre sohasem fogok kardot rántani. Lelkemmel a teremtő Istennek tartozom, testem Mátyásé. De ha ő a német országok felé vezeti a hadat, én akkor is a török ellen fordulok, és a déli harcokban őseim példájára szívesen lehelem ki lelkemet az Istenért, Mátyásért és önmagamért.
   
KINIZSI Fölösleges, országatyák, hogy felséges királyunk előtt vé­leményt mondjunk nemcsak a háború megindításáról, de bár­mely komoly ügyről is; előttünk ugyanis rejtve van számos ok, ame­lyet csak ő tud, és eléggé ismert bölcsessége és elméjének mély­sége ránk inkább hallgatást, mint beszédet ró. Királyunk ke­gyessége ugyan arra utasít, hogy szabadon beszéljünk, de ez a sza­badság mit sem tesz hozzá az Ő gondolataihoz; bölcsessége meg­haladja az emberi elme képességeit. És hittel hisszük, hogy Őfel­sége Isten akaratát teljesíti most is, amikor keresztény országok területére kénytelen lépni hadaival… Tudván te­hát, hogy királyunk sohasem a maga, hanem Isten dicsőségéért fog fegyvert, kövessük Őt, és addig viseljük a hadjárat terheit, amíg Őfelsége be nem je­lenti, hogy célját elérte. Vitának szerintem nincs helye: ha ki­rályunk háborút kezd Isten akaratából, akkor mond­hatnánk-e, hogy forduljon szembe Isten akaratával?! A győzelemben pedig biztosak lehetünk, hisz megtapasztalhattuk, tehát tudván tudjuk, hogy a harc nem más, mint Isten-ítélet. Az Élő Égi Igazság, a Magyarok Istene villámcsapása legyen kar­dunk minden sújtása!
    MÁTYÁS Frigyes császár országait elfoglalom, és minden lelkiisme­ret-furdalás nélkül letaszítom őt trónusáról, mert álkirályt, farizeus királyt trónus nem illet meg. Elmétekbe véssétek, hogy Isten mit vár el a magyar nemzettől! Mindannyian tudjátok, hogy az Élő Égi Igazság méltó szolgá­latát, annak az Igazságnak a méltó szolgálatát, aki Isten Önvédő megnyil­vánulása: az Isten akaratát érvényesítő legna­gyobb Erő, legszilár­dabb Hatalom... Isten iránti hűségünket fogjuk fegyverrel bizonyítani... Hiszünk harcunk értel­mében, hiszünk Isten ítéletének igazságosságában! Kérjük az isteni szülőt, Magyarország Nagyasszonyát, hogy tekintetét tartsa Ő is a harcmezőkön, ahol megsemmisítjük mind a bennünk lakozó félelmet és a rossznak mindenféle lelkünket mérgező, gyöngítő formáját, mind az ellen­séges hadakat! Velünk az Égi Igazság, ve­lünk a Magyarok Istene, s ha velünk van, akkor győzelmünknek nem lehetnek leküzdhetetlen akadályai!
   
Sötét.

6. kép

Bécs ostrománál. Csatazaj. Egy sátor mélyén Mátyás és Galeotto. Mátyás páncélos lovagnak öltözik, álöltözetbe.

    MÁTYÁS Isten megvéd, ha igaznak tart. Hiszek abban, hogy Isten megvédi kiválasztottjait... Ha nem vagyok Isten kiválasz­tottja? Akkor, Galeotto kedves, álkirály vagyok, akiért nem kár... Aki akkor igazságosan szenved vereséget.
   
GALEOTTO Kérve kérlek, ne kockáztasd életedet. A király­nőnek is megígérted.
   
MÁTYÁS Te meg megesküdtél, hogy nem árulod el senkinek pajzsom címerét... Emlékezz esküdre... Óriási zűrzavar támadna, ha felismerné­nek... Mindenki csak a védelmemmel törődne... Nem győzelem, hanem menekülés lenne a vége.
   
Tovább öltözködik.
Felfogtad te mindezeket, Galeotto?
   
GALEOTTO Felfogtam, nyugodj meg.
   
MÁTYÁS Ha megszeged esküdet, száműzlek... Ne kockáztasd.
   
GALEOTTO Mondtam, senkinek sem szólok, nyugodj meg... Ha már képtelen vagy felfogni, hogy a királynak nincs joga kockáztatni saját éle­tét.
   
MÁTYÁS Kockáztatnám életemet? Hát miről beszéltem eddig? Még mindig nem érted, hogy fabatkát sem ér az életem, ha nem vigyáz rám az Ég?
   
Sötét. 

7. kép

Bécsben. Mátyás és itáliai hívei.

    MÁTYÁS Mit kerestek itt?! Galeotto kivételével senkinek nem adtam arra engedélyt, hogy a hadakat kövesse.
   
GALEOTTO Mindannyian tudták, hogy győzni fogsz... Hát kö-vették azt, akiben bíznak.
   
BANDINI És oka van annak, hogy jöttünk... Gyanítjuk, hogy sokan arra próbálnak reávenni, hogy e hatalmas győzelemmel fejezd is be a hadjáratot... Tudunk Frigyes ajánlatairól is.
   
MÁTYÁS Ne bosszantsatok most engem aggodalmaskodásotok­kal!
   
BANDINI Most nem csak barátként jöttünk... Mert most Európa min­den igaz keresztényét képviseljük! Köszöntünk abból az alkalomból, hogy elfoglaltad Bécset, de erősíteni akarjuk hitedet, hogy tovább  haladj az úton, melyre Isten akaratából léptél rá... Indulj Frankfurtba, onnan Ró­mába, onnan Konstantinápolyba.
   
GALEOTTO Mátyás, légy a király... Minden keresztények kirá­lya... Nem akarnánk, hogy fegyverrel foglald el a keresztény világot... De a tieden kívül nincs más igazi keresztény királyság... Te is nagyon jól tudod ezt... Valódi király nélkül melyik lenne valódi királyság?      
   
TUBERO Én nem azért vagyok itt, amiért talpnyalóid! Én tiltakozni jöttem az ellen, hogy keresztény királyként keresztény királyokra támadsz, hátadban a törökkel!
   
BANDINI Soha keresztény királyt nem támadna meg Őfelsége... Aki­ket Ő megtámad, azok csak álkirályok, farizeus királyok... Akiket Ő félre akar állítani, azok a keresztény világ sírját ássák.
   
TUBERO (Mátyáshoz) Azt a nyugati keresztény világot támad­tad meg, Felséges Úr, amely  méltóképpen megsegítené Magyar­országot a törökkel vívott küzdelmében!
   
MÁTYÁS Megsegíthették volna, de nem tették meg. És mert nem tet­ték meg, nincs más megoldás számomra: vállalnom kell, hogy német-római császárrá koronázzanak, mégpedig Frank­furt­ban, majd azt is vállal­nom kell, hogy az egész keresztény világ fejedelmévé, mégpedig Rómá­ban... Ámde hadaim most jövő tavaszig itt Bécsben fognak pihenni... Mi pedig Budán pihenjük ki fáradalmainkat.
   
Sötét.

  

8. kép

A trónteremben. Mátyás, a főtisztségviselők és az itáliai vendégek.

    MÁTYÁS Az egyház a terveink ellen foglal állást... Végigvo­nulhatok Európán, igen, de a papok nem állnak a pártomra... Nem is állhatnak a pártomra, mert a Szentatya nem ért egyet velem... Sokan tudják közületek, hányszor fordultam a Szentatyához, hány­szor figyelmeztettem! És vála­szaiban semmit el nem ismert, sem­mit el nem határozott, csak szép sza­vakkal ismételgette, hogy bé­küljön ki és fogjon össze minden európai uralkodó... A Szentatya arra sem hajlandó, hogy az álkirályokat, a Frigye­seket kiközösítse, de még arra sem, hogy méltatlanságukat nevén nevezze!
   
GALEOTTO Majd megteszi, ha hadaiddal bevonulsz Rómába.
   
MÁTYÁS Nem folytatom a hadjáratot, ha Őszentsége nem áll a pár­tomra!
   
GALEOTTO Mélységesen elkeserít minket, hogy győzelmed nem megerősítette, hanem megingatta hitedet!
    BANDINI Felséges urunk, te vagy az egyetlen reménységünk... Újjáte­remtetted a lovagi hadviselést, erősebb vagy, mint Európa többi királyai együttvéve, nincs más kiút számodra: fel kell ráznod a humanizálódásába belekábult Európát, elfoglalván!
   
GALEOTTO Megvilágosodik az egész keresztény világ népei előtt az igazságod!
   
MÁTYÁS Nem addig, amíg az egyház nem áll mindenütt a pártomra!  Mondjuk ki nyíltan: nem fog pártomra állani, mert az egyház mai képvi­selői méltatlanokká váltak... A főpapok nagy részét megvakította a huma­nizmus káprázata... Meg a hatalom­vágy, igen, a hatalomvágy... Odáig jutottunk, mondjuk ki végre, hogy most már az egyház célja is a hatalom­megtartás!
   
BANDINI A főpapságnak a céljai bizony eléggé világiak... Mint­ha az lenne már az uralkodó felfogás, hogy nem a Jézus Krisztussal fenntartott eleven kapcsolat teszi szilárddá, győze­delmessé az egyházat, hanem az egyházi birtok.
   
MÁTYÁS Nézzünk szembe a legsúlyosabb kérdésekkel:  a hűség az egyházban is szolgasággá alakul?... A pápához akkor is hű a püspök, ha tudja, hogy az nem szakrális személy, azaz nem szentatya, ha tudja, hogy az méltatlan, akkor is?... Fenntartás nél­kül szolgálja, mert tudja, hogy ha szolgálatát megtagadja, akkor őt sem fogják szolgálni egyházmegyéje papjai?! Tehát attól félve szolgája minden fenntartás nélkül elöljárójá­nak, hogy elvesztheti ő is hatalmát és birtokait?! Tehát nem elég az alkalmatlan ural­kodók letaszítása?! Az egyházi hatalomban ugyanaz van, ami a világi hatalomban?! Kényelemszeretet – ez a keresztény világ leg­ár­talmasabb betegsége?! (Hosszú szünet után csendesen.) Álkirályok mellett hamis püspökök... És ezt a kereszténnyé ke­resz­teltek sze­rencsétlen hada megszokta... Igen, annyira megszokta, hogy már 
kényelmesnek is érzi az új életformát.
   
BANDINI Megszokta? Az új utakra a Tágas Kapun belépve találtak rá, de nem tudják, hogy ez a legkényelmesebb út nem az Életre vezet, hanem a romlásba visz, mert felfoghatatlanná vált számukra Jézus Urunk Hegyi Beszéde!
   
GALEOTTO Kényszerítsd a keresztény világ főpapjait, Felség, hogy őszinte választ adjanak a súlyos ké rdésre: hitünk ereje elég­séges-e?
   
BANDINI Kényszerítsd a főpapokat, nézzenek szembe a tény­nyel, hogy méltatlanná váltak!
   
MÁTYÁS Miért éppen én?! Miért vegyem én a vállamra a Szentatya gondjait is?!
   
GALEOTTO Mert valódi király vagy és mert magyar király vagy! A magyar királynak a legsürgősebb most, hogy a keresztény világ megiga­zuljon. Mind a királyi udvarokban, mind a püspöki udvarokban megiga­zuljon, de minden keresztény hajlékban, a legszerényebben is megigazul­jon! Mert a pogány világ ellen csak a megtisztult keresztény világ küzd­het.
   
TUBERO Ó, magyar céloknak rendelje alá a keresztény világ céljait?!
   
GALEOTTO Nincs most külön magyar cél és keresztény cél, mert a kettő egy és ugyanaz! 
   
BANDINI Ne késlekedj levonni az egyetlen helyes követ­keztetést ab­ból, Felséges Urunk, hogy mind a püspököktől, mind a pápától hiába vársz most őszinte, igaz, leleplező szavakat az európai keresztény élet színvonaláról, hitelességéről, erejéről... Ó, meg van mérgezve a mai világ főpap hangadóinak is a gondol­kozása!
   
GERGELY Egyenként kellene meggyőzni minden papot, mi­képpen minden világi elöljárót, minden nemest, minden hiva­talnokot, minden tisztet... Ha minden templom minden papja bejelenti, hogy a forma üressé vált, és meg kell tölteni tartalom­mal, visszafordulván a legbecsesebb ke­resztény hagyományokhoz, akkor a keresztény ember még magához tér­het... Ha magához tér, ha ismét fogékonnyá válik, akkor várva várja, hogy a király meg­jelenjen... És felismeri a királyt, mert visszanyeri a valódi király és az álkirály megkülönböztetésének a képességét...  És hagyja, hogy a valódi király visszavezesse őt Istenhez... Ha nem így lesz? Ha nem így lesz, akkor többségre jut a keresztény világban az Isten-tagadó ember, és uralkodni fog az Isten-félők fölött... Létre fogják hozni az ember jogait korlátlannak, feltét­lennek képzelő, Isten létét is megkérdőjelező világ megszüle­tésének a feltételeit, fel sem fogván, hogy ennek semmi más valódi értelme nincs az ember elveszejtésén kívül... Már csak Őfelsége vezetheti vissza az elté­velyedetteket Istenhez!
    POLIZIANO  A keresztény hadak akkor fogják megsemmisíteni a Mo­hamed-hitűek hadait, amikor a keresztény világ Krisztus akarata szerint fog megújulni.
   
CONSTANZI De mit jelent a mai keresztény világban a Hegyi Be­széd? Hányan járnak a keskeny úton, amely az Életre vezet?
 
    GALEOTTO Ne folytassátok... Növelni akarjátok Őfelsége kis­hitűsé­gét?
   
MÁTYÁS (szünet, majd higgadtan) Meg kell szereznünk Őszent­sége támogatását, különben Európa minden főpapja ellen­áll... Az alsóbb pap­ság is ellenáll... Csak akkor állnak pártunkra, ha Őszentsége kifejezésre hajlandó juttatni, hogy egyetért velünk, kész minket segíteni.
   
BANDINI Őszentségét kész tények elé kell állítanod.
   
MÁTYÁS Hát nem értettetek egyet ti is azzal a szomorú fel­tételezé­semmel, hogy a papság meg sem próbál minket megér­teni?... Igen, az alsóbb papság a püspököktől várja, hogy állás­pontját megfogalmazza, a püspökök a pápától... És Őszentsége nem nyilatkozik... Vegyétek rá a beszédre.
   
GALEOTTO Mondtam: ha Rómába érsz, kinyilatkoztatja ked­ve­ző ál­lásfoglalását.
   
BANDINI Meghajlik akaratod előtt, híveddé válik!
   
MÁTYÁS Ó, hívemmé válik, amikor tőrömet a torkának szegezem?!... Miért nem mondjátok ki nyíltan, hogy egyetlen megoldás, hogy én legyek a kereszténységnek mind világi, mind egyházi uralkodója?! Papkirály Rómában?!
   
GALEOTTO Nem tartottuk időszerűnek kimondani, de Te most ki­mondtad.
   
MÁTYÁS Kimondattátok velem!
   
TUBERO (kiabál) Ki merted mondani, hogy papkirály akarsz lenni Rómában?! A kereszténységnek mind világi, mind egyházi uralkodója?! Felfogtad, mit mondtál ki?! (Gyűlölettel.) Megta­gadtattátok Őfelségével édesatyját, megtagadtattátok vele mindazt, ami szent és sérthetetlen volt előtte! Erősítettétek Őfelségében azt a képtelen és nemtelen vágyat, hogy fejét ne csak királyi korona érintse, hanem a császári is, és azt a még kép­telenebbet is, ó, azt is, hogy nemcsak a koronák, hanem a tiara is! (Ismét Mátyást nézi.) Jól is fog állani a tiara a fejeden! Ó, megszentségteleníted a tiarát!
   
BANDINI (Tuberóra támad.) Hogy nem lehet megakadályozni, hogy ez a szerencsétlen mindenütt ott legyen?!
   
GALEOTTO Csillapodj, Francesco... Kár az ilyennel vitatkozni.
   
MÁTYÁS (csendesen)A császári koronát és a tiarát egyszerre? Ó, va­lóban akarnám én, hogy legyek a kereszténységnek mind a világi, mind  az egyházi fejedelme? Nem, nem akarom… De ha akarnám is, számítana-e Isten előtt az én akaratom... Ó, bárcsak lenne más megoldás.
   
Sötét, majd függöny.

  

 [1]Szabó Lőrinc fordítása

 

  

 Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap