Mohandász Karamcsand Gandhi: Aforizmák a Békéért

Szerkesztő B, k, 11/24/2015 - 00:07

 

 

 

 

 
 

 

– Thomas Merton válogatása –

 

Az erőszaknélküliség elvei

Az ahimsa (erőszaknélküliség) Gandhinál létünk alapvető törvénye. Ezért a társadalmi tevékenység leghatékonyabb elveként alkalmazható; az erőszaknélküliség valójában mély összhangban áll az emberi természet igazságával, és megegyezik a béke, az igazságosság, a rend, a szabadság, valamint az emberi méltóság iránti vággyal. Mivel a himsa (erőszak) az embert gyűlölettel adott válasz a már elkezdődött lealacsonyodást csak növeli. Az erőszaknélküliség viszont meggyógyítja s újraegyesíti az emberi természetet: így nyújt eszközt a társadalmi rend és igazságosság helyreállításához. Az ahimsa nem a hatalomszerzés politikája. A kapcsolatok átalakításának olyan módja, amellyel minden érintett szabadon, kényszer nélkül valósíthatja meg a hatalom békés átruházását, miután helyességét mindenki belátta. Mivel az ahimsa emberi tulajdonság, mindannyian megtanulhatjuk, még ha Gandhi bölcsen megállapítja is: ne várjuk el mindenkitől, hogy tökéletesen gyakorolja. Mindenesetre mindenkinek meg kellene próbálnia az ahimsa-ra hagyatkozni, mivel az erőszakpolitika nemcsak bukásra ítéltnek bizonyult, hanem az emberiséget is kipusztulással fenyegeti. Nincs középút az igazság és az erőszaknélküliség, valamint a hamisság és az erőszak között.Talán sosem leszünk eléggé erősek ahhoz, hogy az erőszaknélküliséget gondolatban, szóban,tettben teljes mértékben gyakoroljuk. Ennek ellenére továbbra is az erőszaknélküliséget kell célul kitűznünk: állandóan erre kell törekednünk. A szabadság, akár személyes, nemzeti vagy egyetemes, egyenesen arányos az erőszaknélküliség egyéni megvalósításával. (I-58)
Az erőszaknélküliség nem olyan ruha, amit kényünkre-kedvünkre veszünk fel és le. A szívünkben lakozik, ezért lényünk elválaszthatatlan részének kell lennie. (I-61)
A passzív ellenállás szellemének elsajátítása annyi időt igényel, hogy megtanuljuk az önmegtagadást és rejtett erőink felismerését. A passzív ellenállás szelleme radikálisan megváltoztatja életszemléletünket. A létező legnagyobb erő, mert a lélek legmagasabb kifejeződése. (I-63)
Ha le akarjuk győzni az erő bálványát, azt csak úgy érhetjük el, ha teljesen más eszközökhözfolyamodunk, mint a nyers erő imádói. (I-65)

Az elvek

Az erőszaknélküliség a legtökéletesebb öntisztítást jelenti, ami emberileg csak lehetséges. Az erőszaknélküliség ereje egyenesen arányos gyakorlójának – nem arra irányuló akaratával, hanem – azon képességével, hogy erőszakot kövessen el.
Az erőszaknélküli ember rendelkezésére álló erő sokkal nagyobb annál, mint amire akkor számíthatott volna, ha erőszakos lett volna. Az erőszaknélküliségben nem létezik vereség.(I-111)

Ahimsa
(erőszaknélküliség)

Az egyetlen igazi erő az életben. Az egyetlen stabil dolog az életben, az egyetlen, ami számít; az elsajátítására szánt minden kísérlet hasznos befektetés. (I-114)
Ha a szeretet és az erőszaknélküliség nem lenne létünk törvénye, egész érvelésem darabokra hullana. (I-121)Amikor az ahimsa gyakorlata egyetemessé válik, Isten úgy fog uralkodni a földön, ahogy az égben is teszi. (I-121) Tudom: olyasmiről beszélek, ami érveléssel nem bizonyítható. Annak kell bizonyítania, aki saját életében úgy éli meg az ahimsát, hogy lehetséges következményeit figyelmen kívül hagyja.(I-122)
Helyes tanulással, valamint helyes irányítással az erőszaknélküliséget az emberi nem nagy tömegei gyakorolhatják. (I-168)
Az erőszaknélküliség a legmagasabb törvény. Félévszázados tapasztalatom alatt sose kerültem olyan helyzetbe, hogy azt kellett volna mondanom: tehetetlen vagyok, s nincs erőm az erő-szaknélküliség gyakorlására. (I-172) Az erőszaknélküliségbe vetett hit azon a feltevésen alapul, miszerint az emberi természet lényegében oszthatatlan: következésképpen a szeretet feltételeinek csalhatatlanul megfelel… Az erőszaknélküli módszer sikere független a diktátor jószándékától, mert az erőszaknélküli ellenálló csakis Isten csalhatatlan gondviselésétől függ, amely minden olyan nehézségen átsegíti, mely egyébként legyőzhetetlen lenne. (I-175)
Jézus hiába élt és halt meg, ha nem tanította meg, hogy életünket a szeretet örök törvénye szerint szabályozzuk. (I-181)
Nagyot hibáznak azok, akik az erőszaknélküliséget személyes kapcsolataikban nem gyakorolják, de nagyobb kérdésekben használni szeretnék… Az erőszaknélküliség nem jelenti a kölcsönös tűrést. Mihelyst meggyőződünk arról, hogy az erőszaknélküliség az élet törvénye, használnunk kell a velünk erőszakosakkal szemben; e törvénynek nemzeti és egyéni szinten egyaránt érvényesülnie kell. Ha ez a meggyőződés megvan, a többi magától jön. (I-187)
Optimizmusom azon a hiten alapul, hogy az egyén végtelen lehetőségekkel rendelkezik az erőszaknélküliség kifejlesztésére. Minél inkább kifejlesztjük az ahimsát lelkünkben, annál fertőzőbbé válik, míg végül átterjed a körülöttünk lévő dolgokra egészen addig, míg rövid időn belül el nem árasztja az egész világot. (I-190)
A Kongresszus csak akkor maradhat nemzeti, ha tényleg minden kérdésben erőszaknélkülivé válik. Nem lehet erőszakmentes azzal, akit kormányoz, mindenki mással pedig erőszakos. Így a szerencsétlenség és katasztrófa előtt nyílik meg az út. (I-261) Szerintem csak olyan állam irányítható erőszakmentesen, ahol a népesség nagy többsége erőszakmentes. Tudomásom szerint India az egyetlen ország, ahol ilyen állam megvalósítható lenne. Ezzel a meggyőződéssel végzem kísérletemet. (I-265)
(Az erőszaknélküliségnél) a bátorság a meghalásban áll, nem a gyilkolásban. (I-265) Az erőszakmentesség hitvallás számomra, amely szerint cselekednem kell, társakkal vagy nélkülük. Mivel az erőszakmentesség hirdetése életfeladatom, minden viszontagság ellenére ennek szentelem magam. (I-275)
Az erőszakmentesség, amely a szív tulajdonsága, nem származhat az értelemből. (I-276)
Kijelentem: szenvedélyesen keresem az igazságot, amely nem más, mint Isten egyik neve. E keresés közben megadatott, hogy felfedezzem az erőszakmentességet, amelynek népszerűsítése életcélom. Az egész élet nem érdekel, ha ezt a küldetést nem folytathatom. (I-282) Sose lesz tökéletesen erőszakmentes emberekből álló hadsereg. Inkább olyanok fogják alkotni, akik őszintén törekszenek az erőszakmentességre. (I-300)
Mindazoknak, akiket vonz az erőszakmentesség, saját képességeik és lehetőségeik szerint kellene részt venniük a kísérletben. (I-307)
Az ember állati szinten erőszakos, de szellemi lényként nem az. Abban a pillanatban, amikor felébred bennünk a szellemi rész, nem élhetünk tovább erőszakosként. Vagy az ahimsa felé haladunk, vagy saját romlásunkat siettetjük. (I-311)
Oly tökéletlenül, amilyen vagyok, tökéletlen férfiakkal és nőkkel keltem útra, hogy ismeretlen vizeken hajózzam. (I-396)
Az erőszakmentesség birodalmában minden igaz gondolat számít, minden igaz hang teljes értékű. (I-399)
Kijelentem, hogy gyerekkorom óta az igazság követője vagyok: mindig is ez volt számomra a legtermészetesebb. Vallásos keresésem ezt a végső kinyilatkoztatást hozta: „Az Igazság Isten”, ahelyett, amit megszoktunk, hogy: „Isten az Igazság”. Ez a gondolat, hogy így fejezzem ki magam, szemtől szembe állít Istennel, aki, úgy érzem, elárasztja egész lényemet. (I-414)
Az erőszakmentes forradalom nem a hatalom megragadásának programja, hanem a kapcsolatok átformálásáé, ami a hatalom békés átadásával zárul. (II-8)
A szív imája ott is sikeres, ahol semmi más nem sikerülne. (II-19)
A satyagrahában az oknak olyan helyesnek és tisztának kell lennie, mint az eszközöknek.(II-33)
A satyagraha ideálja nem a kevés kiválasztotthoz – a szentekhez és látókhoz – szól, hanem mindenkihez. (II-34)
Az India igaz katonája, aki azért sző, hogy mezteleneket öltöztessen fel, a földet pedig a bőségesebb termésért műveli, melynek segítségével fenyegető élelmezési válsággal tud szembenézni. (II-35)
Számomra közhely: a szabadság védelméhez mindenkinek egyenlően hozzá kell járulnia azért, hogy mindenki, még a fizikailag gyengébbek, a bénák és sánták is egyenlően részesüljenek belőle. De hogy ez hogyan lehetséges, amikor fegyverekre támaszkodunk, szerény képességeim miatt nem tudom megérteni. Ezért továbbra is hiszek, és szilárdan hinni fogok az erőszaknélküliségben, a satyagrahában, azaz a lélek erejében. Ennek hála, még a fizikai kisebbség sem jelent hátrányt, mert segítségével a legtörékenyebb nő vagy egy gyermek is a legjobban felfegyverzett óriással vetekedhet. (II-35)

Fordította Simonfi Éva

Forrás: Polísz, 2006. 85. szám

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap