Szent király és Nagyboldogasszony

Turcsány Péter, p, 11/24/2017 - 00:10

 

 

 

 

Olykor egyetlen mondat megvilágíthatja egy korszak-alakító személyiség lelki világát, jellemerejének hátterét, történelmi hatásának bensőséges kiváltóját, mozgatórugóját. Így voltam akkor is, mikor az idei Nagyboldogasszony Napjára készülődve az országunkat neki felajánló „szent király” lelkiségét kívántam megidézni.

 

Könyvek sorát toltam félre magamtól, mikor polcom félreeső zugában egy kopottas kötésű, de történelmi igényességében párját ritkító antológiára bukkantam. A Hősök és szentek című könyv 1941-ben jelent meg a Révai kiadónál. A bencés rendfőnök író, Kuhár Flóris okozott elsősorban felrázó meglepetést bevezető esszéjével. A szerzetesrendekben és keresztény nemzetállamokban megújuló X-XI. század lelkisége mellett a Géza és István közti nemzedékváltó történelmi géniuszt ismerte föl Szent István alkotásában. Az a bizonyos háttér-mondat, amelyre utaltam, a következő miliő-kontrasztra hívta fel a figyelmemet: „István korában az udvari élet a kolostori csend és hangulat áhítatába borult.”

Merész állítás, figyelemfelkeltő, éppen akkor, mikor materialista történészeink a vér, a fegyver, az erőszak hangsúlyozásával kívánták évtizedeken keresztül elriasztani tőlünk államalapításunk Isten kegyelmétől vezérelt korszakát. Adalbert lelki tanítványa volna hát Szent István, a bencéseknek hazánkban otthont alapító, az országalapító, a nemzetépítő.

A jellem-emberre, az építkező emberre, az elszánt emberre, az akár a környezetével is szemben állni tudó emberre – mint később az Árpád-házi szentek közül annyiukra –, a változtatni akaró és tudó emberre vall „a kolostori csend és az áhítat” megújító légköre, s egyben a jellem-alakító népre és nemzetre, mely áhítja fennmaradását, egy építkezni tudó új nemzedék erejére, amely 100-200 éven belül új és új egyház-megújítókat röpít Európa társadalmi változásainak egére, egy elszánt és akaratát megújítani tudó keresztény hitéletre és egy Európa által korábban nem ismert, keleti fegyelmezettséggel megalkotott, de bensőséges értékeket valló államrendre.

Hangsúlyozni kívánom a király előtt hordozható apostoli kereszt szimbolikus kiváltságát, ami Szent Istvánt már életében Jézus Krisztus első tanítványainak jelképes társává avatta – s egyben egyházszervezővé, a szomszédos királyságoktól, püspökségektől függetlenül! Méltán. István életszentségét a kortárs Hartvik püspök fejezte ki hűséges tömörséggel, szinte látjuk a határozott, az elszánt hívő arcot: „Úgy jelent meg mindig, mintha Isten ítélőszéke előtt állna; benső tekintetével az Isten jelenlétét szemlélte általános arckifejezéssel; minden tettével arról tett bizonyságot, hogy Krisztust hordozza ajkán, Krisztust szívében, Krisztust cselekedeteiben.”

Megújulni tudó erő jellemezte az egyéni sorsában Jézus keresztjét is megismerő, többször magába roskadó, majd élete végén már betegeskedő „szent királyt”. S a jellemerő mellett az Istentől való megáldottság! S ez tudjuk, a szentség legsajátabb adománya. A Konrád elleni csatára készülődve helyezte először saját és népe sorsát a Szűz Istenanya, Mária kezébe „Kezét és szívét az ég felé emelve így imádkozott: ha úgy tetszik Neked, Nagyasszony, hogy örökségedet ellenségek tiporják el és a kereszténység zsenge vetése elpusztuljon, ne az én hanyagságom rovására írassék, hanem inkább a te akaratod rendelésére. Ha a pásztoré a vétek, lakoljon érte érdeme szerint, de az ártatlan bárányoknak, kérlek, kegyelmezz!” Saját szerencséjét és üdvösségét népe szerencséje és üdvössége mögé helyezte!

A léleképítő, a lélekfegyelmező, a kolostorépítő, az egyházalapító Szent István kegyelem adta lendületére, nemzeti és keresztény hitére mai történelmünkben is óriási szükségünk van. Ma, 2011-b en, Nemzeti Alaptörvényünk magalkotásának idején, mikor emberi és szellemi megújuló-képességünk minden eddigieknél nagyobb megpróbáltatásait éljük, végre ismét a remény útjára léphetünk, hogy visszaszerezzük emberi méltóságunkat s a világ megbecsülését. A magyar nép géniuszának és Nagyboldogasszonyunk anyai szívének tetszően.

 

 

Magyar Irodalmi Lap

  

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap