Új Világrend

Csata Ernő, k, 09/13/2016 - 00:06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlemények sem engem, sem baráti körömet nem leptek meg, hiszen már nagyon rég ismerjük az 1776 május 1-jén Adam Weishaupt által létrehozott Illuminati statútumának 7 pontját, amelyeknek a lényege, hogy szét kell rombolni minden olyan alakulatot, intézményt vagy szervezetet, amelyik alkalmas bármilyen fokú szolidaritás létrehozására (államformát, egyházat, családot stb.), a végső cél érdekében, ami nem más, mint az Új Világrend létrehozása (Novus ordo seclorum).

 

 

Az Új Világrend

Felhasznált forrás: sbg buddha – vilaghelyzete.com:

Forrás: www.konteo.blogrepublik.eu

 

Ne várja senki, hogy fegyveres katonák és tankok fogják jelezni, hogy háború van. Nem. Ez a háború sokkal rafináltabb eszközökkel zajlik és még azt sem mondhatjuk, hogy a világ hatalmasai nem szóltak idejében a miheztartás végett, mert igenis szóltak, sőt írásba is foglalták, nagyon sokszor és sok helyen, akit érdekelt el is olvashatta. Ilyen írás A torontói jegyzőkönyvek is:

 

A torontói jegyzőkönyvek

 

www.konteo.blogrepublik.eu:

Serge Monast 1995-ben publikálja ,,A torontói jegyzőkönyvek" (Les Protocoles de Toronto) c. dokumentumot. A szerző szerint a jegyzőkönyvek 1967 nyarán születtek, amikor a NWO eszméjének akkori irányítói a kanadai nagyvárosban gyűltek össze azzal a céllal, hogy kidolgozzák a következő 50 évre szóló stratégiájukat. Miután elolvastátok a kivonatokat, mindenki eldöntheti, hogy az elmúlt 45 évben vajon mennyi (és hogyan) valósult meg ebből.
A jegyzőkönyvekben lefektetett alapelveket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért 15 pontba szedtem és egy hangyányit megszerkesztettem, de mindenkit biztosítok arról, hogy semmiféle érdemi változást nem eszközöltem azokhoz a francia nyelvű eredeti(?) változatokhoz képest, amelyekből dolgoztam.

1. Erősíteni kell a "Szórakozás Társadalmát" (Société des Loisirs), amely már eddig is hatalmas szolgálatokat tett nekünk. Az elsődleges ösztönök által diktált egyéni elvárások minél rövidebb időn belüli kielégítése gyenge, befolyásolható és manipulálható generációkat eredményez. Ennek érdekében fel kell használnunk az audiovizuális technológia valamennyi vívmányát, s az egyéneket (kiemelten az ifjúságot) ezen keresztül individualista életszemléletre kell nevelni, mert a jövő emberének ilyennek kell lennie. Egy önző embernek nincsenek eszméi, nincsenek álmai, sem pedig belső tartása.

2. Bátorítani kell az ökológiai szemléletű anarchizmus elterjedését, kiemelten az egyetemi, főiskolai hallgatók körében, hiszen ők a nemzetállamok ellenségei. Az úgynevezett környezetvédelmi és zöld gondolkodás természetes (de csak taktikai) szövetségesünk mindaddig, amíg a fennálló nemzetállami rendet támadja.

3. Az általunk befolyásolt ifjúság lelki szegénységét egy hamis és virtuális, tudománynak tűnő technológiai masszával kell ellensúlyoznunk. Ennek a legmegfelelőbb terepe az oktatási rendszer, ahol a klasszikus humán műveltséget helyettesítenünk kell egyfajta műszaki, pragmatikus szemléletmóddal.

4. Szorgalmaznunk kell a nemzetközi szabad-kereskedelmet; le kell bontanunk a gazdasági és politikai határokat, meg kell szüntetnünk a külkereskedelmet sújtó adókat, mert ezáltal a nemzetállamok elveszítik egyik legerősebb fegyverüket. A nemzeti és hazafias érzések egyre nevetségesebbé válnak, ami elősegíti a globalizációt. A korlátok nélküli szabad-kereskedelem elősegíti a munkanélküliség növekedését, a gyengébb nemzetállamok versenyképességének elvesztését, a hagyományos nemzetgazdasági ágazatok végzetes lemerülését és piacvesztését.

5. Embereink, szimpatizánsaink által az elsők között elfoglalandó területek a nemzetállamok külügyminisztériumai, a bevándorlási hivatalok és a nemzetközi szervezetek migrációs ügynökségei. Feladatuk az, hogy minél tágabbra nyissák a fejlett államok kapuit a harmadik világból (elsősorban Afrikából és Ázsiából) érkező migránsok előtt, hiszen így jelentősen növekszik a befogadók és a bevándorlók közötti feszültség. A sajtó manipulálásával, a közvélemény általunk kívánatosnak tartott irányba történő befolyásolásával - érdekeinknek megfelelő módon - mindig olyan híreket terjesztünk, amelyek mindig a megfelelő lökést adják a tömegeknek. A harmadik világban fegyveres konfliktusokat és háborúkat gerjesztünk, mert ezek hatására az onnan kivándorolni, menekülni szándékozók hullámokban érkeznek majd a Nyugat kapuihoz.
6. A nyugati világban működő nagyvállalatok termelőegységeit lassanként át kell helyezni azokba az államokba, amelyek még hisznek a piacgazdaság mindenhatóságában s devizaéhségük elnyomja a legelemibb óvintézkedéseket is: a kelet-európai és mediterrán országok, Dél-Amerika. A multik természetesen csak addig fognak ottmaradni, amíg a munkaerőt valóban rabszolgaáron tudják nyújtani; amint szükséges (s amint a politikai változások lehetővé teszik), tovább kell vonulni még keletebbre: a Szovjetunió, Kína és a többi ázsiai országba. A befogadó államokat rá kell bírni, hogy kölcsönöket vegyenek fel a nemzetközi pénzintézetektől (elsődlegesen az IMF-től és a Világbanktól, amelyek gyakorlatilag a mi tulajdonunkban vannak). Ha húzódoznának a kölcsönfelvételtől, meg kell ingatni a gazdaságukat, válságot kell előidézni, s bele kell zavarni őket egy adósságspirálba, majd - közvetett módon - kényszeríteni kell őket, hogy válságköltségvetésből válságköltségvetésbe bukdácsoljanak.

7. Létrehozzuk a globális gazdaságot (Économie Globale), amely fölött sem a nemzetállamok, sem a szakszervezetek nem tudnak semmiféle kontrollt gyakorolni. A globális gazdaság előbb-utóbb létrehozza a saját (ugyancsak globális) politikáját, s ennek következtében szükségessé válik a politikai rendszerek globális újjászervezése, melynek bölcsőjénél mi fogunk bábáskodni.

8. A globális gazdaság másik következménye a globális tömegkultúra, melybe - óvatosan és kiegyensúlyozott módon - bele kell tenni minden vallásból, minden nemzeti kultúrából és minden hagyományból, szokásból és tudományból egy kicsit - hogy mindenki elégedett legyen. Az írott és elektronikus médiumokon keresztül sulykolni fogjuk az uniformizált (és általunk előírt) ízlést kialakító reklámokat.

9. Bátorítani kell (főként az ENSZ és a NATO égisze alatt) a békefenntartó és béketeremtő katonai műveleteket, amelyeknek - a lehetőségekhez képest - humanitárius akcióknak kell tűnniük a közvélemény előtt (lásd még a média szerepe!). Ezek a fegyveresek valójában azt a célt szolgálják, hogy a két szervezet vezetésében elhelyezett embereink mindig rajta tartsák a szemüket a világ forrongó pontjain, s befolyásolhassák az ottani eseményeket. A békeműveletek helyét pedig lassan majd átveszik a reagáló erők, később pedig már az egyszerű megelőzés is okot szolgáltathat fegyveres beavatkozásainkhoz, a világ bármelyik országában. Mindehhez szükséges az ENSZ és a többi nemzetközi katonai szervezet alapszabályainak lassú átalakítása, hogy előbb-utóbb (a már létező nemzetközi katonai erőn kívül) rendelkezésre álljanak nemzetközi rendőri és csendőri erők is.

10. Az egyént egyre kiszolgáltatottabbá kell tenni, s igaz ez a gazdasági, az ideológiai és az érzelmi összetevőre is. Emelni kell a nyugdíjkorhatárokat, egyre bizonytalanabbá kell tenni a munkahelyeket (tudatosítani kell például a munkavállalóban, hogy bármikor elbocsátható), a fizetések vásárlóerejét fokozatosan csökkenteni kell (például mesterségesen gerjesztett infláció segítségével), ugyanakkor biztosítani kell az egyéni agymosás lehetőségét (primitív tévéműsorok, manipulált oktatás, irányított sajtó, fogyasztás-centrikus társadalom, stb.). Érdemes megfontolni olyan - nagy visszhangot és felháborodást kiváltó - bűncselekmények elkövetésének elősegítését, amelyek hatására az egyén maga kiált nagyobb biztonság és erőteljesebb rendőri vagy titkosszolgálati jelenlét után.

11. A nemzetállamokat minden eszközzel meg kell akadályozni abban, hogy gazdasági területeiket önállóan korszerűsítsék; különös figyelmet érdemelnek ilyen szempontból az energia- és pénzügyi szektor, a mezőgazdaság, valamint az új technológiák. Ezek azok a neuralgikus pontok, amelyeket ki kell vonni a nemzeti felügyelet alól, és soron kívül globális ellenőrzés alá kell helyeznünk.

12. Ahol lehet, az emberi munkaerőt gépekkel, robotokkal és - lehetőség szerint, a technológiai fejlődés függvényében - számítógépekkel kell helyettesíteni.

13. Egyre több olyan adatbázist kell létrehozni, amelyek - változatos módon, a technológiai fejlődés függvényében - egyre több információt tárolnak az egyénekről. Ezeknek a nyilvántartásoknak szükség esetén összekapcsolhatóknak kell lenniük, s fenntartásuk, valamint ellenőrzésük nemzetközi szervezetek joghatósága alá kell essen. Ezek szükségességét bűnmegelőzési és bűnüldözési céllal kell magyarázni a tömegeknek. Mindezen lépésekkel párhuzamosan a lehető legjobban szigorítani kell a lőfegyverek egyének általi birtoklásának jogi feltételeit.

14. A velünk szembehelyezkedő nemzetállamokat meg kell büntetni: pénzügyi és gazdasági módszerekkel, ideológiai ellehetetlenítéssel, s végső esetben olyan extrém módszerekkel, mint az elektromágneses fegyverekkel kiváltott (és irányított) földrengések, éghajlat- és időjárás-változtatások, a férfiak és nők termékenységének csökkentése (akár teljes vagy részleges sterilizáció), stb.

15. Azokat az egyéneket, akik nem állnak be a sorba, s tetteikkel vagy szavaikkal veszélyeztetik az Új Világrend kialakítását, el kell lehetetleníteni, meg kell bélyegezni, nevetségessé kell tenni; végső esetben fizikailag is meg kell semmisíteni.

Eddig tartott a jegyzőkönyvek tartalmának kivonatos ismertetése. Serge Monast 1996 decemberében hirtelen elhunyt, s lakásából, illetve irodájából dokumentumok százai tűntek el a halálát követően. 1997 januárjában két egykori munkatársa is életét veszti: egyikük autóbalesetben, a másik pedig (egy újságíró-gyakornok) állítólag részegen kiesik egy toronyépület huszadik emeletének egyik ablakából. Serge halála előtt ('96 novemberében) egy tévéműsorban azt ígérte, hogy a jegyzőkönyvekről, valamint további exkluzivitásokról részletekkel fog szolgálni, de hirtelen halála ebben megakadályozta.

A jegyzőkönyvekhez kapcsolódó elméletekről a Konteóblogon lehet bővebben olvasni. A benne leírt dolgok azonban biztosan elindítanak néhány gondolatot minden olvasóban. Teljesen mindegy, hogy a jegyzőkönyvek milyen körülmények között keletkeztek, ki írta és miért, az hamisítvány vagy eredeti. stb. Csak meg kell nézni mi valósult meg a jegyzőkönyvben leírtakból, és elgondolkodni a jövőnkről.

 

Tenni amúgy sem tudunk semmit, mert Európa teljesen tehetetlen, elöregedett, impotens, de legalább tudjuk, hogy mi várhat még ránk, ami természetesen nem sokat segít. Csak remélhetjük, hogy lesznek még olyanok, akik a tények ismeretében, mégis tudják majd késleltetni a folyamatokat.

Ezek alapján teljesen világos az, ami manapság is történik:

 

 

sbg buddha – vilaghelyzete.com:

 

Az iszlám állam félmillió ,,bevándorló" küldésével fenyegette meg európát februárban!
Megérkeztek!

Egy dolgot elfelejtünk: az Iszlám Állam már februárban fenyegetett, hogy félmillió menekültet küld Európa ellen!

A terroristák új fegyvere:

Káosszal a földközi-tenger térségében, valamint menekültek és köztük dzsihádista harcosok Európába küldésével fenyegetett az Iszlám Állam még februárban...., Amennyiben Líbiával szemben bármilyen beavatkozás készülne....

Nos ki merem jelenteni, hogy azóta az iszlám harcosok egy része már alvó sejtként Európában tartózkodik, más részük éppen bebocsátásra vár, a többieket pedig folyamatosan szállítják jól szervezetten belső afrikából és a közel-keletről Európa felé ...

Amióta az Egyesült Államok parancsára a NATO felszámolta az államszervezetet és a rendet Irakban, Líbiában és Szíriában, polgárháborús káoszba taszítva ezen országokat, azóta az iszlám fanatizmus és terrorizmus melegágya, menekültek millióinak pedig kibocsátója lett az összes olyan ország, ahol ez a beavatkozás bekövetkezett....

"ha fegyveres erőt küldtök Líbiába, mi 500.000 menekültet küldünk nektek !"

- ez a dzsihádisták által küldött üzenet lényege, amit eljuttatott az olasz kormánynak a daesh, az Iszlám Állam líbiai ága.....

 

Még februárban erősítette ezt meg az olasz külügyminiszter Angelino Alfano és közölte, hogy a líbiai helyzet kell, hogy legyen az ,,első számú prioritás” a nemzetközi közösség számára, mert a következmények beláthatatlanok lesznek.amennyiben az iszlám kalifátus gyorsabban terjed, mint ahogy mi lépést tudunk tartani, egy ,,precedens nélküli exodus-nak” leszünk szemtanúi....

Azóta az exodus megérkezett Európába és a java még csak ezután következik !

 

Akkor még Matteo Renzi óvatosabb volt és azt mondta nincs itt az ideje egy katonai beavatkozásnak.... Ma már tudjuk, hogy az Európai Unió béna kacsa módjára "tötymörgő" döntéshozatala az utolsó pillanatig hagyta feszíteni a húrt és megtörténni az eseményeket...

Amikor a 21 kopt keresztényt a tengerparton kivégző dzsihádisták üzenték, hogy ,,Rómától délre vagyunk már !"..., Akkor ezt a kijelentést akár szó szerint is lehetett volna érteni, mert így van....

Líbia stratégiai 'belépési pont' az Iszlám Állam harcosai számára

 

A februárban lehallgatott ISIS terroristák telefonbeszélgetései arra utalnak, hogy az Iszlám Állam 500.000 - 700.000 bevándorlót akar útnak indítani Európa felé, mintegy ,,pszichológiai fegyverként”!

Elsősorban Olaszországról beszélnek és több ezer menekültekkel (és dzsihádistákkal teli) bárkát küldenek majd Európa felé.

 

Ma már benne vagyunk a menekültekkel elindított ,,háború" első fázisában, amikor százezrek érkeznek majd a kontinensre és kérnek bebocsátást....

Nagyon sok közöttük az életerős fiatal férfi, akik észrevétlenül és a parancsnak megfelelően vegyülnek el a szerencsétlen menekültek és földönfutók között......

Rengeteg köztük részben zsoldos, részben fanatikus iszlamista harcos.......

Szóval amikor írom ezeket a sorokat, akkor már elindult az a második fázis, amit én csak nyár végére és ősz elejére gondoltam beindulni. Nem hittem, hogy ennyire hamar akcióba is lépnek. Ez a fázis arról fog szólni, ami a mai híreket is meghatározta:
konkrét támadások lesznek európai célpontok vagy közkedvelt turista látványosságok ellen, hogy az európaiak is kőkeményen megérezzék a fenyegetettséget, amit szeretnének elérni...

2015. június 25. péntek :
1., Iszlamista fegyveresek támadtak meg egy francia gázgyárat, egy embert lefejeztek, fejét üzenettel a gyár kerítésére tűzték
2., Tunéziában hajóval érkeztek a tengerpartra a terroristák Sousse-ba és lőni kezdték a strandolókat, majd bevonultak az Imperial Marhaba hotelbe és a gépfegyverekből, amit esernyőben vittek be, tüzet nyitottak az ott lévőkre... (videó) - 27 halálos áldozat
3., Kuwaitban 25 halálos áldozat egy siíta mecset elleni támadás során

Mindhárom támadásban a közös pont : a szunnita iszlám állam beteg háborúja

 

A harmadik fázist ne akarja senki látni, mert az már nagyon durva összecsapásokról, etnikai zavargásokról és harcokról fog szólni európa multi-kulti, bevándorlóktól sűrűn lakott vagy azóta elözönlött városaiban.....

A cél Európa térdre kényszerítése és egy olyan állapot elérése, amelyben az állampolgárok kérik majd olyan intézkedések bevezetését, amiket ,,egy borzalmas eseménysorozat" nélkül nem lehetne megtenni....

Hamarosan az eddig józan és nyugodt európaiak is utcára vonulnak, illetve szembe kerülnek majd az itt élő muzulmánokkal, hiszen eljön az a pillanat, amikor a lefejezések, terrortámadások és vallási-faji alapú attrocitások miatt mindenki gyanús lesz, aki szakállas, turbános vagy csadort visel.....

A beözönlő, eltartásra és nem munkavégzésre szánt menekültek pedig olyan mértékű gazdasági terhet rónak majd a tagállamokra, hogy az adófizetők saját adójukból nem tudják és (fontos), nem is akarják ezen emberek eltartását finanszírozni.... Már most olyan társadalmi feszültség alakult ki, ami nehezen fenntartható, pedig ez még csak az előszobája az elkövetkező eseményeknek....

Gondoljunk csak bele, hogyan viszonyult eddig az állam a munkájukat, otthonukat elvesztett európai hajléktalan emberekhez !
Adott-e nekik azonnal szállást, élelmet, befogadta-e őket egy olyan állam, ahol jobb a szociális ellátás......?. Míg az ide érkező illegális bevándorlók (érthető humanitárius okokból) egyből szociális gondoskodás alá kerülnek.....(pl. egy francia fiatalember több hónapja él feleségével és gyermekével az utcán és semmilyen ellátást nem kap a francia államtól, míg a bevándorlók igen...)

 

Most már az átlagember számára is nyilvánvaló humanitárius katasztrófa képe rajzolódik ki.

Még akkor is, ha ez az átlagember nincs tisztában az események valódi okával és a mögötte lévő tervekkel, a terveket létrehozó irányítók szándékaival.....

Ezt a katasztrófát használja majd fel az Iszlám Állam a káosz megteremtésére, amit Moammer Kadhafi elnök pontosan előre jelzett halála előtt, ha Líbiát ledönti a NATO beavatkozása ...... Igaza lett !

 

Érdekes fejlemény ezen a héten: Líbia bombákkal fenyegeti az uniós hajókat

 

,,bármely, a líbiai vizeken előzetes engedély vagy együttműködés nélkül hajózó vízi járművet harci repülőgépekkel veszünk célba" - mondta Szakr al-Dzsarúsi, a líbiai légierő parancsnoka.

Ennyit az európai unió (látszat-) tervéről... ! ! !

A nemzetközileg elismert líbiai kormány fegyveres erői kedden azzal fenyegették meg az európai országokat, hogy légierejük támadást indít bármely, a líbiai vizekre engedély nélkül belépő hajó ellen....
Egy nappal korábban az európai uniós tagországok külügyminiszterei meghozták a döntést az illegális migráció megfékezését célzó földközi-tengeri katonai művelet első, felderítési szakaszának megkezdéséről.

,,nehéz feladat lesz a líbiai kormány segítsége nélkül" - írja a cikk..., De kérdezem én, miféle líbiai kormányról beszélünk egy polgárháborús ország esetében ??? ...Hiszen megszűnt létezni az államszervezet és 4 éve polgárháború uralkodik Kadhafi nyugati likvidálása óta....
Számomra egyszerűen azt igazolja minden, hogy a háttérhatalmi terveknek megfelelően Afrikában és a Közel-keleten megnyitották a menekültáradat ,,csapjait" és gondoskodnak is róla, hogy a ,,tenni akarás látszata” mellett a tervek végig-vitelébe gyakorlatilag semmi ne szólhasson közbe ....

Újabb és újabb menekülteket, dzsihádistákat, zsoldosokat fognak európába szállítani, hiszen számos országot, de akár egy kontinenst is sokkal egyszerűbb és észrevétlenebb belülről legyőzni és felszámolni, mint pusztító háború segítségével !

 

Csak annyi megjegyzést lehet hozzáfűzni, hogy anno, a 800 éves fényes kultúrájú etruszkokat is csak belülről sikerült elpusztítaniuk a rómaiaknak. (Cs.E.)

A módszereik kifinomultak és változatosak korlátlan anyagi forrásokkal a hátuk mögött és kulcspozícióban ülő bábokkal a kezükben !

Hamarosan több millióan és még ennél is százszor többen indulnak útnak.....

És nincs az az erő, ami megakadályozná, hogy beszivárogjanak Európába.....
Nagyjából ugyanerről beszél Nógrádi György is, csak kicsit diplomatikusabban:

 

Az előző, bevándorlókkal kapcsolatos cikknél érkezett hozzászólásra, néhány fb-oldal kommentre szeretnék röviden válaszolni :
Engem még mindig kétségek gyötörnek mai napig is, hogy írjam le vagy ne írjam, ami várható.... (?) Pozitív ember vagyok, de azért nem vak, hogy ne lássam, ami a szemem előtt zajlik....

Ha leírom, akkor azzal vádolnak, hogy már megint a negatívat erősítjük, ahelyett, hogy olyat vizualizálnánk, ami jó lesz... Meg, hogy bevonzzuk a rosszat ...stb., .....

 

 

Ilyenkor gondot jelent, hogy tisztában vagyok azzal, mire megy ki a játék és attól függetlenül, hogy ki mit tart erről a vizualizálásról, attól a hajók még érkeznek, bent mélyen Afrikában a menekülteket ezrével szervezik és pénzelik az őket Európa felé útnak indítókat.... A dzsihád harcosok köztük vannak, ezt is tudom....

Azt is, hogy elképzelhetetlen nagy pénzek forognak ebben a mostani projektben és ennek ellenére mégis mit lehet mondani, amikor még az átlagember ebből nem érzékel szinte semmit ?

Hónapokon belül meg fogja tudni az is, aki eddig nem foglalkozott semmivel....(írtam ezt pár napja, nem gondoltam, hogy már ma elindul a terrortámadás és akciósorozat) szerencsére magyarország egy ideig nem érintett az első hullámban, de hogy nem marad érintetlen ez valószínűsíthető....

Nem akarok jósolni és nem is szabad, ezért szoktam inkább tendenciákat és várható eseményeket jelezni konkrét dátum nélkül....hiszen ez nem egy kuruzsló, hanem igazságkutató, alternatív-hírforrás és gondolatokat ébreszteni szándékozó oldal....Ezért csinálom és nem azért, hogy egyesek megijedjenek, amikor szembesülnek majd a valósággal....többek között egy fájó igazsággal Európáról.

 

Fájó igazság Európáról

Felhasznált forrás: Capital.ro, 2014.04.26.

Fordította és kiegészítette: Csata Ernő

 

A ,,Nyugat”, összességében véve, nagyon eladósodott, állítja Daniel Stelter, gazdasági tanácsadó és a pénzügyi krízisek szakértője. Az állami adósságok mértéke, ma már nem csak a bankok problémája és nem is csupán egy egyszerű túlzás. A Billiós bomba című könyvében, Stelter leírja, hogyan duplázták meg adósságaikat 1980-tól máig az államok, vállalkozók és magánemberek – amelyek összadóssága a GDP 160 %-ról felugrott 320 % fölé.

Hitel mindenre.

Hogyan született ez a bolondság? Az egyik lehetséges magyarázat a téves gazdasági és pénzügyi politika erőltetése. A berlini fal leomlása és Kína belépése a Kereskedelmi Világszervezetbe (WTO) nagy nyomást gyakorolt az ipari országok költség oldalára, főleg Ázsia felől, és ahelyett, hogy elkezdtek volna befektetni a nevelésbe és az innovációba, az államok és az egyének az egyszerűbb megoldást választották: a hitelt. Az amerikaiak álmaik megvalósulását látták abban, ha ingatlanok tulajdonosaivá válnak hitel révén, az európaiak pedig a jóléti államba pumpálták a pénzt. Elsősorban Európa déli részén gyakorolták az eladósodás orgiáját a pénzügyi unió hathatós igérgetései nyomán. Az euró, amelyet az 1995-ös madridi európai csúcstalálkozón jelentettek be, két év alatt a kamatokat nagyon levitte Németországban. „Akkor keletkeztek az adósságok és akkor nőttek a fizetések is, de főleg hitelből”, emlékezik Hans-Werner Sinn, az IFO (Information and Forschung) elnöke. Addig működött, ameddig a pénzpiacok képesek voltak forgalomba hozni új hiteleket.

Vagyis 2007-ig, amikor a lufi kipukkadt. Először az Egysült Államokban, majd Európában is. Utána pedig jött a görög tűz az eurózónán belül. A világ egyszeriben az ,,államok adósságának krízisére” ébredt.

Az egyéni fogyasztó, a mindent felfaló.

 

Görögország, állítja Moritz Schularick, a bonni Egyetemről, csupán egy kivétel volt. Írország és Spanyolország nem került hasonló krízisbe: ,,Ingatlan lufi volt a legklasszikusabb értelemben, túlzott hitelezés, részben külföldről, - amelyik egy adott pillanatban kipukkadt”. A két ország államadóssága hirtelen megnőtt a bankok megsegítése miatt – de az adósságok nagyja a magánszférából adódott. Spanyolországban, például, a kétezermillió euró adósságnak a 70%-át tették ki, Írország gazdaságát terhelő 400%-os adósság kétharmada a magánszférából származott.

Másképpen mondva, a nagy veszély a magánszférából leselkedik. Moritz Schularick közgazdász által vezetett csapat, 1870 óta bekövetkezett 90 pénzügyi krízist tanulmányozott. ,,Rendszerint, a pénzügyi krízisek és a pénzügyi rendszerek összeomlása, úgy ahogy mi is átéltük, a magánszféra ismételt hitelfelvételeiből származnak”, magyarázza Schularick, ellentmondva a hagyományos diagnózisnak, amely előírta a beteg állam kezelését a megszorítások receptje szerint.

Hiszen, az így elért sporlások fékezték a gazdasági növekedést és így az adósság csökkentését is, állítja Daniel Stelter. De újabb hitelek felvétele sem segít az adósságcsapdából való kilábalásra. Stelter úgy gondolja, hogy csak az adósságok eltörlése tudná megoldani a gondot. Moritz Schularick nem menne ilyen messzire, Görögország kivételével, amelyik ellenkező esetben, évtízedeken át csak azért kellene dolgozzon, hogy az adósságát fizesse.

Ilyen gazdasági helyzet mellett, mégis az európai parlamenti képviselőknek esze ágában sincs spórolni. Egy képviselő bruttó fizetése kb. 7.900 euró, amit az Európai Parlament költségvetéséből (tehát az állampolgárok adóiból) fizetnek ki, a Mediafax elemzése szerint. Az adó levonása után marad kb. nettó 6.200 euró. A tagállamok is kérhetnek egy nemzeti adót ebből a fizetésből. A lisszaboni szerződés szerint az EP képviselők száma 751 főben van maximálva, tehát az adófizetőknek csak a képviselők 5.932.900 euróba kerülnek havonta, ami egy évre 71.194.800 eurót jelent (forintba számolva, 1 euró= 300 Ft árfolyamon = 21.358.440.000 Ft, több mint 21 milliárd Ft), nem beszélve a többi bürökratákról és alkalmazottakról, valamint a nemzeti parlamentekről és bürökráciáról.

A fizetés mellett, a képviselők kapnak még különböző pótlékokat a parlamenti munkájuk elvégzése során felmerülő költségeik fedezésére.

Így, a költségpótlék kb. 4.300 euró havonta.
Ezen szállítási költségek fedezésére kapott pótlék mellett, még kapnak egy évi szállítási pótlékot is, maximum 4.243 eurót.

Egy másik pótlék az úgynevezett napi, azaz ülési pótlék. A napidíjból származó összeg elérheti a havi 4.000 eurót, ami bőven elég az ételre és szállásra, még Brüsszelben vagy Strasbougban is, a kifizetése azért a jelenléthez van kötve.

A 28 tagállam össznépessége 2012-ben 505,7 millió fő volt, ennyi embert képvisel 751 képviselő az Európai Parlamentben, ezen kívül van 28 nemzeti parlament. Ilyen költséges alakulat nem létezik még egy a világon.

Ilyen, megdolgozatlanul kapott juttatások mellett teljesen pofátlan magatartás semmibe venni az európai választópolgárok akaratát, elvárásait, hiszen a mi adóinkból fizetik őket.

Csata Ernő

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap