Úton... - Ó, édes hazám, te szép Magyarország

Papp Lajos, cs, 10/11/2012 - 00:03

 

 

 

      

    Köszönöm a Teremtő Úristen mérhetetlen kegyelmét, hogy a Kárpát-medencébe születtem és a nyelvem a magyar. 

      Meggyőződésem szerint, az idők kezdetétől, őseink a világ legszebb földrajzi egységében a Kárpát-medencében éltek. Vérüket, verítéküket adták azért, hogy a ránk mért isteni küldetésünket teljesíthessük. 

      Nem vagyunk kiválasztott, választott nép. De magyarságunk okán, küldetésünk van-e földi létben. Küldetésünk a Kárpát medencében a teremtett világ megőrzése, ápolása, szépítése. Különleges képességeinket azért kaptuk az Úristentől, hogy többet és jobbat tegyünk a világért, mint mások, másutt a Föld bármely részén.
      Sok ezer éves történelmünk során bizonyítottuk, hogy a sátáni időkben is képesek voltunk Ég és Föld egységét megteremteni.
      Képesek voltunk küldetésünket teljesíteni, képesek oltunk a szeretet parancsát a romlott világunkban is megtartani.

      Nem uralkodni természet és nemzet felett, hanem megőrizni, megtartani, amit a Teremtő nekünk rendelt.
      Befogadni, hazát adni vándorló, üldözött népeknek, nemzeteknek.
      Menedéket, kenyeret adni az ide érkezőknek. 

      A tudás népe vagyunk. Nyelvünk bizonyítja, hogy ősidőktől kezdve növények állatok nemesítői, az emberi lét jobbítói vagyunk.
      A törvényeket Isten oltotta a szívünkbe.
      Ezért is mondhatta Herakleitos, görög filozófus hogy a magyaroknak nincs szükségük írott törvényekre, mert a szkíta magyarok a törvényeket a szívükben hordják.
      A műveltség, az ősök emlékezete az írásbeliség megjelenése előtt csak szóban és dallamban, zenében terjedhetett. Kétszázezernyi a népdalkincsünk.
      Meséink, a nép ajkán terjedő regéink, egyedülállóak a világon, mert meséinkben soha nem a pusztítás, soha nem a mások legyőzése, hanem önmagunk, önmagunk gyengeségeinek legyőzése állt.
      Győzelmet csak magunk felett arathatunk.
      A szeretet a legnagyobb erő.
      A megtartó erő.
      Ezért nem értik sokan, Attila királyunk Róma kapui előtt vezéreinek, katonáinak tett kijelentését, mert soha nem értették meg a magyar szellemet, a magyar nagylelkűséget.
      Attila nagy királyunk Róma kapujánál megállva nem rombolta le, nem fosztotta ki Rómát. Egyes történészek szerint a következőket mondta:
      „Ami a szeretetemben vagyon, az a hatalmamban vagyon.”
    
A szeretet parancsának megtestesítője a Szent Korona eszmeisége. A Szent Korona Országaiban egymásmellettiség, egymás teljes jogú elfogadása volt az eszme. 

      A magyarnak küldetése mindenkoron a Kárpát-medencében élő népek, országok testvéri segítése, tanítása volt.
      Az utóbbi ezer éves történelmünkben írásos bizonyítékok sokasága igazolja, hogy megmaradásunknak egyik záloga, a Szent Korona. A Szent Korona eszmeisége.
      A Szent Korona Tan a vérszerződéstől napjainkig az emberi együttélés, és országlás főtörvényei, történeti alkotmányunk biztosítéka volt.
      Köszönjük a Teremtőnek, hogy sok év reménytelenség után a készülő Alaptörvényben méltóképpen emlékezhetünk meg a Szent Korona Tanáról, a Szent Korona eszmeiségéről, történeti alkotmányunk jelentőségéről.

      Kocsis István író szavaival:
      „Mit jelentett a magyar történelemben az alkotmányozás?
Legtöbbször éppen a méltó választ jelentette a nagy fenyegetésekre… A  biztonságos jövendő felé vezető út megépítését jelentette.”

      Kérem a Magyar Nemzet minden tagját, hogy illúzióktól mentesen, reálisan ítéljük meg lehetőségeinket.
      Egy hosszú út elején állunk. Ennek az útnak az első lépéseit tettük meg.
      A Magyar Nemzet ébred. De sokan alszanak, vagy kábulatban vannak.
      A csipkerózsika álomból ébredő Nemzetnek időre van szüksége, hogy megértse és teljesítse a Szent Korona tanát, és annak üzenetét. 

      Egyszerű szavakkal egyszerű mondatokban kell fogalmaznunk, hogy mindenki értse, megértse az üzenet légyegét.
      Ezért engedjék meg, hogy báró Perényi Zsigmond koronaőr 1933-ban az ország házában elmondott beszédéből idézzek, amelyben pontosan és világosan fogalmaz.

       „ …Most a mi időnkben minden magyar ember egyformán tagja a Koronának, származás, vagyon- és felekezetkülönbség nélkül egyforma jogokkal. Csak a kötelezettségekben lehet köztünk különbség, mert azoktól, akik erősebbek és gazdagabbak, többet kívánunk.
     
…A magyar történelem századain át mély vallási kegyelet környezte a Szent Koronát, keresztény legendák és krónikák hirdették és a hívők erős hittel hitték, hogy a Korona az egyház apostoli feje által csodás módon isteni sugallatból és angyali közbenjárással adományoztatott.
       Ma is szentnek hisszük a Koronát. Törpe nép
(az),amely nemes eszményekre nem tekint fel tisztelettel, amely múltját semmibe veszi és így önmagát, a maga faját alacsonyítja le. De boldog nemzet az és csak annak a nemzetnek van jövője, amely a múlt hagyományait és eszményeit a sors viharai között is megőrzi. Mert a múlt az a szilárd alap, amelyre építeni lehet, és az eszmények hevítenek munkára, küzdelemre és áldozatra. A Szent Korona egyetértést, közösséget, békességet hirdet a magyarok között. És ha majd eljön az idő, alkotmányunk szellemében külső befolyás és kényszer nélkül, párt- és magánérdek félretolásával az egyetemes nemzet lesz hivatva megvalósítani a Szent Koronának történelmi hivatását.”

       A mának szóló üzenet legfontosabb része: áldozat nélkül nincs jövő.
      Áldozatot kell hoznunk Krisztus Urunk példáját követve.
      Önfeláldozó szeretet Istenért, családért, Hazáért, az élő világ mindenségéért!
      Mert Magyarország volt, van, lesz!
      Mindörökké Ámen!

 

Dr. Papp Lajos

Elhangzott az Ima Magyarországért rendezvényen, Verőcén

2011. március 27-én

 


 

A közölt írás Papp Lajos: Úton című kötetének szerkesztés előtti szövege. A Kairosz Kiadó gondozásában 2012-ben megjelent 210 oldalas könyv a kiadónál szerezhető be (1134. Bp. Apály u. 2/b, www.kairosz.hu), ára 3200 Ft. 
MIL Szerkesztőség

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap