Vérpad és katonai rehabilitációk 2. Varga - Motil

Vasi Ferenc Zoltán, szo, 05/11/2019 - 00:04

 

 

 

a Legfelsőbb bíróság a rendelkező részben megjelölt ítéletével Varga József tartalékos honvédet, mint VII. r. vádlottat, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette, többrendbeli gyilkosság bűntette, illetve kísérlete, társadalmi tulajdon sérelmére ismételten elkövetett csalás és sikkasztás bűntette és felszerelési tárgy eltulajdonításának bűntette miatt, összbüntetéssül, 8 évi börtönre, mint főbüntetésre, 10 évre az egyes állampolgári jogoktól való eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra, mint mellékbüntetésre ítélte

VII. r. Varga József t. honvéd a 3-as számú közepes lövegrajban mint 2-es számú kezelő ténykedett, VII. r. terhelt november 2-án lett kirendelve a Jutadombra.

November 4-én a 10 óra körül kialakult tűzharc során a 3-as számú lövegrajnál 10 lövést adtak le, mely lövések közül egy lövedék a Soroksári úton haladó 1 db. „Hudson” gyártmányú személygépkocsit találta el, melyben egy szovjet katona meghalt. A gépkocsi vezetője, Lajtai András ávh. alhdgy elmenekült sérült állapotban, azonban nevezettet is a későbbiekben kivégezték a jutadombi homokgödörnél. Ugyanakkor egy szovjet harckocsit is ez a lövegraj kilőtt. Ennek kezelőszemélyzete elmenekült. A tűzharc megkezdése ezen lövegraj részéről történt. A tűzharc befejezése előtt a löveg elromlott, és lövéseket nem tudtak leadni.

November 4-én a délutáni órákban VII. r. terhelt is a pesterzsébeti Határ útra megy át. Ott lövések leadásában nem vett részt.

VII. r. terhelt ellenforradalmi tevékenységén kívűl katonai szolgálati ideje alatt is társadalmi tulajdonban lévő tárgyakat jogtalanul eltulajdonított. 1957. január és február hónapban az 51-es lgv. tüzér osztálynál fokozatosan 6 db. honvédségi inget cserélt át úgy, hogy otthonról rossz ingeket vitt be a laktanyába.  Ugyanilyen formában 4 db. használt alsónadrágot – mely sajátja volt – jó állapotban lévő honvédségi alsónadrágra cserélte át. 1957. február hónapban több szalmazsákot ürített ki, és azokban a következő dolgokat találta, melyek honvédségi tulajdont képeztek. Ekkor terhelt 11 db. törülközőt szedett össze és azokat szüleinek lakására vitte. 1956. decembertől 1957. február végéig – mivel az alakulatnál nem megfelelően tartották nyilván a kiadott tárgyakat – így VII. r.  terhelt több esetben bement a raktárba, és ott a szolgálatvezetőtől kesztyűt kért, kijelentve azt, hogy ő még nem kapott. Így összesen 5 pár kesztyűt tudott saját részére biztosítani. Az ellenforradalom után terhelt katonaruhában ment haza, és ekkor hazavitt 2 db. lovaglónadrágot, 1 db. ingzubbonyt és 1 db. derékszíjat. Ezeket a tárgyakat egyik alkalommal sem vitte vissza az alakulatához, és azokat 1957-ben találták meg a házkutatás alkalmával.

1957 januárjában a környei állami gazdaságból burgonyát szállítottak a terhelt alakulata részére. Ekkor Varga József honvéd 2 db. pokrócot nem vitte vissza, hanem a krupliszállítás alkalmával szüleinek lakásán hagyta. VII. r. terhelt 1 db. pilótkát is hazavitt 1956. november 7-én, és azt sem vitte vissza bevonulásakor, hanem szüleinek lakásán hagyta. 1957 júniusában a drégelypalánki lövészeten 2 db. lövegkupakot tulajdonított el a terhelt, melyet Környe, Alkotmány u. 8. sz. alatti lakására vitt. Ezeket a tárgyakat a házkutatás során előkeríteették.

A 3-as számú közepes lövegrajnál 3-as számú kezelőre nem volt szükség a jutadombi tűzharcnál. 4-es lövegkezelő a kérdéses időszakban.

VII. r. Varga József honvéd paraszti családból származik. Apja a felszabadulás előtt is 8, jelenleg 9 hold földön gazdálkodik. Hárman vannak testvérek. Katonai bevonulása előtt a MÁV-nál, mint raktári munkás dolgozott. Tényleges katonai szolgálatra 1955. november 10-én vonult be Esztergom-i 51-es lgv. tüzér osztályhoz, ahonnan 1957. november 4-én szerelt le.

VII. r. Varga József t. honvéd a BHÖ. 1. pont (2) bek.-be foglalt és a BHÖ. 11. pont (2) bek. szerint büntetendő népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntettével, - BHÖ. 349 pontjába foglalt gyilkosság bűntettével, bűnsegédi minőségben, a BHÖ. 230. pontba foglalt és a 232. pont (2) bek. 1 rendelkezése szerint büntetendő társadalmi tulajdon sérelmére ismételten elkövetett csalás és sikkasztás bűntettével, valamint a Ktbtk. 106§ (1) bek. 1. rendelkezésébe ütköző és büntetendő felszerelési tárgy eltulajdonítás bűntettével.

Ítélet indoklása II. fokon:

Varga József VII. r. vádlottnál lényegében helyesen állapította meg a tényállást az elsőfokú bíróság. Megfelel a valóságnak, hogy a vádlott bizonyos öntevékenységet tanúsított, amikor a harc elején megsebesült lövegparancsnok helyett átvette a löveg irányítását. Nem merült fel azonban megnyugtató bizonyíték arra, hogy a lövegraj Szekeres megsebesülése után szét akart zülleni, és a vádlott volt az, aki azt megakadályozta.  Rémiás V. r. vádlott ugyanis közvetlenül irányította a parancsnoksága alá tartozó lövegeket, s így nem volt szükség arra, hogy a fegyelem fenntartása érdekében akár Varga vádlott, vagy akár más személy fellépjen. Mellőzte tehát a Legfelsőbb Bíróság az ítéleti tényállásból VII. r. vádlottnak tulajdonított azt a magatartást, hogy az üteg beosztottjait, akik szolgálati helyüket el akarták hagyni, ettől a cselekménytől visszatartotta.

A vádlott részéről nem történt egyéb, mint az, hogy a szabályzat értelmében a megsebesült parancsnok feladatkörét átvette, és ezt  a harc során végig be is töltötte.

Nyilvánvaló tehát, hogy végeredményben ez a vádlott is, aki rendfokozat nélkül honvéd volt, elöljárői utasításai szerint járt el, és vett részt a harcban. Cselekménye mindenben megvalósítja a katonai bíróság ítéletében írt bűntettek tényelemeit, és ezek jogi minősítésével is mindenben egyetért a Legfelsőbb Bíróság.

A büntetés kiszabásával kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság észlelte, hogy a katonai bíróság nem vette figyelembe, miszerint a vádlott részben elöljárői ráhatásra cselekedett, végeredményben parancsot hajtott végre, azonban a parancsnak végrehajtásánál bizonyos öntevékenységet mutatott, amint erre már fentebb is rámutatott a különtanács. Figyelembe véve azonban az eset összes körülményeit, ez a vádlott is hatása alá került, ha nem is teljes mértékben a bűnös elöljárói parancsoknak, melyek korlátozták akaratának megfelelő magatartásában. Ezért a Legfelsőbb Bíróság úgy találta, hogy a vádlottnál is helye a Btá. 10§. (3) bekezdése, illetve a Btá. 52§.-a alkalmazásának. Egybevetve a vádlott osztályhelyzetét, valamint bűnös tevékenységeiben megnyilvánuló bizonyos fokú egyéni kezdeményezést, a rendelkező részben megállapított büntetést szabta ki a vádlottal szembe.

 

8 SIMON FERENC
szül: Dad, 1935. február 28. Anyja neve: Nagy Julianna

Előléptették: 1991. honvéd-őrmester

Kitüntetése: 1956-os Emlékérem 1991. X. 23.

Szervezkedés bűntette:  Ítélet: 1 év szabadságvesztés

VIII. r. Simon Ferenc t. honvéd volt. VIII. r.  terhelt is a tűzharc ideje alatt a lövegnél tartózkodott, és közreműködött abban, hogy egy szovjet harckocsit és egy személygépkocsit kilőjenek.

VIII. r. Simon Ferenc honvéd paraszti családból származik. Apja a felszabadulás előtt gazdasági cseléd volt, jelenleg 8 hold juttatott földön gazdálkodik. Hatan vannak testvérek.  Terhelt bevonulása előtt rakodómunkás volt. 1955. november 10-én vonult be tényleges katonai szolgálatra az 51-es lgv. tüzér osztályhoz, majd a határőrséghez helyezték át, és 1958. febr. 25-én szerelt le a balassagyarmati határőrkerülettől.

Ítélet indoklása I. fokon:

VIII. r. Simon Ferenc honvéd 1956. november 4-én, mint a 3-as számú közepes lövegraj 4-es kezelője 10 lövés leadásában vett részt Jutadombnál. Ekkor egy szovjet harckocsit és egy „Hudson” személygépkocsit lőttek ki. A személygépkocsiban egy szovjet katona meghalt.

Ítélet indoklása II. fokon:

Simon FerencVIII. r vádlott csak a tüzelőállások kiépítésében vett részt, a tűzharctól azonban tartozkodott, mert a löveg közelében búvóhelyet keresett magának. A Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint a vádlott cselekménye megvalósítja ugyan a BHÖ 1. pont (2) bekezdésébe ütköző bűntett tényelemeit, azonban cselekménye olyan csekély jelentőségű, hogy vele szemben a legenyhébb büntetés kiszabása is szükségtelen. Ezért a vádlottat Btá. 56.§. első fordulata értelmében, s Bp. 180.§. c. pontjára való hivatkozással az ellene emelt vád alól büntethetőséget kizáró ok fennforgása miatt felmentette.

 

9 EGERVÁRI FERENC

szül: Etyek, 1934. július 9.

Előléptették: 1992. június 30. honvéd-törzszászlós

Anyja neve:  Mester Teréz

Kitüntetése:1956-os Emlékérem és oklevél

Letartóztatták: 1958. július 23. Szabadult: 1960. január 23.

Ítélet:  2 év börtön, 1 év közügyektől eltiltás és 500 ft vagyonelkobzás

Ítélet indoklása:  A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékenység bűntette és többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette és kísérlete

Ítélet indoklása I. fokon:

IX. r. Egervári Ferenc honvéd mint 5-ös számú kezelő 10 db lövedéket töltött be a 3-as számú közepes lövegbe a Jutadombnál, s ezen lövedékek találták el a T-34-es harckocsit, amely kigyulladt, valamint s „Hudson” gyártmányú személygépkocsit, amelyben egy szovjet katona meghalt.

IX. r. Egervári Ferenc honvéd paraszti családból származik. Apja a felszabadulás előtt gazdasági cseléd volt. Jelenleg állami gazdaságban dolgozik. Hatan vannak testvérek. Terhelt bevonulása előtt állami gazdaságban dolgozott., jelenleg a Kábelgyárban dolgozik. Tényleges katonai szolgálatra 1954. november 11-én vonult be Polgárdiba. 1955 decemberében helyezték át az 51. lgv. tüzér osztályhoz, ahonnan 1956. november 20-án szerelt le.

Ítélet indoklása II. fokon:

Egervári Ferenc IX. r.  vádlott mint adogató kezelő vett részt a Jutadombnál a tűzharcban. Cselekménye kimeríti a terhére megállapított bűntettek tényelemeit.

A büntetés kiszabásánál a Legfelsőbb Bííróság figyelemmel volt arra, hogy a vádlott kizárólag kezelői feladatát teljesítette, ezen túlmenöen egyéb bűnös magatartás a terhére nem volt megállapítható.. Ez vezette a különtanácsot, amikor a büntetés mértékét a rendelkező részben írtak szerint állapítható meg.

 

10 VASI FERENC PÉTER

Szül. Dorog, 1935. január 08. Meghalt: Tata-Agostyán, 1999. június 17.

Előléptették: 1991. március 15. honvéd – törzszászlós – hadnagy – főhadnagy

Anyja: Pocker Mária Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. MK Bronz Érdemkereszt 1992. X. 23.

Ítélet: Népi demokratikus álllamrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette. Többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete. 4 év börtön

Letartóztatták: 1958. július 23. – 1961. március 9.

X. r. Vassi Ferenc t. honv. mint 6-os kezelő lőszeradagolóként működött a jutadombi tűzharc ideje alatt, a 3-as számú lövegnél. Ezen lövegnél jöttek létre azok az eredmények, mely VII.-IX. r. terhelteknél szerepelt. Több lövést azért nem tudtak leadni, mivel a löveg  felhúzó karja eltört.

X. r. terhelt saját elhatározása alapján a Soroksári úton haladó páncélautó irányába is lőtt egyéni fegyverrel. Karabéllyal, 2 lövést adott le.

X. r. terhelt a löveg  beirányításánál ténykedett, és az egyik beirányítás alkalmával közölte vele VII. r. Varga József honvéd, hogy a személygépkocsit eltalálták.

--

X. r. Vassi Ferenc honvéd apja a felszabadulás előtt 12 évig szolgált a csendőrségnél, mint főtörzsőrmester. Jelenleg a tatai szőnyeggyárban mint munkás dolgozik. Anyja háztartásbeli. Ketten vannak testvérek.  Katonai bevonulása előtt X. r.  terhelt villanyszerelő átképzős volt. Tényleges szolgálatra 1955.  október 10-én vonult be az 51.-lgv tüzérosztályhoz. 1957 őszén szerelt le a honvédségtől.

Indoklás az I. fokú ítéletnél.

X. r. Vassi Ferenc t. honvéd a BHÖ. 1. pont (2) bek.-be foglalt és a BHÖ 11. pont (2) bek. szerint büntetendő népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntettével és a BHÖ. 349. pontjában foglalt gyilkosság kísérletének bűntettével,

mert

X. r. terhelt 1956. november 4-én a Jutadombnál elhelyezett 3-as számú közepes lövegraj 6-oskezelőjeként működött. A tűzharc ideje alatt 10 lövést adtak le, és egy szovjet harckocsit valamint egy személygépkocsit lőttek ki.  X. r. terhelt  ezenkívül egyéni fegyverrel, karabéllyal két lövést adott le a Soroksári úton haladó szovjet harci járművek irányába.

Ítélet indoklása II. fokon:

Vasi Ferenc X. r. vádlott lőszeres lövegkezelő volt, amellett azonban kézi fegyveréből is adott le lövéseket az úton haladó járművekre. Tény az, hogy Rémiás és Kicska részéről olyan parancs is volt  kiadva, mely szerint a kézi fegyverekkel is tüzelni kell a járművekre. Mégis egy ilyen további magatartás az olyan katona részéről, akinek lövegkezelői beosztásban volt, bizonyos fokú öntevékenységet mutat. Így a vádlottal, bár a Btá. 10. §. (3) bekezdése alkalmazásra kerülhet, mégis a büntetés kiszabásánál meg kell mutatkoznia annak, hogy parancsra ugyan, de mégis többet tett annál, mint azt a kezelői feladatát képezte, valamint származásánál fogva is bizonyos szembeállást mutat rendszerünkkel. Ez vezette a Legfelsőbb Bíróságot, amikor a vádlottal szemben a büntetést megállapította.

 

11 PAPP GYÖRGY

szül: Nagykanizsa, 1934. június 11. Meghalt Nagykanizsa, 1989. IX. 10.

Előléptették: 1991. október 23. szakaszvezető-alhadnagy poszthumusz

Anyja: Kálovics Mária

Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és oklevél

Ítélete: 1 év. Letartóztatták: 1957. novenber 28.-1958. november 14.

Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette. Az 1 év börtönbüntetést három évi próbaidőre lett felfüggesztve

XI. r. Papp György t. szkv 1956. október 24-én lett felrendelve Budapestre alakulatától. Nevezett a 4-es számú közepes lövegrajnak volt a parancsnoka, amely löveggel 1956. november 2-án a reggeli órákban települt a Jutadomb középső részén, lőirányba Soroksárral. Nevezett mint lövegrajarancsnok november 4-én 10 óra körül Rémiás hdgy tűzparancsát lövegraja felé továbbította és a tűzharc alkalmával 4 lövést adtak le szovjet harci járművekre, melynek során egy szovjet harckocsit kilőttek. XI.r. Papp György honvéd a Jutadombon lövegraját buzdította, hogy szovjet egységekre tüzeljenek.

 

12 MOTIL JÓZSEF

szül: 1935. június 16. Meghalt: 1991. május 19.

Előléptették: 1991. október 23. honvéd-alhadnagy posztumusz

Anyja:  Bedi Margit

Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap

Ítélet: 2 év. Letartóztatták: 1957. november 27.-1959. november 27.

XII. r. Motil József honvéd a 4-es számú közepes lövegraj 1-es számú kezelője volt a kérdéses időszakban.

1956. november 4-én 06:30 órakor egy szovjet harckocsi-vontató haladt el a Soroksári úton Budapest irányába. Erre a harckocsi-vontatóra V. r. Rémiás hdgy rálőtt. A lövés ugyan nem találta el a szovjet  harckocsi-vontatót, azonban a lövedék az ott lévő iskola falába csapódott be, ahol rongálódást idézett elő. Ugyanezen lövés leadásánál a löveg beirányítását XII. r. Motil honvéd eszközölte. Ezt követő időszakban 10 óra után, a Soroksári úton haladó szovjet járművekre lőttek ki 4 lövedéket, amely közül eggyel egy szovjet harckocsit találtak el.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap