Wass Albert egyházgondnoksága (Dokumentumok)

Szerkesztő A, sze, 11/13/2013 - 00:08
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Erdélyi
Református
Egyházkerület
Igazgatótanácsától

1274-1935. III. sz.

Nagytiszteletű református esperesi hivatalnak

S z a m o s ú j v á r

Hivatkozással 27. sz. felterjesztésére, van szerencsénk közölni igazgatótanácsunknak március 7-iki ülésében hozott következő határozatát:

Igazgatótanácsunk gr. Wass Albert atyafiának 10 éves ciklusra egyházmegyei gondnokká, Szilágyi János atyafiának az 1937. június 30-ig tartó ciklusra egyházkerületi lelkészi képviselőül, dr. Konrádi Dániel atyafiának ugyanerre az időre egyházkerületi világi képviselőül történt megválasztását jóváhagyó tudomásul vévén, nevezetteket fenti minőségükben igazolja, és az egyházkerületi közgyűlés tagjai sorába iktatja.
Kérjük Nagytiszteletedet, szíveskedjék intézkedni, hogy az új gondnok atyafia a legközelebbi egyházmegyei tanácsülésen az esküt letegye.
Az eskütételről felvett jegyzőkönyv másolatban felterjesztendő igazgatótanácsunkhoz.
Az erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsa.
Kolozsvár, 1935. március 7.

Dr. K(H)álmán Lajos
Igazgatótanácsos, elnök. h.                                                                     

Dr. Illés Gyula
 előadótanácsos

Széki egyházmegyei lot. A 980

Wass Albert
egyházkerületi
felhívása

Nagytiszteletű Uram! –

Végtelenül restellem, hogy úgy gondnoki kötelességeimnek, valamint szíves meghívásnak még eddig egyszer sem tudtam eleget tenni. Sajnos csak most érkeztem haza a Helikon turnéjáról, s így még a felolvasásnak sem felelhettem meg.
Egyrészt gazdasági elfoglaltságom, másrészt amiatt, hogy a Révai könyvkiadóval kötött megállapodásom szerint az új regényemmel december végére készen kell legyek, nem engedik meg, hogy Szamosújvárra ezen a héten bemehessek.
Ezért az alábbi elhatározásomról ezúton értesítem Nagytiszteletű Urat, és kérem, hogy ezt átgondolni és valami formában az illetékes lelkészekkel és tanítókkal tudatni szíveskedjen.
Pályázatot hirdetek a széki ref. egyházmegye lelkészei és tanítói, másrészről papnéi és tanítónői számára. Az írásban elkészítendő pályamű címe és tárgya a papok és tanítók számára: „Mik a kötelességeim, mint lelkipásztornak (tanítónak) a rám bízott nép gazdasági újjászervezésében”.
Papnék és tanítónők számára: „Miben járulhatok hozzá, mint papné (tanítónő) a magyar nép gazdasági helyzetének javításához.”
Ismétlem: az elsőn részt vehet a széki ref. egyházmegye minden lelkésze és tanítója. A másodikon minden papnéja és tanítónője.
A pályázatokra 3000 lejt szántam. Ezt most feloszthatjuk úgy, hogy csak a két elsőt díjazzuk 1500-1500 lejjel, és feloszthatjuk úgy is, hogy díjazzuk az elsőket 1000-1000 lejjel és a két másodikat 500-500 lejjel.
Ennek eldöntését a Nagytiszteletű úrra bízom.
Beszélni fogok Dr. Szász Ferenc úrral, hogy a két díjnyertes pályaművet a Magyar Nép leközölje.
Határidő: 1936. január 1.
Addig a pályaművek benyújtandók az esperesi hivatalhoz.
Az írásmű legyen egyszerű, világos és tömör. Lehetőleg gépírással, vagy tiszta olvasható írással készüljön.
5 ív (10 gépírásos oldal) terjedelemnél hosszabb semmi esetre ne legyen.
A bírálóbizottság személyeiről még nem döntöttem. Valószínűleg Dr. Szász Ferencen kívül még a Főgondnok urat is felkérem majd a kéziratok áttanulmányozására.
Kérem tehát Nagytiszteletű Urat, szíveskedjen ezt valahogyan az érdekeltek tudomására hozni, hogy idő legyen a munka alapos átgondolásához.
Ismételten szíves elnézést kérve elmaradásomért, maradok Nagytiszteletű úrnak mindenkor kész híve

Gr. Wass Albert

Szentgotthárd, 1935. november hó 5.

A széki egyházmegye
1943. évi rendes
közgyűlésén,
Szamosújváron,
1943. június 24-én

Nagytiszteletű és méltóságos Egyházmegyei Közgyűlés!

A történelem folyamán hosszú ideig Izrael volt Isten választott népe. Kiválasztottsága akkor ért véget, midőn Krisztust nem fogadta be, sőt számára a Golgothán keresztet állított. Ezért az Isten elvetette és helyette minden nemzetségből új, lelki Izraelt formált, a keresztyén Anyaszentegyház megszámlálhatatlan seregében. Választottaival mindenkor csodákat tett. Most csupán a honfoglaló Izraelnek a Jordán folyón való csodálatos átkelésére utalok. Midőn az új haza felőli parton voltak ők, Józsué 12 követ állított fel, az emlékezésnek köveit, hogy megismerje a földnek minden népe az úrnak kezét, hogy bizony erős az és féljék az Urat, minden időben.
Ítélet-időket élünk. A vihar oly borzalmas, amilyent még nem élt át a világ. Nemcsak ifjú életek milliói sodródnak el, de országok fognak eltűnni, és nemzetek megsemmisülni. Mi nem látunk bele Isten könyvébe, nem tudjuk, mit írt abban meg felőlünk, de látunk jeleket, csodákat, melyek arra utalnak, hogy nemzetünket, a sok lelki szenny ellenére is, még magáénak tartja, s megtartásáért olyan csodákat művelt, amilyeneket a választottakkal szokott cselekedni. A mindent elsöprő orkánt távol tartotta határainktól. Falvainkat, városainkat nem engedte ellenség bombái által leromboltatni, sőt még némely tekintetben, olyan terheket sem rakott vállainkra, melyeket ma már semleges államok polgárainak is hordozni kell.

Ma még, úgy látszik, Isten kegyelmében tart minket. Talán éppen e kegyelmi időben akar megpróbálni, hogy tovább is a választottak seregében tartson-e, vagy pedig megfosszon bennünket, választottságunktól. Katonáink hősies helytállása reményt nyújt számunkra, hogy nem fog számkivetni. De az itthoniakat is odahelyezte az ítélet serpenyőjébe. Ha mi, a belső arcvonal katonái, diadalmasan vívjuk meg a reánk váró csatát, nem fogja elvenni tőlünk az örökséget.
A belső arcvonal katonái az Anyaszentegyház tagjaiból tevődnek össze. Az egyház őrállóinak hite, testét, lelkét, minden erejét feláldozó kötelességteljesítése az, amely a belső arcvonalat győzhetetlenné tudja tenni. Jó munkánk a jövő záloga, kötelességmulasztásunk pedig a nemzet sírásóivá tesz bennünket.
Alázatosan vegyük számba azt, amit végeztünk és azt, amit elmulasztottunk.

S z e m é l y i   v á l t o z á s o k

Az egyházmegye munkásai ugyanazok voltak, akik a legutóbbi közgyűlésen számot adtak. Számuk eggyel apadt, mert Gróf Wass Albert gondnokunk 1942. október 15-én kelt levelében lemondott tisztségéről. Az egyházmegye éléről ezzel eltávozik, de hisszük, hogy a magyar élet belső és külső harcaiban ezután még több és áldott találkozásunk lesz ővele. Nemzeti irodalmunkat nagy értékekkel gazdagította, s további minden irányú munkálkodására Isten megsegítő kegyelmét kérjük.
Lelkipásztoraink sorában csekély változás volt. Csupán a szórványlelkészi állás és pár segédlelkészség cserélt gazdát. Kolumbán Bendegúz szórványlelkészünk kicserélése érdekében elnökségileg kellett lépéseket tennünk. Hogy miért? Legyen szabad csak annyit mondanom, hogy e munkamezőn nem vált be.

Széki egyházmegyei lot. A 1314

 

 

Forrás: Polísz, 2007. 203. szám

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap