Szerkesztő C
Wass Albert: Hagyaték

Az öregember ott ült a barlang szájában, a pihenő padkán és csontos kezét odatartotta a roskadó tűz zsarátnoka fölé. Odébb, az aprító tönkön, ott ült a gyerek. Tizennégy éves ha lehetett, de ember módjára ült ott, ázott ködmönében, szakadozott harisnyában, ócska katonabakanccsal a lábán, s mellette a balta. Szeme kerekre nyílva, szomjasan csüngött a vénember minden szaván. Odakint szünet nélkül esett, esett a hideg, szürke, apró-szemű november végi eső. - A jó, ha útjára engeded, mindég (Könyvbemutató)

B. Edit
Ma is kellenek a hősök

Egész csata alatt nem féltem, de most a torkomban kezdett dobogni a szívem. Utánuk eredtem, amilyen gyorsan csak tudtam. Átverekedtem magam a torony kapujáig, de addigra már bejutottak és mentek fel, mint a fergeteg a szűk, kanyargós lépcsőn. Felnéztem a kapu fölött látható Mária képre. - Segíts meg Szűzanyánk! - fohászkodtam és berontottam a kapun. Próbáltam követni őket, de a tüdőm sípolt, a lábam remegni kezdett. Meg kellett álljak egy szusszanásnyi időre. Azonban a török lábak dobogása egyre távolodott tőlem.

Felber Zsolt
Alföldi Géza - Hazátlanok

Hazátlanok! Akiket kitagad az otthon,/pár véresszájú, véragyú alak,/testvér, engedd, hogy ma titkon/a szívemre szorítsalak./Átöleljem fáradt válladat,/letöröljem fénylő homlokod,/s beleégessem kínlódó szívedbe,/leszünk mi még, pajtás, boldogok!/A Hortobágy, az sohasem tagad meg,/ránk gondolnak az alföldi fák,/s rólunk beszélnek ott fent az égen/a délnek szálló vándor vadlibák./Mert előttük szent ma is az a vétek,/hogy tenni mertünk félelmes nagyot,/s hogy nem akartunk rabszolga lenni,/ (Vers)

Petrozsényi Nagy Pál
Savanyú a szőlő

Mostanában gyakran gondolok egy régi versikére. Első két sora így hangzik: Mi a szívben el van rejtve/ Nincs elfelejtve. Nem emlékszem, hol olvastam, talán a Nobel-díjas dán író, Henrik Pontoppidan egyik regényében, mindenesetre helytálló, még ha oly magyartalan is a fordítása. Hiszen maga Freud, a pszichoanalízis atyja is jórészt erre épít, amikor azt állítja, hogy a legrégibb, látszólag elfelejtett élmény is ott szunnyad a tudatunk alatt valahol. Az én tu... datom mélyén egy kislány (Novella)

Kocsis István
„Magyarországnak fényes tüköre” (Hunyadi Mátyás) 2/7

Dráma három felvonásban (2000–2006). Történik a XV. század második felében. Személyek: MÁTYÁS, Magyarország királya, BEATRIX, a királyné, VITÉZ, János, esztergomi érsek, SEZMICEI, János (Janus Pannonius), pécsi püspök, GERGELY atya, a pálos szerzetesrend generálisa, ORSZÁGH, Mihály nádor, PECCHINOLI, Angelo, nuncius, BONFINI, Antonio, GALEOTTO, Marzio, TUBERO, Lu... dovicus, BANDINI, Francesco, itáliai vendégek, CONSTANZI, Antonio, UGOLETTI, Taddeo, POLIZIANO, Angelo, KINIZSI, Pál (Dráma)

Lukáts János
Holló helyett keselyűk (2/3)

Dráma Mátyás királyról - ÉTEKFOGÓ: Igen, uram, nem. (Tétován) Egy falatot mégis? MÁTYÁS: Nem, ha mondom… (Aztán utána szól) Egy marék fügét. Olasz fügét, velencei kristálykehelyből. ÉTEKFOGÓ: Hozom, felség. (El, majd hamarosan egy tál fügével vissza. Leteszi az asztalra, szó nélkül el. Mátyás a kezét-lábát nehézkesen mozgatja, Korvin dermedten nézi és hallgat) MÁTYÁS: Utálom a fügét. Ezek megmérgeznek. (Egy fügét kivesz és beleharap, majd eldobja) Poshadt füge. Pokol (Egyéb)

Czakó Gábor
Miért ölték meg a zsidók Jézust?

És miért üldözték tanítványait, híveit oly kegyetlenül? Ez a kérdés immár leíró jellegű; mára elvesztette vád-jellegét. Annak, ami megesett, így is, úgy is meg kellett történnie. Legkivált azért, mert mi is, mind a mai napig erősen rászorulunk a megváltásra, akárcsak Annás főpap és köre, amely az ítéletet meghozta, és az Urat Pilátus kezére adta… Kérdésünkre tömören így válaszolhatunk: Jézus nem felelt meg kortársai messiás-reményeinek. Milyen a jó Megváltó? A haszid történet szerint: „Valaki tréfából (Egyéb)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 6/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Felber Zsolt
Nemzeti imáink: Zrínyi Miklós imája

A magyarok imája évezredek óta szólítja meg Teremtőjét. Nem véletlen. Annyi támadás érte már Hazánkat ebben a több száz esztendőben, hogy párja sincs a világon. Így hát gyakran szállt fel hitünk éneke Istenünkhöz, Boldogasszony Anyánkhoz vagy éppen Jézus Krisztushoz. Hol fohászként, hol köszönetként, hol dicsőítésként szólt ez az ima. Nemzeti lelkületünk megteremtette a Magyarok Istenét. Eleink és nagyjaink imáiból készült ez az összeállítás. (Vers)

Döbrentei Kornél
Vakablak

Nem tudom, Isten szándéka-e a szívem. / Elnyikorogtak a kordék az ég derûjével / megrakottan, az agyam csupa fekete / kocsinyom és annyira úttalan. / Halottaimmá / hátrálnak a nárciszok, rozsdában rettegô / menyasszonyaim, döglött barázdát vontatnak / lefelé a dombon. / A Föld emlékezetében / sötét gödör vagyok, színültig nélkülük, / magamba merülve hallgatom, amint odalent / visszhangozva nô megtiltott fogsorom. / Kiáltanék, de torkomban elnyugodott / már a homok, / az égnek támasztott / létráján megôszülök (Vers)

Balogh Bertalan
New yorki magukbanbeszélők

Az első amit észrevettem New Yorkban, amikor még mint turista jártam itt, az volt, hogy jóformán mindenki dilisnek látszik egy kicsit. Feltűnően sokan beszélnek magukban az utcán. Némelyikük megáll és vég nélküli tirádákat ereszt meg, hangosan, gesztikulálva, mintha az igazságtalan világnak, vagy az éppoly igazságtalan Istennek akarná alaposan és végérvényesen megmondani a magáét. Nem értettem a dolgot. Békebeli a hangulat, csodálatos és hatalmas autók suhannak lassan és ráérősen, (Novella)

Jókai Anna
Godot! Ma zárva…!

Jókai Anna írásműve ugyanolyan talányos és fölzaklató olvasmány, mint Samuel Beckett drámája, a Godot-ra várva. Amiként Beckettnél nem derül ki semmi Godot-ról, - sem szándékai vagy a várakozás értelme, de még az sem, miféle személy Godot, ha személy egyáltalán! -, ugyanúgy szőtte-fonta tovább Jókai Anna a Godot-ságot, kanyargatta új utakra, amelyek szintén nem vezetnek sehová, és töltögetett belé új tartalmakat, amelyek valódi mibenlétéről nincs két olvasó, aki ugyanazt gondolná. Godot – (Könyvbemutató)

Felber Zsolt
Ki-nem-egyezés

Gondterhelt magányában járkált fel-alá Miska. Kinézett a repedezett ablakon, hallotta a madarak önfeledt ricsaját, de nem tudott örülni neki. 1867. május 28-án mással volt terhes a lelke. Még húsz év sem telt a szabadságharc bukása óta, és nem tudott beletörődni abba, mivé lett a magyar! Az akkor oly hevesen ellenálló nemzet kezet akar fogni gyilkosával. Még hogy kiegyezés! Miért jó az NEKÜNK? Vajh’ elfelejtettük a bresciai hiéna, Haynau kegyetlenkedéseit? A ren...

Bilecz Ferenc
Miért szláv? II.

Egy korábbi írásomban (http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/miert-szlav) már foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Folytatva a gondolatmenetet és a példák sorát, most egy – valószínűleg a 14-15. században keletkezett – szavunk „szláv múltjára” térnék ki. Ez a szó a „számszeríj”! Mint mindig, most is a hivatalos, tudományos verzió ismertetésével kezdem. Ennek az a célja, hogy megkíméljem az olvasót a felesleges keresgéléstől. „Számszeríj -- ‘nyílpuska’, ‘kővető vagy dárdavető középkori (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap