Egyéb

Felber Zsolt
A jótevő Szent Miklós

A jámbor Miklós püspök éjszaka a város csöndes utcáit járta, hogy szokása szerint alamizsnát osszon a hidak alatt lakó koldusoknak. Ezen az estén ott vitt el az útja a szegény ember háza előtt. A nyitott ablakon át kihallatszott, amint a lányok az Úrhoz imádkoztak. Megállt és figyelmesen hallgatta őket. Nagyon elszomorította, amit hallott. De az öröm is elfogta, mert a lányoknak Isten iránti bizalma mutatta, hogy a keresztény hit mind több követőre talál... (Egyéb)

Erdős Géza
Káin köve - A népszavazásról

Manapság könnyen megy a „hazaárulózás”. Szó se róla, gazember és gazemberség akad már naponta. Ám 2004-ben még csínján bántunk a megvető jelzővel, szinte csak kóstolgattuk. Ma már állami pénzen – vagyis a zsebünkből – tartjuk el hazaárulóinkat. És 2004-ben? – akkor is! Magyarország lakossága népszavazásra készült. Arról szándékozott dönteni, hogy egy születendő „státusztörvénnyel” jogokat adjon-e külhonba szakadt testvéreinek. A volt kommu... (Egyéb)

Kertész Jenő
Talán a Psalmus Hungaricus - Erdélyiek a népszavazásról

"Ilyen árulásra Európa egyetlen népét sem lehetne rávenni..." - „- A határon túli magyarokról van szó!”- próbáltam érvelni. Hiába! Újból, többedszer kellett tudomásul vennem, hogy a határokon túl nincsenek magyarok. Egyesek szemében én sem számítok annak. Feladtam. Egy röpke társalgás kevésnek bizonyulhat megkövesedett berögzülések feloldozására. Talán fel kéne olvasnom Dzsida Jenő, Psalmus Hungaricusát? Kétlem, hogy ez a „galeri” meghallgatná, (Egyéb)

Csata Ernő
Keményen arcul ütöttetek - Erdélyiek a népszavazásról

Tele van a lelkünk keserűséggel, de az érvényes és sikertelen népakaratot, ha szomorú szívvel s csalódottan is, tudomásul vettük. Nyolcvan éven át megtanultuk az akkori felelőtlen és hozzá nem értő politikusok tettei miatt, hogy gondjainkban, saját erőinken kívül másra nem támaszkodhatunk a szülőföldön való boldogulásunk és magyarnak maradásunk nehéz történelmi folyamatában. Ezer éven át mi testvéri szeretettel adtuk nektek ingyen, és ti elfogadtátok (Egyéb)

Czakó Gábor
Ötvenhatjaink

Szeretettel köszöntöm a Beavatás nézőit. Hölgyeim és uraim, mi, magyarok úgy tudjuk, hogy Európa védőbástyája voltunk századokon át, amiért Európa rút hálátlansággal fizetett. Nézzünk két eseményt. A középkorban a törökök leigázták a keresztény Közel-keletet, a balkáni fejedelemségeket, 1453-ban Bizánc is elesett. Európa látta a veszélyt, III. Callixtus pápa szervezte az ellenállást. Ezt írja a lexikon: „A török elleni küzdelem érdekében látszólag megmozdult minden európai állam, azonban a (Egyéb)

Czakó Gábor
Példányképül tündöklő

Sokunk emlékeiben élnek kedves tanítók. Kosztolányi Ilonka néni, a sugárzó fiatal lány, elsőben és másodikban jártam elébe. Ötödikes voltam, amikor elment: a szépség, a gyöngédség és a halál fölfoghatatlan mélységben összefüggő képeit hagyta ránk. A pécsi egyetemen Rudolf Lóránt tanította a polgári jogot. Közel két méteres, százhúsz kilós, selypítő óriás, aki a vizsgákon alapkéjdésekkel, segítő kéjdé... sekkel, pótkéjdésekkel, villámkéjdésekkel, szőjöző kéjdésekkel nyomozta a bennünk lappangó (Egyéb)

Szerkesztő A
Pilinszky János Emléknap

Pilinszky János (1921-1981) legfontosabb, költészetét alapvetően meghatározó élménye a világháború embereket, értékeket, világot elpusztító szörnyűsége. Művészete vallásos, vallomásos, keresztény alapokon építkező, egyetemes és emberközpontú. Első kötetéért (Trapéz és korlát) megkapta a Baumgarten-díjat. 1949-től nem publikálhatott, háttérbe szorult, ekkor verses meséket írt. 1957-től az Új ember katolikus hetilap munkatársa lett. (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Újlak volt-e Ilok?

2010-ben megjelent Fénylő, fehér, jel című könyvemben foglalkoztam Újlak nevével. A latin szöveg magyar olvasatának vizsgálatakor jöttem rá, hogy az u-v-w betűk feltételezett hangértékétől függően születhettek meg a venger, az Ulászló és az Újlaki nevek is. A három szó közül csak az egyiknek az alkotója (Budai Ézsaiás) ismert, a többit homály fedi. Ezek etimológiáján a nyelvészek bűvészkednek továbbra is. Az alábbi írásom dokumentumokra épített sa... játos következtetés. (Egyéb)

Polszerkesztő2
A lelkész halála

A likvidálások áldozataként tartjuk számon – többek között – az 1957-ben meggyilkolt ösküi segédlelkészt, Szekuli Pált, akit korábban – Rákosihoz írt tiltakozó levele miatt – ítéltek el nyolcévi börtönre, amelyből 1956 nyarán szabadult. Ezzel az akcióval a politikai rendőrség több célt akart elérni. Egyrészt csapást mérni úgymond az osztályellenségre, másrészt kísérletet tettek az egyházközség szétrobbantására is. Az ilyen akciót a titkosszolgálatok akkori nyel... vezetével (Egyéb)

Czakó Gábor
Az elit és a gondolatrendőrség

Alig akad igényes ember Magyarországon, aki ne bírálná a rendszerváltozás módját, hatékonyságát, sőt, némelyek még a tényét is kétségbe vonják. Keserűen emlegetik hogy minden átalakult azért, hogy ami lényeges, az maradjon a régiben. Négy kérdést ajánlok figyelmükbe: lehetséges-e rendszerváltás elitváltás nélkül? Lehetséges-e elitváltás a nép nélkül? Fölemeli-e a nép a kiválókat, hogy követhesse őket? Fönnmaradhat-e a nép elit nélkül? Ha a nép nem csőcselék, akkor nem zúzalék, hanem szervezet, különféle (Egyéb)

Szerkesztő A
Radnóti Miklós Napok

Radnóti Miklós a 20- századi magyar irodalom egyik legnagyobb költője, tragikus sorsú alkotó, kinek sorsa megrendítő példázat a 20. századi európai történelem viharairól. Tudatában volt a költészet, a művészet erejének, mely szembeállítható az embertelenséggel. „… az égre írj, ha minden összetört” – vallotta, mert hitte, hogy a kimondott-leírt szavaknak erejük, hatásuk van. S hitte, hogy a költőnek szólnia kell. Megrázó erejű költeményekben vallott a kor embertelenségéről, a szenvedésről, saját élményeiről. (Egyéb)

Bodor Miklós László
Prof Békefy Lajos tallózott cikke: Miért nem beszél, nem ír erről itthon a magyar médiavilág? - A Trump és Clinton rajongók hite és ideológiája

MÉG MA IS NOTÓRIUSAN KERÜLT TÉMA A VALLÁSI KOMPONENS! (II.)Az amerikai Barna Csoport 30 év kutatja a felekezetek, vallások befolyását a közéletre. A magyar médiában sok mindenről szó esik, erről azonban alig vagy egyáltalán nem. Mi a hallgatás oka? Tudatlanság, a tájékoztatók tájékozatlansága, tendenciózus hallgatás? Vagy poszt-ateista reflex-közöny? La Noia – unalom, érdektelenség?Pedig a közvélemény bizonyosan mást vár! Nem csak azt, amit szánnak vagy adnak, illetve nem adnak nekik! (Egyéb)

Czakó Gábor
Haláltánc - egy Villon vers időszerűsége Halottak Napján

Nyilván sokan tudják, hogy a haláltánc közismert francia nevén a "danse macabre" késő középkori eredetű allegorikus műfaj. A metszeteken, festményeken, faragásokon kaszás csontvázak vonszolnak a sírba pápákat, királyokat, szépasszonyokat, lovagokat, bankárokat, parasztokat. A halál szemében minden földi rang és siker nevetséges, előtte minden ember egyenlő. A középkori ember megérezte a korszakváltás szelét. Az új világ jöttét, amelynek nem ismerte természetét, mégis megsejtette, hogy ezen eljövendő (Egyéb)

Kondra Katalin
A TANÍTÓ (Gárdonyi Géza Emléknap)

Esteledett, a tanító az osztályteremben ült és hátát a szék támlájának feszítette. Elgondolkodva pipálgatott, miközben a kályha nyitott ajtaját megvilágító lángokat bámulta. Mi végre van az ember? Küzd, tanul és dolgozik. Miért kell annyit fáradozni az elme művelésén, a lélek felemelésén, ha annak akit egyszerű, polgári családba szült a sors, nincs esélye, hogy a nemesek magasztos életét élje? Kint hideg volt és sötét. A tanító arra az elha... tározásra jutott, hogy elég a napnak a maga baja. (Egyéb)

Czakó Gábor
Asszimiláció

A szó maga beolvadást jelent; beolvadást egy másik kultúrába, nyelvbe, vallásba, életmódba. A beolvadás lehet beolvasztás is: a helyi hatalom kényszeríti a neki kiszolgáltatottakat, hogy az átvegyék az ő nyelvét, vallását, életrendjét. A magyar történelemben, még napjainkban is rengeteg a fájó példa erre, de most vigyázó szemünket inkább Párizsra, Brüsszelre, Berlinre vessük. Mégpedig éppen azért, mert a mostani európai válság éppen az utóbbiból indult. Látszólag. Látszólag akkor, amikor a német miniszterelnök (Egyéb)

Bodor Miklós László
Boldogkővár (Bodóvár) születése (IV. Béla király legendája)

IV. Béla király életét a hálás nép legendákkal veszi körül. "A muhi csata után IV. Bélának menekülni kellett a tatárok elől. Menekülése során kíséretével betért Aszaló községbe, ahol csak egy embert talált, egy öreg Bodó nevű koldust, aki a király aszaló mestere volt és személyesen is ismerte a királyt mivel többször is vitt neki Budára aszalt gyümölcsöt. Mikor meg... tudta, hogy a király a tatárok elől menekül, megígérte neki, hogy elbújtatja. Jobbágy ruhát adott rá és elbújtatta egy pincében. Két (Egyéb)

Polszerkesztő2
Adjunk gyermekeinknek ősi magyar nevet!

A Magyar Tudományos Akadémia nyíltan megtiltotta sok szép magyar keresztnevünk használatát (a héber nevek viszont, furcsa módon nem esnek korlátozás alá). Elgondolkodtató hogy mekkora elemi erővel igyekeznek ősi kultúránkat, hagyományainkat kitörölni úgy, hogy múltunknak még írmagja se maradjon. Képzeljük csak el, mi történne például Japánban, ha egy ősi szamuráj kori keresztnevet nem lehetne anyakönyveztetni? Elsüllyedne a kulturális miniszter szégyenében és lemondana! (Egyéb)

Bodor Miklós László
Az a tizenkét nap (Emlékezés) 1956

A napokban egy fiatalember, akinek saját tapasztalata ezekről a napokról nem lehet, megfellebbezhetetlen véleményét suhogtatta: „48-ban sem volt egység, 56-ban sem. De volt valami kompromisszum a haza oldalán állók között.” Nem tudom, honnan tudja ilyen határozottan. Az a régi, belvárosi ház az akkori társadalomnak egy kismintája. Mindenki, mindenkiről mindent tudott. Mégis, házunkból senkit nem vitt el a rabszállító ko... csi.Kiegyeznék ma is az akkori társadalomnak a lelki tartásával, egységével. Ámen. (Egyéb)

Kühne Katalin
Egy szemtanú emlékezései Miskolc, 1956. október

Édesapám, Kühne László tanár emlékezését hagyatékából feldolgoztam, ezt most közlöm, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. Én akkor 9 éves voltam, átéltem és felfogtam mindazt, amikor a házunk előtt vonultak fel és dübörögtek az orosz tankok, megfélemlítettek minket, kisgyermekeket is. Velünk mindent közölt édesapám, tisztában voltunk az elnyomatás minden ... szörnyűségével, de hallgattunk, mert azt kellett tennünk. Barátok között sem beszélhettünk, féltünk a fekete autótól. (Egyéb)

Czakó Gábor
Létrontás

Ünnep előtt, adventben, Nagyhéten, vagy Szent Mihály napjának közeledtekor érdemes elgondolkodni a termodinamika második főtételén, az entrópia elvén, amely azt mondja ki - a legegyszerűbb megfogalmazásában -, hogy minden zárt rendszerben növekszik a rendezetlenség. Parasztosan szólva minden romlik: a hegyek lekopnak, a fák kidőlnek, a bor megecetesedik. Az ember vajon zárt rendszer-e vagy kivétel? Képes-e erőt, tudást fölvenni társadalmi, biológiai határain kívülről? A ma hatalmaskodó (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap