Egyéb

Czakó Gábor
Szent Erzsébet a szerelem szentje

Hölgyeim és uraim, Árpádházi Szent Erzsébet kerek hétszáz esztendeje, 1207-ben született Sárospatakon. Négy esztendősen került Thüringiába, a szintén gyermek Lajos gróf jegyeseként. Új hazájában sosem láttak olyan szépségű és tömegű kincseket, amelyeket a társzekerek sora szállított utána. De ezerszer többet is vitt: családjának a világtörténelemben példátlan hagyományát, a szentséget. A há... zasság a kortárs Halicsi Évkönyv szerint édesanyjának, a Bánk bánból is nevezetes meráni Gertrúdnak, a németországi (Egyéb)

Szerkesztő A
A székelyek apostola (Nyírő)

Nyírő tagja is lett annak az erdélyi képviselőcsoportnak, melyet Teleki hívott az országgyűlésbe. Sokszor szólalt fel az erdélyi magyarság, különösen a székelyek oktatási ügyeinek rendezésée érdekében. Gyakorta írt politikai cikkeket is, és a nemzetvédő Magyar Erő képes hetilap szerkesztője lett. Utólag szemére vetik, hogy jelen volt a soproni nyilas országgyűlésen, de arról kevés szó esik, hogy nem volt párttag. Könnyű annak ... (Egyéb)

Kondra Katalin
Íme, egy EMBER ( Nyírő József Emlékére)

"Tégy velem, amit jónak látsz, de áldd meg ezeket a magyarokat és minden magyarokat, fizess nekik bőségesen, mindig rajtuk és sorsukon legyen a szemed, vezesd vissza újra szép Magyarországba, az örömnek és békességnek elveszett világába s mondd meg a búzának, hogy kétszeresre nőjön számukra, tanítsd meg a madarat nekik dalolni, törüld le a pusztulás, szenvedés és halál ítéletét a homlokukról, ne engedj e... gyet is elveszni közülük, aranyként csengjen a drága anyanyelv ajkukon..." (Egyéb)

Szerkesztő A
Hazafias Nyírő-idézetek

Nem, nem, itt nem tudok meghalni. Akárhogy szeretem, akárhogy becsülöm, idegen ez a föld nekem, minden föld idegen. Ha már azonban nem lehet kitérni a nagy törvény elől, igyekszem átvarázsolni. Hallatlanul megkényszerített képzettel idehozom magamnak a szülőföldet, a Hargitát, Rika rengetegét, Küküllőt, Csicsert, Budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos réteket, ellopom a bükkösöket, fehéren villámló nyirjeseket, az elveszett csodás (Egyéb)

Czakó Gábor
A dolgok igazsága

A népek közös emlékezete szerint hajdan az aranykorban, az igazságban éltünk. Ma viszont Gazdaságkor a hazánk, ahol a hangadók szerint minden viszonylagos: az egyik ember szerint ez az igaz, a másik szerint az. S ha a kettő összecsap, akkor az igazság a győztesé. A II. Világháború után, nagyon helyesen, megbüntették a náci háborús bűnösöket, de hogy ilyenek a szövetségesek között is lettek volna, föl sem merült. Sem Drezda és Hirosima, sem Katyin, sem a délvidéki horvátok, magyarok, svábok irtása. (Egyéb)

Czakó Gábor
Suda lexikon

803-ban lépett a bolgár trónra Krum király. Ekkor, vagy nem sokkal ezután legyőzte az avarokat, akik kb. tíz ével korábban még visszaverték Nagy Károly első támadását, de utána testvérharc tört ki köztük, s a frankok újabb hadjáratukban még a kagáni székhelyet is elfoglalták és kifosztották, noha csak egy kisebb seregük hatolt be az avar birodalomba a friuli herceg vezetésével. Krum ekkortájt valószínűleg a tiszántúli avarok hadára mért - a krónikák szerint "megsemmisítő" vereséget. Ez a hadjárat (Egyéb)

Czakó Gábor
Miért nincs Magyarországon demokrácia?

Röviden azért, mert nem a nép uralkodik. Kérdezhetnénk cinikusan, hogy ugyan már, hol szólhat bele sorsába a nép? Hol egyenjogú a szavazófülkén kívül? Talán a munkahelyén, ahol életét letölti? Vállalkozásában, ahol adómentes - vö.: nemesség! - óriásmultikkal küzd? Hogyan szólhat bele ensorsába, ha már a szavak sincsenek a hatalmában? Amikor már beszélni sem képes bajairól, az ország, vagy a szűkebb közössége helyzetéről, hiszen nálánál sokszorta erősebb urak, intézmények és szervezetek dolgoznak a (Egyéb)

Czakó Gábor
Sátánfattya lelkészek

Olvasom a hálón, hogy egy holland lelkész (?) istentagadó könyvet adott ki, melyben Jézust legendás alaknak minősíti, és azt állítja, hogy Isten nincs, tehát mindenki élvezze ki a rendelkezésére álló időt, amennyire tőle telik. Az élet ennyi. Egyik célját elérte, a könyv jó üzletnek bizonyult, dől a pénz az élvezetekre. Főnöke helyesli társa véleményét, és ő is arról handabandázik a „templomukban,” hogy nincs Isten. Miért tehetik? Ki szólhat bele? Alapítottak egy saját, külön bejáratú kereskedelmi (Egyéb)

Czakó Gábor
Eurábia

Ha otthonunkban akad egy csöndes sarok, ahol elgondolkodhatunk a világ mostani folyásán, vagy inkább tajtékzásán, és gondolatainkat el akarjuk csitítani, akkor a régiek szerint ajánlatos számolni. A számok rakosgatása gépies dolog, elzsongítja az agyat. A szürkeállományt akár aludni is küldhetjük. Míg föl nem riadunk. Vagy el nem bóbiskolunk. A könnyű szunyókálás gyakran álmot vetít a tudatunkba: például látjuk a Bécstől Bangla... desig, Malajziáig érő gyalogos meneteket, és a számolás eredményét! Ha napjában (Egyéb)

Felber Zsolt
A Lajtabánságtól a Leghűségesebb városig

A Lajtabánság (németül Leitha-Banat - osztrák történészi elnevezés, a korabeli lajtabánsági dokumentumokban Burgenland) 1921. október 4. és november 5. között egy mások által el nem ismert önálló magyar állam volt Nyugat-Magyarországon. A Lajtabánság határos volt nagyobbrészt Ausztriával és Magyarországgal nyugaton és keleten. Északon aránylag rövid szakaszon Csehszlovákiával, délen pe... dig a legrövidebb határa a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal volt. (Egyéb)

Felber Zsolt
1849. október 6.-Az ítélet végrehajtása

1849-ben az ítéletek az eljárás előtt már készen álltak. Az osztrák bírák a szabadságharcban résztvevő honvédtábornokok kivégzésével akartak példát statuálni, hogy a magyarok örökös szabadságvágya szálka minden rabtartó szemében, jöjjön az keletről vagy nyugatról. A „Magyar Golgotán” , Aradon kivégzett honvédtisztek kivégzés előtti óráit örökítette meg Baló Béni református lelkész visszaemlékezése Kacziány Géza lejegyzésében. / Egy hadbíró a várból átment a városba (Egyéb)

Felber Zsolt
Lázár Vilmos ezredes, aradi vértanú levele feleségének

Lázár Vilmos noha csak ezredesi rendfokozatot viselt, mint önálló hadtestparancsnokot a szabadságharc tábornokaival együtt állították az aradi hadbíróság elé. Mivel a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, „kegyelemből” golyó általi halálra ítélték. Az aradi vértanúk között őt végezték ki elsőként. Csontjait csak 1913-ban találták meg az aradi vár sáncában. Most az emlékoszlop kriptájában nyugszik. Felesége az 1844-ben megözvegyült báró Reviczky Mária volt. (Egyéb)

Polszerkesztő2
Ütközet a Brentánál (899. szeptember 24.)

Méltatlanul elfeledett győztes csatáink sorába tartozik a Brenta folyónál vívott ütközet is, ahol őseink háromszoros túlerő felett diadalmaskodtak. Arnulf keleti frank császár szövetségeseként 899 elején mintegy ötezer fős magyar sereg indult Észak-Itáliába. Eleink az előző évben már felderítő csapatokat küldtek a Brenta folyó vidékére, akik tökéletesen feltérképezték a helyszínt. A csata után, Európában elterjedt ima: “A sagittis Hungarorum libera nos, Domine!” (Egyéb)

Czakó Gábor
Varga Csaba-törvény

Nem lehet elég sokszor ismételni a magyar szemléletességét és gyöknyelv voltát. E két tulajdonságban gyökerezik nyelvünk kivételes időtállósága. Az első állítást nevezhetnénk képiségnek is, mert beszédünk során képeket idézünk föl, s vetítünk a velünk társalgók tudatába. Ezért van oly könnyű dolguk a Krúdy Gyuláknak, Weöres Sándoroknak, és ezért küszködnek némely pályatársaik, hogy szövegeiket kor... szerűen kiszikkasszák. A magyar beszéd tartalma a hanggal kezdődik, tehát a szavakban megjelenő képek (Egyéb)

Czakó Gábor
Krisztus király

Az Advent előtti utolsó vasárnap Krisztus király vasárnapja, s az Adventet lezáró ünnep a Karácsony, a Király születése. Gazdaságkor szekularizált világában az ünnep elsősorban kereskedelmi esemény. Jobb, vagy inkább rosszabb esetben nagy zabálással egybekötött jámbor szokás, amikor az anyaszomorítók, a sikkasztók, a hazaárulók és a megrögzött hazugok – akiknek az „atyjuk az ördög, és atyjuk kívánságát akarják követni. Gyilkos az kezdet óta.” (Jn 8, 44.) – is ellátogatnak a nagymisére. Némelyek (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 34. Sóvár

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 33. Gúnyvár

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Kutya vagy eb!

Kutya vagy eb! – mondhatnánk az ebünknek, de ezt ő nagyon jól tudja! A szavak eredete után érdeklődők ellenben bizonytalanságban vannak. Nem segít rajtuk sem az EWUng, sem a WikipédiA. Az elsőben rátaláltak egy Kutha alakra, még 1305-ből, de nem biztosak benne, hogy ez a kutya szóra vonatkozik. A másodikban sem tudják a szó eredetét. Ezt írják: „A kutya szavunk eredetére több feltételezés van. A finnugristák szerint hangutánzó eredetű állat... hívogató szóból ered.” (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 32. Drégely

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Fedák Anita
Apám „56”-ja

1932-ben született, ahogy ő mondta „ a csehek alatt”, iskolába „a magyarok alatt” járt, hiszen 1939-től 1944-ig a Horthy-korszak idején a „kishaza” ismét a nagy Magyarországhoz került vissza. Tankönyveit és iskolai bizonyítványait megőrizte, ezekben Magyar Királyi Elemi Iskola állt, a régi magyar címerrel, és tele egyesekkel. Abban az időben ez volt a jeles érdemjegy. A Szovjetunióhoz átkerülve továbbra is a Magyar Rádió, elsősorban a Kossuth Rádiót hallgatta és persze éjszakánként titokban a Szabad Európa Rádiót. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap