Egyéb

Czakó Gábor
Kisebbségi "olyanok"

Nincsen egyetlen lelki, egészségügyi, biológiai, kulturális, oktatási, közéleti, demokratikus, gazdasági mutató sem, amely ne Magyarország romlását, szomszédai rovására folytatódó hanyatlását jelezné 2002 óta. Az anyagi süllyedés közismert, de lássunk a többi közül is néhányat Kopp Mária és Skrabszki Árpád kutatásai nyomán: 2002-ben 40 százalék gondolta úgy, hogy ő nem számít, vele nem törődnek, 2007-re arányuk megkétszereződött. (Egyéb)

Fedák Anita
Emlékkép: 1982. november 7-ke, Ungvár

1982. A novemberi ünnepségekre készült a könyvtár, felvonulásra. Olyan időket éltünk, amikor az üzletek kongtak az ürességtől, halkonzerven, tej és kenyéren kívül nem sokat lehetett vásárolni. A falusi ember persze megtermelte a háztájiban a konyhára valót, a maradékot meg vitte a városiaknak a piacra. Így menekültek meg az éhhaláltól az ungváriak, hiszen a pénzükért, nem tudtak venni a boltban semmit. Ezért is örültek a kol... légák a novemberi ünnepeknek, mert a szakszervezet mindig „kikönyörgött” egy kis (Egyéb)

Petrusák János
Agglegényképző 1.Epizód Csapat van… hol a terv? 4. részlet

A legtisztább mai valóság! Nem magyar sajátság, hanem világvaló: mindenki akar valamit, de mindenki azt, ami álmaiban van, és ezt ráadásnak azonnal szeretné. Ha meg nem sikerül, akkor berzenkedik, esetleg világgá, vagy éppen a világnak megy. A film – filmsorozat – amely főhősei: Fandor, az önképzelt hős és író, aki azt képzeli mellesleg, hogy neki semmi sem sikerül, ezért is agglegény, meg barátai „életét” vagy inkább „életlenségét” meséli el… (Egyéb)

Bodor Miklós László
Zéta, János fráter, és Gergely vitéz (Gárdonyi Géza)

Eger városa akaratából sírja a házából is látható Egri vár Bebek bástyáján díszhelyen áll. Egyszerre volt Bornemissza Gergely, Jancsi kertészsegédből lett János fráter, és a rabszolgának eladott trák fiú, aki a görög császár bizalmasának fogadott fia lesz: Zéta. Mindig hasztalan kereste, soha nem találta meg a maga Cecey Éváját, vagy hű Dsidsiáját. Aki boldoggá tehette volna. Boldoggá! Ami soha nem volt, még sikerei csúcsán sem. (Egyéb)

Fedák Anita
Gárdonyi Géza kárpátaljai hőse

Az egri várkapitány legendája beleitta magát a szerednyei pincefolyosók falába. Ott vannak ugyanis a csákányok nyomai, melyekkel az Eger ostrománál foglyul ejtett török katonák a járatokat kivájták. A pincelabirintust az ő parancsára ásta néhány ezer török fogoly kézi erővel. A faluban élő őslakosok ma is török pincének nevezik az összességében mintegy 400 kilométer hosszú labirintusrendszert. Persze, az egésznek ma csak egy töredékét hasznosítják. (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Kazinczy Ferenc rabsága a munkácsi várban

Fogságának utolsó állomására 1800. augusztus 25-én érkezett ide nyelvújítónk Kazinczy Ferenc fogolytársaival együtt. A vár nyugati részén álló épület harmadik emeletén lévő negyedik cellában raboskodott. Ő is írói munkával próbálkozott fenntartani lelki egyensúlyát. Kazinczy ereklyéi között őriznek egy kis piros bőrkötésű könyvet, amelynek egyik lapján ez a bejegyzés olvas... ható: „ Dolgozásaim a’ munkácsi várban 1800-1801. (Egyéb)

Czakó Gábor
Haláltáncikálás

A gazdaságkori demokráciák abban különböznek a zsarnokságoktól, hogy ránéztében megkülönböztethetetlenek. Megtört gerincű emberek szép számmal léteznek bennük, hogyan is ne léteznének, csak éppen nem az útszéleken vonaglanak és jajgatnak, mint a hajdani Mongol Birodalomban, hogy mindenki lássa és értse példájukból a Nagykán hatalmának végtelenségét. A demokráciák áldozatainak nyakát paragrafusok szorongat... ják és törögetik, miközben (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Kárpátaljai magyar népballadák

A több mint négy évtizeddel ezelőtt elvégzett gyűjtőmunka egyik leglelkesebb tagja Vári Fábián László volt, aki magyar-szakos diákként került közel a balladákhoz, s ma már a legismertebb néprajzi gyűjtőként jegyzik nem csak Kárpátalján, de az anyaországban és a magyarok lakta elcsatolt nemzetrészeken belül is. A Vannak ringó bölcsők c. balladagyűjteménye már három kiadást megért. A kötet húsz archaikus és mai keletű népballadát tar... talmaz. (Egyéb)

Fedák Anita
Az ungvári primadonna: Nagy Anikó operetténekesnő

Nem igaz, hogy az operett műfaja napjainkban teljesen háttérbe szorul, állítja Nagy Anikó. A zenerajongók igen is igénylik a gyönyörű muzsikaszót. Kárpátalján. A szopránénekesnő szívvel-lélekkel azon van, hogy minél többen hallják Lehár, Huszka és Kálmán muzsikáját, ezért számtalan koncertkörutat szervez. Egy ilyen koncertsorozatra hívta el legutóbb Mészáros János Elek énekest, a... kivel eljutottak a legkisebb ugocsai településre is. (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
1956 Kárpátalján

Az '56-os forradalom egyik varázsa abban rejlik, hogy a semmiből támadt, pillanatok alatt kiterjedt az ország egész területére. Sok helyen tüntetéseket, nagygyűléseket szerveztek, támogatásukról biztosították a pesti felkelőket. A szovjet vezetés, hatalmas katonai erőket vezényelt Magyarországra Kárpátalján keresztül. Kárpátaljára hozták Kádár Jánost, hogy majd a forradalom leverése és Nagy Imréék elfogása után az ország első számú vezetőjévé tegyék. Kádár Ungváron mondta mikrofonba a szolnoki kormányprogramot is. (Egyéb)

Bodor Miklós László
Az a tizenkét nap (Emlékezés) 1956

A napokban egy fiatalember, akinek saját tapasztalata ezekről a napokról nem lehet, megfellebbezhetetlen véleményét suhogtatta: „48-ban sem volt egység, 56-ban sem. De volt valami kompromisszum a haza oldalán állók között.” Nem tudom, honnan tudja ilyen határozottan. Az a régi, belvárosi ház az akkori társadalomnak egy kismintája. Mindenki, mindenkiről mindent tudott. Mégis, házunkból senkit nem vitt el a rabszállító kocsi.Kiegyeznék ma is az akkori társadalomnak a lelki tartásával, egységével. Ámen. (Egyéb)

T.Ágoston László
Miért éppen Krúdy?

Harminchárom év, több, mint három évtized, majd’ egy fél élet... Egy alapítólevél, egy működési szabályzatmásolat, egy névre szóló tagsági igazolvány, meg az egykori tagnévsor. Ez maradt az asztalfiókomban tárgyi bizonyítékául annak a szellemiségnek, mely 1982. októberének végén megalakította az óbudai Zichy – kastélyban a Krúdy Gyula Irodalmi Kört. Pontosan mikor is? Az alapítólevél tanúsága szerint október 25 – én. A valóság... ban két nappal korábban, szombaton (Egyéb)

Bodor Miklós László
Zólyomtól Hibbéig (Balassi)

Előkerül a Zólyomban vásárolt virág.A templom zárva, és a fáradt vezető hiába magyaráz kézzel-lábbal, a nagy nehezen előkerülő papnak. Próbálja elmondani magyarul, oroszul, németül, hogy ő azt a virágot az ott nyugvó hősi halált halt katona-költő sírjára szeretné tenni, és egy imát kívánna mondani az oltár előtt… Az ajtó nem nyílik meg.A messzi útról érkezett csokor a templomajtó lépcsőjén marad. Az öregember a sírással küszködik, elindítja jár... művét. Az idegen szívű pap gúnyos mosollyal néz a kocsi után. (Egyéb)

Bodor Miklós László
A székely Dzsungel könyve írója: Nyírő József

„Érdekes jelenség, ahogyan a zsidó lapok írtak az ő dolgairól és személyéről. Miután az Uz Bencében olyan rokonszenves portrét fest egy zsidó bőrkereskedőről, amilyet magyar írók közül kevesen, a nagyváradi Új Kelet főszerkesztője, Benamy Sándor interjút készített vele. Nyírő abban elmondja, hogyan viszonyul zsidó származású, de magyar írótársaihoz, barátai... hoz. A Libanon nevű tudományos zsidó folyóirat is szépen ír Nyírőről” – szállít újabb adalékot a Nyírő-portréhoz Kónya-Hamar. (Egyéb)

Szerkesztő B
Hazafias Nyírő-idézetek

Nem, nem, itt nem tudok meghalni. Akárhogy szeretem, akárhogy becsülöm, idegen ez a föld nekem, minden föld idegen. Ha már azonban nem lehet kitérni a nagy törvény elől, igyekszem átvarázsolni. Hallatlanul megkényszerített képzettel idehozom magamnak a szülőföldet, a Hargitát, Rika rengetegét, Küküllőt, Csicsert, Budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos réteket, ellopom a bükkösöket, fehéren villámló nyirjeseket, az elveszett csodás (Egyéb)

Petrusák János
Agglegényképző 1.epizód Csapat van… hol a terv? 2. részlet

A legtisztább mai valóság! Nem magyar sajátság, hanem világvaló: mindenki akar valamit, de mindenki azt, ami álmaiban van, és ezt ráadásnak azonnal szeretné. Ha meg nem sikerül, akkor berzenkedik, esetleg világgá, vagy éppen a világnak megy. A film – filmsorozat – amely főhősei: Fandor, az önképzelt hős és író, aki azt képzeli mellesleg, hogy neki semmi sem sikerül, ezért is agglegény, meg ba... rátai „életét” vagy inkább „életlenségét” meséli el… (Egyéb)

Czakó Gábor
Az Európai Unió hámlik

Orrszarvú-bőre böhöm táblákban hullik róla, s mind nyilvánvalóbb lesz az évszázadok óta folyó Nagy Átalakítás lényege: Zeusz hajdani szerelmének lényébe Macbeth boszorkányai költöznek. Általuk maga Macbethné, Lady Macbeth, minden gazság szépséges kiagyalója, aki számára minden erény értéktelen, s minden bűn erény. Európa zászlaján mintha még a Szűzanya csillagkoszorúja forogna az ég határtalan Mária-kékjében. Tehát egyelőre még nem a helyébe tervezett vonalkód szivárványsora hirdeti – mi tagadás, (Egyéb)

T.Ágoston László
Szennyvíztükör

Aki még nem járt itt, elképzelni se tudja ezt a szeméthalmoktól övezett kis hamis gyöngyszemet a két nagy szeméttelep árnyékában. Szinte hihetetlen, micsoda vendégváró bűz terjeng a parton szétszórt lim - lomok között. Ez egy valódi, egy ideális hogyishívják. No, de beszéljen róla a szennyvíz, akarom mondani a Hamis Gyöngyszem HE. elnöke, Koszvári Mocskos Tihamér. – Hát az úgy volt – kezdte az elnök –, hogy folydogált itt anno egy kis patakocska. Jelentéktelen kis vízfolyás... Az én gyer... (Egyéb)

Czakó Gábor
Az euró-sovinizmus és a vadak

Amikor 1964-ben diákcsere keretében Franciaországban jártam, mélyen megdöbbentem azon, hogy a francia egyetemisták mennyire tátották a szájukat: nicsak, hajszálra olyanok vagyunk, mint ők! Semmi ferde szem, pampula száj, majomfarok és hasonlók. Még jobban csodálkoztak azon, hogy közülünk némelyek jobban ismerték az ő történelmüket, kultúrájukat náluk, míg ők a miénkről haran... gozni sem hallottak. Ezért a sajátjukban sem voltak jártasak. A mi ifjú értelmiségünk csak ötven év múlva jutott el ide. (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Nemzetőr Kárpátaljáról: Ekkel György honvédtiszt

Ki is volt Ekkel György nemzetőr? 1826-ban született, polgári családból származott. Huszonkét éves korában joghallgató diákként önként jelentkezett Budapesten a nemzetőrségbe. Hamarosan hadnaggyá, majd főhadnaggyá léptették elő. Számos ütközetben vett részt. Damjanich János tábornok vezette harmadik honvéd hadtest kötelékében a 34. honvédzászlóalj pa... rancsnoka volt. Részt vett az isaszegi és nagysallói csatákban. Az 1849. január 15-ei túrcsehi csata után századosi rangot kapott. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap