Egyéb

Czakó Gábor
Szabir adat

Kedves rokonomtól és barátomtól Csorba Bélától kaptam levelet a minap. Béla nyelvész, az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén anyanyelvi lektor. Ráadásul író és komoly gyűjtője szülőfaluja, Temerin néprajzi kincseinek meg a rettenetes és oktalan 44-45-ös szerb vérengzés tényeinek. Nos, ezt írja A szabir titok c. könyvemmel kapcsolatban: „Szilasi Móricz Cseremisz szótárá-ban (Nyelvtudományi Közlemények, Harminczadik kötet, Bp., 1900.) ezt találtam: sawár deszkakerítés; zaun (...) – sabár – kū sabár kőfal (Egyéb)

Czakó Gábor
Szótárkönyv

Hamvas Béla bácsi nem alkotott rendszert, tehát olyasféle mű nem készíthető az ő munkásságával kapcsolatban, mely valamely ravasz trükkel mégiscsak megszerkesztené az ő rendszerét. Helyette, utólag és ellenére. Ezért e szótár csupán olvasói heverészés az ő gondolatai között - valahogy úgy, ahogy a tavaszi réten elnyúlik az ember, s - megkóstol egy fűszálat, s látja, hogy a hangya szalad föl a másikra, onnan a harmadikra. Amott kis (Egyéb)

Czakó Gábor
A magyarok nyelvének elrablása

A magyarság hét legsúlyosabb gondjának egyike, hogy a nép nem ismerheti meg saját anyanyelvét. Ez rontja gondolkodását, a világ megértését, akadályozza tehetsége kibontását. A baj nem a finnugrizmus, hanem a hunfalvyzmus hatalomra jutásával kezdődött, ami az említett rokonítás hivatalos értelmezéséért nem rajongókat a tudományon, sőt, a homo sapiensek körén kívül helyezte. Néhai Engel Pál igazi hunfalvysta átkot szórt sok magyarra Népszabadságban: „A tudomány ott végződik, (Egyéb)

Czakó Gábor
Kinek van fóbiája?

„Ezért van a magyaroknak zsidófóbiájuk. A bálványimádó katolicizmus miatt lett a zsidó a magyar antitézise. Ez már csak azért is veszélyes, mert az Ábrahámnak adott ígéret szerint, aki a zsidókat áldja, az áldott lesz, és aki őket átkozza, az átkozott. A nemzetek ítélete pedig az lesz, hogy az antiszemita országok, nemzetek nem mennek be a Messiás ezeréves birodalmába. A sírt, hol ezek a nemzetek süllyednek el, nem veszik körül a (Egyéb)

Czakó Gábor
A kendő

Az Onkológiai Intézet vezetőjével, Kásler Miklós professzorral beszélgettünk a hitről. János evangéliumának kapcsán. Ez áll a 20. fejezetben a 3. és a 8. vers között: „Erre Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Együtt futott mind a kettő. A másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt és meglátta a gyolcsokat, de nem ment be. Nem sokkal utána odaért Simon Péter is, bement a sírba, és ő is látta (Egyéb)

Jókai Anna
A várakozás és a keresés 1/2

Várakozni ezután is, vagy továbbra is keresni? A kategorikus döntés megkönnyebbítene, mert eligazítana, egyszer s mindenkorra. De a kategorikus döntések – az alap igenen és alap nemen kívül – csak részben igazságosak; általánosíthatók ugyan, még sincsenek elég tekintettel a személyre. Egy dolog a bizonyos: akire a kérdés vonatkozik: van. Nem úgy, ahogy földhözragadt fantáziánkkal elképzeljük, nem ott, ahova rövidlátásunk ... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Gondolatok a Magyar Irodalmi Lapról

„Soha még egy nemzet sem romlott el, mely hazája erkölcseit és szokásait híven megőrizte”. - vallotta Kölcsey Ferenc. A Magyar Irodalmi Lap fórum. Fóruma, megjelenési felülete és a hazaszeretet okán baráti közössége a magyar nyelvért és irodalomért, általában a nemzeti kultúráért felelősséget érzőknek. Rangos szerzők közlik itt írásaikat, de publikálnak a honlapon kezdő alkotók is. S ez eszmecserére is lehetőséget ad: gondolatok, stílusok, tapasztaltak-elismertek és szárnyaikat bontogatók találkoznak. (Egyéb)

Rozványi Dávid
Hogy mit jelent nekem a MIL?

Kedves Szerkesztőség! Valahogy így tudnám megfogalmazni: Nagyon sok irodalmi honlap van, ahol úgymond "nagy" írók és költők publikálnak, akikben csillog a tehetség. De valami, a hit, a nagyság és az erő hiányzik belőlük, az írásaikból nem Istent érzem, hanem csak az önelégültség émelyítő ízét. Ha ők hívnak, udvariasan visszautasítom a meghívást. A Magyar Irodalmi Lapon nem így van. Itt otthon érzem magam. Itt nem csak a tehetség, hanem Isten és a haza... szeretet is természetes: nem csak a szellemem, (Egyéb)

Bilecz Ferenc
A MIL olyan nekem, mint egy jó társaság...

A MIL olyan nekem, mint egy jó társaság, ahol szabadon beszélhetek és szabadon olvashatom, meghallgathatom mások véleményét. Három éve, hogy figyelemmel kísérem a MIL írásait. 2013 év elején küldtem be az első írásomat, és örültem, hogy a rangos írók között viszontláthattam szerény munkámat. (Azóta már több, mint 60 írásomat érte ugyanez a sors). A MIL-en megjelenő régi, vagy kortárs írók munkáit a szabadság-, és a magyarságszeretet jellemzi, ami (Egyéb)

Szerkesztő B
1931. január 29-én született Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök

Mádl Ferenc (Bánd, 1931. január 29.) Széchenyi-díjas magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A nemzetközi gazdasági és összehasonlító magánjog neves kutatója. 1990 és 1993 között tárca nélküli miniszter, 1993 és 1994 között művelődés- és közoktatásügyi miniszter. 2000 és 2005 között a Magyar Köztársaság elnöke. Életpályája: 1951-ben vették fel a Pécsi Tudományegyetemre, majd 1953-ban átkerült az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Egyéb)

Csernák Árpád
Dr.Mádl Ferenc szoboravató beszéde

2006 október 23-án avatták föl Kaposváron Gera Katalin és Csernák Máté alkotását, A szabdság angyalát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50-dik évfordulójára készült emlékművet Dr.Mádl Ferenc köztársasági elnök avatta föl. A következőket mondta: Kaposvár igen tisztelt polgárai! Tisztelt emlékező közösség! Köszöntsük egymást ünnepi szóval ezen a napon. Ez a nap az ünnepé és az emlékezésé, amikor az 1956. évi forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Ötven éve volt! Ma már (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Ázsia nevéről

A görög Mitológiában Aszia okeanisz, Ókeanosz és Téthüsz háromezer leányainak egyike. (Hésziodosz szerint Prométheusz leánya). Homérosz (i. e. 8. század?) Iliászában Ásziosz Hürtakidész, Trója szövetségese volt, „kit fényes nagy paripái hoztak Ariszbéból oda.” Mint helynév, a mai nyelvekből nem vezethető le. Az etimológiája bizonytalan. Hérodotosz (i. e. 484 körül – i. e. 425 körül) görög történetíró idejében az Ázsia (Ασία) szó már általánosan ismert földrésznév volt. (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A kivénült harcos leteszi a fegyvert

Wass Albert: Ha annak idején, 1951 telén elfogadom Havas Emil ajánlatát, hogy írjak ahogy ,,ŐK" kívánják, és ŐK ezzel szemben garantálják, hogy minden könyvemből "best seller"-t csinálnak, akkor ma minden bizonnyal jómódú, "befutott" amerikai író lennék. De nem fogadtam el. Erre a Reader's Digest kolozsvári származású társszerkesztője ugyancsak fölbosszankodott ott a new yorki szálloda ... szobájában, ahol skót-amerikai feleségemmel megszálltunk volt, (Egyéb)

Szerkesztő B
S. A. Anonimus: Torzított visszhangok Wass Albert körül

Koncepciós cikksorozat Romániában - Ac Cuvîntul liber (Szabad szó) című marosvásárhelyi újság az utóbbi években (2000-2003-ban) több cikket, sőt cikksorozatot közölt (íratott?!) Wass Albert lejáratására. A cikkek elkövetői a magyarszimpatizánsnak egyáltalán nem nevezhető 90 éves Raoul Şorban művészetkritikus, a nálunk eleddig ismeretlen költő-publicista Lazăr Lădariu, to... vábbá Grigore Foculescu, Mircea Dogaru, Dorin Suciu, Ion Mărgineaunu és Maros megye első (Egyéb)

Fedák Anita
Vacsora a kínzókamra szomszédságában

A kínzókamra egyébként azért érdekes, mert a történelmi Magyarország területén mindössze két helyen, az ungvári és az egri várban volt e célból fenntartott helyiség. A kínzóeszközök mellett viaszfigurák is találhatók, amelyek a hóhér, a lator és az egyik gnóm börtönszolga alakját idézik meg. A kamrák egyikében maketten követhetjük végig a középkori Ungvár épületegységeit, tús-rajzokon pedig a sanyar... gatás azon módszereit, amelyeket több száz évvel ezelőtt alkalmaztak. (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg (Egyéb)

Jókai Anna
Wass Albert világlátása

...létezik az a csodálatos tünemény, hogy akár évtizedekre, sőt évszázadokra elhallgathatnak valakit, akinek a művészete, az eszmeisége mint a búvópatak egyszeriben csak kibukkan, és száz év után mindannyian csodálhatjuk. Azt hiszem, hogy Wass Albert életére, látásmódjára ez a legjellemzőbb; hogy mindent elkövetnek – mint látjuk, napjainkban is –, hogy meg nem történtté tegyék ezt a különös jelenséget, amire mi, magyarok és ... (Egyéb)

Szerkesztő A
Jókai Anna Wass Albertről

Jókai Anna írónő hiteles összefoglalót ad elhunyt nemzeti írónkról, Wass Albertről. Látó embernek nevezi, aki elsősorban nem is íróként, hanem a világlátása miatt került igazságtalan támadások és prekoncepciós vádak célpontjává. Leszögezi, még napjainkban is mindent elkövetnek a magyarság bizalmát és szeretetét élvező Wass Albert imázsának és sikerének megtörésére. Ennek oka, hogy az elhunyt író megszegte a tabut, íróként politizált és (Egyéb)

Szerkesztő A
Boda László: Wass Albert jelleme

Wass Albert jellemét megidézni, ha csak megközelítésben is, megtisztelő feladat. Nem bővelkedünk országos szintű erkölcsi jellemekben, pedig e nélkül nem várható a magyar nép fölemelkedése. De nem veszhet el az a nép, amelynek holtukban is olyan nagyjai vannak, mint Wass Albert. Mert ők azok, akiket valóban megilletne a kitüntető cím: „századfordító magyarok”. Az erkölcsi személyiséget jellemnek tartjuk. De hol vagyunk (Egyéb)

Szerkesztő A
Hazafias Nyírő-idézetek

Nem, nem, itt nem tudok meghalni. Akárhogy szeretem, akárhogy becsülöm, idegen ez a föld nekem, minden föld idegen. Ha már azonban nem lehet kitérni a nagy törvény elől, igyekszem átvarázsolni. Hallatlanul megkényszerített képzettel idehozom magamnak a szülőföldet, a Hargitát, Rika rengetegét, Küküllőt, Csicsert, Budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos réteket, ellopom a bükkösöket, fehéren villámló nyirjeseket, az elveszett csodás (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap