Publicisztika

Szerkesztő B
Földes Károly: Szórványmagyarság

Jajszó a pusz­tu­ló szór­vá­nyok­ból - Pusz­tu­lunk. Pa­nasz­ko­dunk a vi­lág nyo­mo­rú­sá­gá­ról, az élet­le­he­tő­sé­gek meg­rom­lá­sá­ról. Sok a nyo­mo­rú­ság, sok a szen­ve­dés, de a jó Is­ten ad drá­ga al­kal­ma­kat, hogy eny­hít­sük fáj­dal­mun­kat. Ad mun­ka­tár­sa­kat, hogy kön­­nyebb le­gyen ter­hünk. Ad meg­tar­tó erőt egy­há­zunk­ban, Is­ten Igé­jé­ben, ad örök re­mény­sé­get, hogy el ne ves­­szünk. Van­nak test­vé­re­ink, akik­nek meg­van­nak e vi­lág sze­rin­ti nyo­mo­rú­sá­ga­ik, de nin­csen vi... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Földesdy Gabriella: Magyar szerzők a Nemzeti Színházban 1935–1944

Az 1935-ös év nagy változást hozott a Nemzeti Színház életében. A kulturális kormányzat egy csapásra véget akart vetni az évek óta tartó anarchiának, látványos hanyatlásnak, amely már a Hevesi-korszak (1922–1932) vége felé megkezdődött, s a színház életének minden területén éreztette hatását. Katasztrofális volt az épület állaga, állandó helyhiánnyal küszködtek, a társulat jó néhány tagja csak a tehetetlenség következtében lehetett az ország első színházának a színésze, fokozatosan (Publicisztika)

Dobos Marianne
Jekatyerinburgtól a Gulagig

Min­den oro­szok utol­só cár­já­nak és egész csa­lád­já­nak 1918-ban Jekatyerinburgban vég­re­haj­tott bar­bár le­gyil­ko­lá­sa, mely a szov­jet for­ra­da­lom és a vörös–fehér pol­gár­há­bo­rú rém­tet­tei közt is pár­ját rit­kí­tot­ta, egy­szer­re volt vég és kez­det. Edvard Radzinszkij orosz tör­té­net­író Az utol­só cár. II. Mik­lós éle­te és ha­lá­la cí­mű, az Eu­ró­pa ki­adó­nál meg­je­lent köny­vé­ben in­kább az előb­bit hang­sú­lyoz­za: az orosz tör­té­nel­met több mint há­rom­száz esz­ten­dőn át meg­határozó (Publicisztika)

Szerkesztő B
Dobos Marianne – Takácsné Oláh Judit: „Jut-e nekem egy nyugalmas sarok”? 1/2

Takácsné Oláh Judit: Hideg, csípős tavaszi nap volt, emlékszem. Fél Miskolc összegyűlt a temetésen. Hosszú-hosszú órák teltek el, és nem engedélyezték addig a szertartás elkezdését, mígnem csak a közvetlen hozzátartozók maradtak ott, meg a pap. Féltek, nehogy újabb zavargás kezdődjön. De a tömeg nem akart oszolni, nem és nem. Ott álltunk, fa... gyoskodtunk, órákba telt, míg lassan eloszlott a tömeg, csak akkor tarthattuk meg a temetést. Dobos Marianne: A holttestet kiadták? – Kiadták (Publicisztika)

Szerkesztő B
Dobos Marianne – Takácsné Oláh Judit: „Jut-e nekem egy nyugalmas sarok”? 2/2

T. O. J.: Aztán hosszú-hosszú idő múltán szinte szembecsapott az egész múlt. Amikor a munkatársnőim bekapcsolták a tévét a munkahelyemen, és mondták, hogy figyeljek, mert most olvassák föl az áldozatok neveit. Sorolták az 56-ban kivégzettek neveit. Bemondták a bátyám nevét, mikor született, anyja nevét és a foglalkozását. Ez döbbenetes volt. Mindaddig agyon hallgatták és hallgattatták, egyszer csak a tévében felolvassák. Döbbenetes volt. Akkor az egyik (Publicisztika)

Szerkesztő B
Kusztos Tibor: Új magyar utak lélektől lélekig

Sokféle értelemben beszélhetünk az útról, amelyen élete folyamán előre igyekszik az egyén, vagy történelme során a nemzet. Fontos a helyes irány megválasztása, hogy sikeresen haladhasson mindkettő az ígéreteiben azonos közeli és távoli cél felé. Az iskola és az egyház segítségével a családban kell felkészülnie az egyénnek arra, hogy termékenyen be tudja tölteni szerepét a társadalomban, oly módon, hogy fizikai, lelki-szellemi adottságai szerint megfelelő síkon közelíthesse meg a kitűzött egyéni és (Publicisztika)

Szerkesztő B
Ködöböcz Gábor: A szabadság és rend motívuma József Attila költészetében

A József Attila-kutatás élvonalába tartozó monográfusok (Tverdota György, Szigeti Lajos Sándor, Bókay Antal, N. Horváth Béla, Sárközy Péter, Lengyel András) és a recepciót szintén meghatározó módon alakító további szerzők (Tamás Attila, Németh G. Béla, Beney Zsuzsa, Alföldy Jenő, Valachi Anna, Széles Klára, Szőke György) igen sokat tettek és tesznek folyamato... san azért, hogy József Attila világalkotását, illetve lírai létértelmezését ne a tankönyvekben mindmáig makacsul továbbélő (Publicisztika)

Szerkesztő B
Kisida Erzsébet: Az erkölcs értékrendje

Az ember magában hordozza mindazokat az értékeket, amelyek őt emberré tették. Értelme felülemeli a materiális lét göröngyein. Mégis, manapság egyre gyakrabban elbizonytalanodik. Úgy érzi, elveszítette azt a bizonyos csillagot, amely mutatja az irányt. Ebből következően elvéti az utat is. Nem látja az ösvényt, tapogatózik a semmibe, valahonnan fénysugarat remélve. Hiányzik az a té... nyező, ami segít megtalálni a reményt. Nem csupán vélemény az (Publicisztika)

Szerkesztő A
Hoppál Bulcsú: Igazság a Médiában 1/2

Extra Media Nulla Salus 1 - Primum enim verum est - Aristoteles - A médiáról való beszélgetések, elemzések tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dologról szólnak, nevezetesen, hogy a média közvetíti-e a világot olyanféleképpen, ahogy az van, vagy pedig nem. Ha a média nem közvetíti a világot, az információkat úgy, ahogy azok vannak, akkor nem felel meg céljának. Ha azonban torzításmentesen, nem elvál... toztatva tárja elénk a valóságot, akkor (Publicisztika)

Szerkesztő A
Hoppál Bulcsú: Igazság a Médiában 2/2

Extra Media Nulla Salus 1 - Primum enim verum est - Aristoteles - Folytatás / Virtuális világ igazi világ / Ebben a részben a média által teremtett világ ontológiai hiányosságait szeretném vizsgálni és annak hatását az emberre. Tulajdonképpen a valós, ill. virtuális világ közti distinkció rendkívül egyszerű: a valós világnak valódi egzisztenciája van, a virtuális világ egzisztenciája nem valós. Különböztessük meg azonban a reális létet a lehetséges léttől. (Publicisztika)

Takács Ferenc
Néhány esemény, amely a román források szerint befolyásolta a II. bécsi döntést

Az 1939–1940. évi politikai események magyar vonatkozásai közismertek.* Bővelkednek váratlan fordulatokban, magyar revíziós reményekben és csalódásokban. Először megbicsaklott a revíziós lendület: miután a magyarok 1938-ban és 1939-ben csalódást okoztak a németeknek – nem voltak hajlandók háborút indítani Csehszlovákia ellen és a lengyel háború idején megtagadták tőlük a kárpátaljai vasútvonal használatát –, Németország felhagyott a további magyar revíziós törekvések támogatásával. Majd újabb (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Pogány képek

Óriási kultúrlihegéssel meghirdetett kiállítás: Középkori festmények, ikonok. Mindenki hanyatt esik a nagy kultúrától, huhog és sóhajtozik az anatómiailag rossz alakzatok láttán. Arany keretekben óriási könnyes és átszellemült szemek, szinte testetlen testek, ránctalan kezek és arcok, mert a szent emberfölöttisége nem tűr emberi vonásokat, sőt árnyékot sem. Az ég sem kék, hanem arannyal van festve. "Pogány" lelkemmel valahogyan nem tudok itt áhítatot érezni, akárhogyan is akarom magamat a szent európai (Publicisztika)

Dobos Marianne
„Szomorúságtok örömre fordul” (Brenner János vértanú emlékére)

"Van egy Krisztus-legenda. Ebben leírja a szerző, hogy amikor Jézus meghalt, hogyan lett béke és csend a földön. Egymás ellen tusakodó halálos ellenségek mosolyogva nyújtottak egymásnak kezet. Évszázados ellentétek simultak el. Mindenkinek a lelkében boldogság honolt. Igen, ez Jézus szenvedésének a titka: az Isten ráhelyezte az egész világ minden nyomorúságát, hogy a keresztről uralkodjék a bűn, a Sátán és a halál felett, és békét, boldogságot adjon az egész világnak. (Publicisztika)

Szerkesztő B
Kicsi Sándor András: Haladó nyelvtörők

Igényesebb nyelvközösségekben léteznek nyelvtörők, nyelvgyötrők, azaz olyan szavak, mondatok, amelyek arra hivatottak, hogy a helyes kiejtést kialakítsák, illetve karban tartsák. A legegyszerűbbek közvetlenül a nyelvelsajátítás végén jelentkeznek. A magyarban például a rendkívül ritka szókezdő ty miatt érdekes a Szemétdombon kakas, szemétdombon tyúk mondóka, mivel a nyelvelsajátítás egy szakaszában hibásan, mint a Sze... métdombon kakas, szemétdombon csúk hallható. Ehhez hasonló a még mindig (Publicisztika)

Szerkesztő B
Mohandász Karamcsand Gandhi: Aforizmák a Békéért

Az erőszaknélküliség elvei - Az ahimsa (erőszaknélküliség) Gandhinál létünk alapvető törvénye. Ezért a társadalmi tevékenység leghatékonyabb elveként alkalmazható; az erőszaknélküliség valójában mély összhangban áll az emberi természet igazságával, és megegyezik a béke, az igazságosság, a rend, a szabadság, valamint az emberi méltóság iránti vággyal. Mivel a himsa (erőszak) az embert adott válasz a már elkezdődött ... (Publicisztika)

Major Zoltán
Trianon és re-víziója

Hatalmi politika és nemzetközi jog feloldhatatlan ellentétéről (1920-1940) - "A revízió távolban fénylő csillag, amely felé ma minden magyar arca bizakodva fordul, s amely, törhetetlen hitünk szerint, éppen úgy mutatja a feltámadáshoz vezető utat, mint ahogy a keleti bölcseket is elvezette annak idején Betlehembe. De miként földön való jártunkban reményeink csillaga, mely felé törünk, csak a legfőbb irányt mutatja és ügyességünkön, képességeinken múlik (Publicisztika)

Szerkesztő B
Duma-István András: Csángó magyarnál változások

Etnokulturális visszatekintés az elmúlt egy évre (VII. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata) - Emlékszó - Az Iasi-i püspök egyik egyházi beszélgetésén azt említette, hogy 90000 moldvai katolikus hagyta el Moldvát az utolsó tíz évben. Ha pedig valaki ellenőrzi a ro- mániai népszámlálási adatokat, kiderül, hogy Moldvában a katolikusok száma nem esett le, ennek ellenére. Ez azt jelenti, hogy Moldvában az összes 250000 magyar eredetű katoli- kusság szá- (Publicisztika)

Szerkesztő A
Lisztóczky László: Wass Albert pályaképe

Mi a titka Wass Albert régóta tartó párját ritkító népszerűségének? Egyik legfőbb indítékát bizonyára sorsának gazdagságában, összetettségében és látásmódjának, világképének ebből fakadó sajátosságaiban jelölhetjük meg. Egymást váltva, egymással összefonódva élte át a többségi, a kisebbségi és az emigráns sorsot. Az ebből fakadó következményeket tovább árnyalja, hogy az első – még gyermekként megismert – többségi sorsot a kisebbségi sors, a másodikat pedig – mely 1940-ben, (Publicisztika)

Balogh Bertalan
A Monarchia és az EU

A monarchiában egyik tagállam sem érezte magát kényelmesen, noha erős, jól szervezett és békebeli volt a Monarchia ideje. Azóta sem volt jóformán egyik tagállamnak sem olyan jó dolga, mint akkor. Utólag még Kissinger is úgy véli, hogy kár volt szétrobbantani ezt az egységet, mert egy egyesült Európa masszív magja lehetett volna. Akkoriban azonban a láthatatlan háttérhatalmak egyáltalán nem egy bé... kebeli, értelmes és egységes Európát akartak, hanem egymás ellen acsarkodó, töredék-országokat, (Publicisztika)

Szerkesztő B
Papp Vilmos: Két XX. századi „látóember”: Soos Géza és czegei Wass Albert 1/2

Mindketten a magyarság nagykövetei, napszámosai, útkészítői, istenemberei, és ezért a magyarság „látóemberei”. Egyszóval – a fogalom eredeti és nem elrontott nyugati értelmében: próféták. (Nyugaton jövendőmondónak tartják a prófétát. Keleten az a hiteles igazságkimondó, kinek szava – akár ígéretes, akár ítéletes – automatikusan megvalósul, mint az elejtett kő, mely földet ér.) A kőbányai református egyházközség templomkertjében néhány (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap