Tudomány

Tusnády László
Vázlat egy vers mindenségéről. Ady Endre: A föl-földobott kő 2/5

Jobb azzal kezdeni, amit már az első olvasói is olyan döbbenetesnek tartottak. Egy többszörösen megtépázott hírű, vándor természetű költő, az idegen tornyok, értékek nagy csodálója olyasmit mond a hazaszeretetről, amit sohasem lehet elfelejteni. Igen, a cím, a vershelyzet már a költő maga: őt zengi a metafora, ő a föl-földobott kő. Még ebben a rövid hat versszakból álló költeményben is ott vannak a nagy vívódásai, hazája kapcsán való fenntartása (Tudomány)

Tusnády László
Vázlat egy vers mindenségéről. Ady Endre: A föl-földobott kő 1/5

Gyermekkorunk óta kísér minket ez a vers. A „messzi tornyok” világa a haza és az idegen föld párhuzamában sarjadzik gyakorta, de vissza-visszatérve hozzá, valami örvénylés fogja el az embert, a nagy pillanatok bűvölete, igézete. Külön-külön ízlelgethetjük, vallathatjuk a szavakat. Az imént említett jelzős szerkezet mellett (messze tornyokat), vele együtt ott a „fölhorgadnak”, különös ige, ezzel talán sohasem találkoztunk volna, ha e vers miatt nem vésődik az agyunkba olyan régen. (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Egy gondolatsor a magyar kultúráról

Széphalmon, Kazinczy földjén hisszük, hogy kultúránk nemzeti létünk alapja. A Magyar Nyelv Múzeumának küldetése, hogy a magyar kultúra iránti elkötelezettséget, kötődést erősítse. Csak a saját kultúrájára építkező nemzet haladhat előre útján, s kultúra egyik alappillére az anyanyelv. Ezért anyanyelvünk ápolása, az anyanyel... vünkkel való tudatos törődés a nemzet fejlődésének is záloga. Ez itt Széphalmon alaptételünk. A Magyar Nyelv Múzeuma (Tudomány)

Erdély-szerkesztő
Megvannak Petőfi hamvai

Ha még mindig kételkedne benne, a Magyar Tudományos Akadémiának kell bebizonyítania, hogy Barguzinban NEM Petőfi Sándor hamvait találták meg! A Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottsága meghívásos értekezletének részvevői számos kérdésben éles, olykor szenvedélyektől sem mentes vitát folytattak, egyben azonban kivétel nélkül egyetértettek: MOSTANTÓL KEZDVE AZ MTA A SOROS. Ahhoz u... gyanis, hogy 1989-ben a burjátföldi (Tudomány)

Bakay Kornél
A Szent Jobb és a Szent Korona

SZAKRÁLIS MAGYAR EREKLYÉK. A Szent Jobb és a Szent Korona. István király szentté avatásakor 1083-ban az 1038.augusztusában eltemetett király holttestét a fehérvári Szűz Mária tiszteletére szentelt székesegyház középső hajójának közepén létesített sírjából felemelték (elevatio). A test fehér márványból faragott szarkofágban nyugodott, amelynek fedelét azonban három napon át semmi módon sem lehetett kimozdítani, majd amikor a somlyóhegyi apáca Szent László (Tudomány)

Szerkesztő A
Megvannak Petőfi hamvai

Ha még mindig kételkedne benne, a Magyar Tudományos Akadémiának kell bebizonyítania, hogy Barguzinban NEM Petőfi Sándor hamvait találták meg! A Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottsága meghívásos értekezletének részvevői számos kérdésben éles, olykor szenvedélyektől sem mentes vitát folytattak, egyben azonban kivétel nélkül egyetértettek: MOSTANTÓL KEZDVE AZ MTA A SOROS. Ahhoz u... gyanis, hogy 1989-ben a burjátföldi BARGUZINBAN Petőfi Sándor hamvait találta meg a Morvai Ferenc vezette expedíció, (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 8/8 A szunnyadó magvak életet remélnek

Lavotta János még gyermek volt, amikor Bessenyei György papírra vetette a következő mondatot: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudóssá, de idegenén sohasem!” Ezt a gondolatot a következőképpen folytathatjuk: „Minden nemzet az ősi gyökereket megőrizve lett művésszé.” Dombóvári János Lavotta-monográfiájából egy színházi plakát jelenik meg előttem. Ezen egy mű megnevezése szerepel: „Szigetvár ostroma, eredeti magyar ábránd, a nép között forgó százados zene-töredékekből alkotta Lavota”. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 7/8 Lavotta szerelme

A híres szerelem-zenék ábránd- és álmodozás-világa betölti a teret, és oly érzés lesz úrrá az emberen, hogy nagy megvalósulás vár rá. Élete igazi hajnalához érkezett. A füvek, a fák, a virágok és még a kövek is azt zengik, hogy „Mily szép is az élet, örüljünk! A kezdet a legszebb nekünk.” Liszt úgy vélte, hogy a legszebb hangokat a halál pillanatában hallhatjuk meg. Ehhez viszont küzdelmes és tiszta élet kell, mert a tehetség kötelez. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 6/8 A szív dala

Ember voltunk, nagysága, fönséges ünnepe az, ha kihajolunk az időből, a napok, események torlódásában meglátjuk, megérezzük azt a többletet, amely eszmei benne: a számunkra a legtöbb, találkozunk az utolérhetetlennel, a széppel, az igazzal, a feledhetetlennel. Ezt éreztem 1998 szeptemberében. A hónap közepe táján egyszer csak igen korán megszűnt minden zaj. Szinte természetellenes volt a nagy csend. Különös volt, de inkább elaludtam, nem törtem a fejemet azon, hogy mi történt. (Tudomány)

Horváth Lajos
Karácsony, avagy a Feketefarkas napja

Olvasom Tardy András füzetét, aki 1979-től Mongóliában dolgozott. Nem kevesebbet állít, mint hogy a karácsony szavunk a kara + cson, fekete + farkas összetétele, és török + mongol eredetű. (Tardy 1992:14 - 16). Nosza, nézek utána, mit mond erről az eddigi szaktudomány. A december hónap régi neve "karácsony hava" (Zsámbéki 1986:224). "A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe", melyhez részint kereszténység előtti "képzetek" (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Leonyid Volodarszkij: Karácsonyi folyosó

Karácsonyi folyosó, olvasom a Volodarszkij-verseket sorjázó, Cseh Károly szerkesztette kötet címét, s a finom rajz mint adventi jégkristálykarcolat tűnik elém. A borító határozott tónusú kékje felhőtlen, őszinte-tiszta téli égboltot idéz, melyen fürkészve-reménylőn keressük a csillagot – a magasban és bent: a szí... vünkben is. A címadó vers ugyanezeket a gondolatokat visszhangozza. Folyosó az egymás felé fordulás, a szeretet, (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 5/8 Gyémánt a mélyben

Kölcsey Ferenc éveken át kereste, próbálgatta a saját vershangszerelésében a magyar népdal tónusát. Lehajolt a szent humuszig, és valamit meghallott zenénk lényegéből is, mert rendkívüli érzékkel fedezte fel az eredeti gyökér üzenetét Lavotta János szerzeményeiben. Azt, ami valamerre mutatott, a magyar nép létre repesésének idejéből tárt a világ elé olyasmit, ami majd további felfedezések, kutatások, nagy gyűjtőutak, lánglelkű zenészeink remekeiben tárja a világ elé igazi mélységét, nagyszerűségét. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 4/8 Magyar Orpheusz

Lavotta Jánost nevezték így a kortársai. Különös ez a párhuzam, még akkor is, ha utána nagyon sok minden megmaradt, Orpheusznak viszont csak a hatásáról tudunk: zenéje még az állatokat is lenyűgözte. Homérosz valóságos ember volt (egy, de akár több is, ez most nem lényeges). Szövegeit rögzítették. Orpheusz mitikus lény volt. Homérosz emberi nyelven adta vissza világunk hősiességét, nagyságát – teljességét. Orpheusz a hangképző szerveinkhez hasonlító húrokon szólaltatta meg a mindenség hangjait. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 3/8 Az ősökben elégett idő és a zene igézete – Lavotta János húrjain

Lavotta János egyetlen levele sem maradt meg. Külön szerencse, hogy kottáihoz kegyes volt az idő. Bár nem mindhez. Van olyan alkotása, amely esetleg még lappang valahol, vagy sok más emlékével együtt elégett az időben. „Harmatcseppben csillagfény lebben” – hirdeti egy olasz közmondás. Emberi valónk, létünk olyan, hogy matematikai módszerekkel különös volna leírni. Rendkívül bonyolult függvények, differenciálegyenletek közelíthetnék meg. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 2/8 A közös ihlet

A nemzet közös ihlet” – állapította meg József Attila. Ha ez az emberben él, olyan tudattal rendelkezik, amely hallatlanul nagy erőforrása lehet, hiszen nem érzi a szűk korlátú lét kínos és pillanatnyi kereteit, mert olyan lélekáradás él benne, amely örök értékek tudatát ragyogtatja fel a lelkében. Természetes, egészséges állapotban ez az élethitnek a forrása. Így érezheti meg az ember, hogy része a nagy egésznek is. Mindez akkor lehetséges, ha elfogadja más népek létjogát, emberi méltóságát is. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 1/8 1. A „tehetetlen kor” tagadásának a zenéje

Mi volt az a „tehetetlen kor”? Történelmünknek az az időszaka, amelyben úgy látszott, hogy félgyarmati állapotunk végleges. Egy magát öröknek tartó, annak mutatkozó hatalom határozza meg jövőnket, és ez a véglegesség még akkor is igaz, akkor is érvényes ránk, ha a történelemnek, a végzetnek a kapui valamilyen nyitottságot vagy legalábbis ennek a nyitottságnak bizonyos lehetőségét következetesen sugallta. A sors jobbra fordulhat – hirdeti a múlt számtalan adata. (Tudomány)

Tusnády László
Magyar vonatkozású török népdalok 3/3

Tíz török népdal van előttem. Magyar városok nevei a verscímekben és az idegen szövegekben. Még a „bécsi császárnak” szószerkezet is magyarosan hangzik: „Beç çasari’na”. A hódoltsági idő emlékei elevenednek fel, annak kezdete és vége. Sok vagy kevés ez a tíz népdal? Az elérhető, az összegyűjtött hatalmas török népdalkincshez képest kevés, de sok, ha arra gondolunk, hogy a magyar népdalokban a hajdani ma... gyar-török harcoknak ennyi helyhez kötődő eseménye nem fordul elő. (Tudomány)

Bilecz Ferenc
Miért szláv?

A társadalmi globalizációnak, leegyszerűsítve: a legerősebbek érdekérvényesítésének, egyik eszköze nálunk a nyelvi globalizáció elfogadtatása. Ez alatt nemcsak az idegenesítést értem -- amikor, főleg az igénytelenség, illetve a „divat” (a trendi, sic) miatt nem fordítják le az idegen szavakat -- hanem értem ez alatt a magyar szavak átvételének „szlávosítását” is. Miért éppen a szláv „jövevényszavakkal” van bajom? Megmagyarázom. Egyrészt, a hivatalos nyelvész elmélet szerint szókincsünk jó (Tudomány)

Szerkesztő A
Szászfalvi László: Wass Albert erkölcsi üzenete

Cselekednünk kell konok kitartással! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Honfitársaim!Emlékező és Ünneplő Gyülekezet! Wass Albertről beszélni – főleg néhány percben – rendkívül nehéz és merésznek tűnő vállalkozás. Rendkívül nehéz, mert sorsa kilenc évtized emberi hányattatás, életműve hatalmas és szerteágazó, mely részben még feldolgozatlan és a nemzet széles rétegeivel még megismertetendő feladat. Ugyanakkor Wass Albertről beszélni (Tudomány)

Jankovics Marcell
Az igazságosságról

AJÁNLOTT OLVASMÁY, különösen a mű végén a kérdések-válaszok! 1.Ön szerint mi az igazságosság? - Azt hiszem, már megválaszoltam. Az évezredek során kialakult értelmezést nincs okom megmásítani. Iustitia a legfelsőbb bíró hatalom, az igazságszolgáltatás erénye, amely azonban sérül, ha a másik három nem tiszteli az igazságot, a veritast. Ha a kormány (és az önkormányzatok), az országgyűlés valamint a média képviselői hazudnak. - 2.... (Tudomány)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap