Egyéb

Czakó Gábor
Szabir szó és szolga - MN

A hunfalvysta nyelvészet alighanem a világon egyedülálló módon vizsgálta a magyar nyelvet a maga ugyancsak páratlan „történeti-összehasonlító” módszerével. Valószínűleg semelyik ország tudományosságában sem fordult elő, hogy nem magából a helyi nyelvből indultak volna ki a kutatók. Arra meg végképp nem tudok példát, hogy a második lépés sem sem a „belhasonlítás” volt. Nos, a magyarral ... (Egyéb)

Czakó Gábor
Mit üzen a rádió?

A játék legyen olyan, mintha egy valódi rádióriport volna. Riporternő legyen ismert rádiós hang, a Vábró házaspárt alakítsák a rádióban ritkán foglalkoztatott színészek. Kettejük üldöztetési mániáját Vábró néni dolgozta föl racionálisan; férjének vérévé vált: végig suttogva beszél, suttogva nevet. Egyébként gyakran nevet, a legtragikusabb emlékek is lihegő nevetést váltanak ki belőle. / RIPORTERNŐ Ha megengedi, Vábró néni, én a magnetofont (Egyéb)

Fedák Anita
Szolyva: többezer ártatlan magyar sírhelye

November a gyász hava a kárpátaljai magyarság számára. Azé a gyászé, amely 1944 novemberében, Erzsébet-napkor kezdődött. Azon a napon, amikor a szovjetek háromnapos munkára hurcolták a magyar és a német férfiakat. A dolgos, törvénytisztelő emberek el is indultak a "málenykij robotra", nem sejtve, hogy legtöbbjük számára már nem lesz onnan visszaút. Apáinkat, nagyapáinkat, dédapáinkat azonban (Egyéb)

Fehér József
Irma néni titka

A legtöbb ember a lelke mélyén őriz valamilyen titkot, amit nem szívesen osztana meg másokkal, mert attól fél, sebeket szaggatna fel vele a múltból vagy, ha mégis idegenre bízná, azzal valamilyen formában kiszolgáltatná magát. Máig sem tudom, mivel érdemeltem ki egykori magán nyelvtanárom, Irma néni bizalmát, hogy fájdalmas, régi titkát egy kora esti, téli órán megossza velem. Ennek már közel ötven esztendeje, azóta hurcolom magamban mélyen (Egyéb)

Tusnády László
Lesz-e gyümölcs a fán? 2/4

Ha a fiatalokról beszélünk, könnyen eshetünk romantikus túlzásokba. A jó fiatal az eszmei, és mellette ott van lelki és egyéb rútságával a rossz, mint az ideálisnak a legjellemzőbb „legtökéletesebb ellentéte: a torz. Nem ebből kell kiindulni még akkor sem, ha azt kívánjuk, hogy mindannyijuk jó és boldog legyen. Adott helyzetüket, állapotukat, a miénktől eltérő világukat kell figyelni és megérteni. A bennük, világukban meglevő káros (Egyéb)

Jókai Anna
Ima kétezer küszöbén

Isten, a küszöbhöz érve szűkszavú az ember. Már becsöngetett és most vár a nem előbb és nem később nyíló kapunál. Nincs kedve fecsegni; nehéz a vallomás, és az illúziókkal jórészt leszámolt. A híres vagy hírhedt (utólag kiderül) harmadik évezred majd kötelességszerűen bebocsátja. Isten, a dicsőítő jelzőidet elkoptatták, a körülírások pedig mesterkéltek, puszta neveden szólítunk hát, s még ez is csak közelítés – még ez sem telitalálat: Isten! A mi népünk így hív, (Egyéb)

Tusnády László
Lesz-e gyümölcs a fán? 1/4

Ha a fiatalokkal foglalkoznak jó szándékkal gondolkodó és segíteni akaró emberek, mindig a tavasznak havat, jeget űző melegét érzem. Rügy- és virágfakadás képe jelenik meg előttem.Tanár vagyok. Minden tanítványom sorsa egyformán érdekel. Két szaktárgyam, a magyar és az olasz jó alap ahhoz, hogy emberi teljességükhöz közelebb jussak, lelkük nemesítésével foglalkozzam. Van mit tenni. Persze nem vagyok (Egyéb)

Czakó Gábor
Haláltáncikálás

A gazdaságkori demokráciák abban különböznek a zsarnokságoktól, hogy ránéztében megkülönböztethetetlenek. Megtört gerincű emberek szép számmal léteznek bennük, hogyan is ne léteznének, csak éppen nem az útszéleken vonaglanak és jajgatnak, mint a hajdani Mongol Birodalomban, hogy mindenki lássa és értse példájukból a Nagykán hatalmának végtelenségét. A demokráciák áldozatainak nyakát paragrafusok szorongatják (Egyéb)

Czakó Gábor
Szent István és a táltosok

A boldogult szocializmusban költő barátom írt egy kis tanulmányt Csokonai valamely versészeti leleményéről, amit addig senki nem vett észre. Munka mellett dolgozó ember lévén kicsúszott a Csokonai-évből. Vissza is adták kiváló művét a szerkesztők, mert addigra már megkezdődött a Dózsa, vagy Radnóti év – már nem emlékszem, hogy éppen melyik következett. Most így vagyok Szent Istvánnal: éppen ... (Egyéb)

Czakó Gábor
Egy lépés a bölcsesség útján –

A bölcsesség megszerzése élettel történik, mégpedig tiszta élettel. Minél tisztább, áttetszőbb az élet, annál mélyebb a bölcsesség. Annál mélyebben érti a Létet, s tán olykor kevésbé az Életet. Ezért a bölcs a mai ember számára ritkán látszik „okosnak” mert nem rejtőzik, nem alkalmaz taktikai hazugságokat, nem ért a pénzcsináláshoz, vagyis Gazdaságkor összes hamissága távol áll tőle. Utóbbiakban járatlan (Egyéb)

Papp Lajos
"Mi nem vagyunk szabadok!"

2010. december 10-én a Parlamentben felszólalásomat a következő szavakkal fejeztem be: „Hol van a bátorság? Az igazság kimondásának bátorsága. Az igazság felszabadít. Mi nem vagyunk szabadok!” E gondolataimat ma 2011. szeptember 17-én sem fogalmazom másként. 2006. szeptember 17-én valami nagyon fontos dolog kezdődött el Magyarországon. A kormányzati szintre emelt hazugság lelki, szellemi, erkölcsi forradalom ... (Egyéb)

Czakó Gábor
Szabir adat

Kedves rokonomtól és barátomtól Csorba Bélától kaptam levelet a minap. Béla nyelvész, az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén anyanyelvi lektor. Ráadásul író és komoly gyűjtője szülőfaluja, Temerin néprajzi kincseinek meg a rettenetes és oktalan 44-45-ös szerb vérengzés tényeinek. Nos, ezt írja A szabir titok c. könyvemmel kapcsolatban: „Szilasi Móricz Cseremisz szótárá-ban (Nyelvtudományi Közlemények, Harminczadik (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Akácfa holokauszt. (Hogy ne legyen soha, akác-soa!)

A németek egy része (az én korosztályom), már soha nem lehet büszke arra, hogy németnek született, mert a holokauszt miatt érzett (beléjük nevelt) önvád ezt nem engedi meg. Hiába mondják, hogy: „én akkor még meg sem születtem!” – bűnösnek kell érezni magukat, míg a „sértett fél”, és gyermekeik, örök kárpótlásban részesülnek. Ha a memetika oldaláról közelítjük meg a fajgyűlöletet, akkor összehasonlíthatóvá válik az (Egyéb)

Czakó Gábor
Erkölcs és hittan

Hajdan létezett egy hit- és erkölcstan nevű tantárgy, mivel a régi ember az erkölcsöt csak a hitén, gyakorlatiasabban: a vallásán keresztül tudta elképzelni. A régi emberen talán a mindenkori embert is érthetjük, mert vallástalan ember, sőt hitetlen ember az újkorig nem létezett. Olyannyira nem, hogy a régészek az emberszerű emlősök hagyta maradványok közül azt a leletet sorolják az emberiek közé, amelyik mellett kultusznyomokat találnak. (Egyéb)

Jókai Anna
„Minden csoda vagy semmi sem az”

(Török Sándor emléktáblájánál) / Tíz esztendeje annak, hogy Török Sándor földi maradványait a Farkasréti temetőben eltemettük. A frázis mély értelmet takar: valóban csak földi maradványai nyugszanak ott. Ő maga, ez a kivételes szeretettel töltekezett Én tapinthatatlan szférában él tovább; eszmél és készülődik. Minden bizonnyal érzi már az Isten mosolyát, illetve tudja, milyen is az, mert odaát (ha az hely, egyáltalán) nincs külön érzés és tudás... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Keltákról, másképpen

A kelták nevének eredetét nem ismerjük. Tudjuk (például a Wikipédiából), hogy latinul Celtae, bretonul Kelted, walesiül y Celtiaid, írül na Ceiltigh, skótul Ceilteach, a manx nyelven pedig ny Celtiee, alak a használatos. A magyar kelta alaknak leginkább a korni (vagy cornwalli) nyelv Kelt /kɛlt/ formája felel meg. A korni, a kelta nyelvek brit ágához tartozó nyelv. Cornwall egyes részein a 18. századig közösségi nyelv volt, majd a 20. század elejétől újjáélesz... (Egyéb)

Turcsány Péter
Már megnyugodtam - Búcsúbeszéd Szász (Zas) Lóránt temetésén

A temetési beszéd a 73 éves korában elhunyt kiadó- és költő-baráttól vesz búcsút a család és a barátok nevében. A becsület az élet része, nem túlvilági parancs, de emberi minőség, amely több mint stílus, a személyiség mértékegysége. Nem a 10 parancsolat isteni kinyilatkoztatásának körülhatárolható követelményéről beszélek, hanem éppen Lóránt testvérünk halálának pillanata felől nézve ... (Egyéb)

Szerkesztő A
Zas Lóránt költő emlékére

Lóri! Éppen hívni készültelek, s akkor kaptam a hírt; Zas Lóránt költő nincs többé. A szabadságharcos hazafi, a szókimondó, aki Szász néven került Amerikába, akinek rendkívüli agyát a NASA is kölcsönvette, s aki az emigrációnak Zas Lóránt néven írta izzóhangú verseit. Messze költöztél. A másik Magyarországra. A szebbikbe, nagyobbikba, ahol immár több az igaz magyar, mint a Duna-Tisza táján. Légy hírvivőnk, Lóri, mert sok izennivalónk van az égieknek! Szinte látlak. ... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Aradról és Árpádról

Helyneveink sajátos elemzése. "1374-ben még csak egyetlen Ar nevű település volt ismert, s ebből alakulhatott ki, s vált ketté a település Nagyar-ra és Kisar-ra. – írják a falu honlapján. Viszont az is feltételezhető, hogy az eredeti név volt a Kysar. Ansar és Kisar voltak a „teremtő” istenek. A névadóknak nem kellett ismerniük az akkád Enúma elis teremtéseposzt, ahhoz hogy emlékezetükben megmaradjon a Kisar név. Elég volt ismerni a Bel-Béla mítoszt. A falu későbbi szétválásakor a Ki-sar-t... (Egyéb)

Jókai Anna
Ismétlések kora

A „dics elborult”. Nehéz ma erről írni. Fáradtságot, csömört, a hiábavalóság érzetét legyőzni. Amikor csaknem mindig, csaknem mindenki megelégszik a dolgok politikai olvasatával; sőt, a többség szinte igényli, hogy a bűnbakot kizárólag a politikai színtéren keresse. Gondolkodásom irányultsága ezt nekem nem engedi meg. Még ha szükségszerűen érintem is a politikai szférát, testestül-lelkestül beleveszni nem kívánok. Írói alkatom is tiltakozik. Az albatroszmadár röhejes (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap