Novella

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Balázs Lilla - Mifune és Koibito (Manga regény részlet)

Hűvös nyár köszöntött be egész Japánban. A vad szelek hideg fuvallatai orkán erejükkel tépázták meg az erdők fáinak lombkoronáit, s a tomboló vihar kegyetlenül pusztított mezőföldeken. Nagaszaki egyik varázslatos völgyében, azonban az időjárással ellentétben forróság támadt, s a perzselő Nap sugarai tüzes lángnyelvekként lobbantották lángra a vidék erdőségeit. Ez volt (Novella)

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Szabó Nikolett: Go Komacu császár és Enéh hercegnő legendája

- Következő hírünk, egy tokiói ünnepség, mely minden évben megrendezésre kerül. Ilyenkor Go Komacu japán császár és Enéh magyar hercegnő szerelmét elevenítik fel az emberek, és imádkoznak, hogy a mennyekben egymásra találjanak, és onnan vigyázzanak népükre… – mondják a tévében, ezzel felkeltve egy kislány érdeklődését, ki nem érti, hogy egy japán... (Novella)

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Bozóky József: Fotóművészet kezdőknek

Elhatároztam, hogy célratörő leszek. Négy és fél órám volt, szabad felhasználásra. No, persze nem egészen szabad ez a felhasználás, de mégiscsak választhattam néhány unalmas és fárasztó időtöltés között. Értelmes dolog nem fért volna bele a négy és fél órába, de tele voltam energiával a sok alvástól, az egy helyben üléstől, és főként attól, hogy ott voltam a városban,... (Novella)

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Böjthe Pál: Finom metszet, diszkrét színekkel

Egy különös kapocs zárja a kört, amelyből ez az írás születik. Sok évvel ezelőtt jártam abban a faluban, ahová most utam visszavitt. Akkoriban bementem a vegyesboltba valamit vásárolni. Meglepetésemre könyvrészleg is volt, ott szerénykedett Dadzai Oszamu Hanyatló nap-ja. Megvásároltam, s egy leültömben elolvastam. Az eset különlegessége, hogy (Novella)

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Dénes Mirjam - Táncoló gésák és lopakodó szamurájok

Japán izoláltságának 1853-as hivatalos megszűnésével e távoli ország kultúrája az érdeklődés középpontjába került, általános európai kortünetként. Nyugat-Európában ez az érdeklődés a világkiállítások japán pavilonjainak közönségsikerében és a műgyűjtésben, valamint a korszakban alkotó művészek munkáiban felfedezhető stílusjegyekben nyilvánult meg, mely jegyek... (Novella)

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Komán Zsombor - Haiku

Lécrácsból készült hagyományos japán ház. Közepén tűzhely. Jurta is lehetne, ha kicsit kerekebb, s papír helyett nemezből vannak a falai. Teázgatunk. A mondatok rövidek és ritkák: enyhén töredezett angol szókapcsolatok néha-néha. Kisétáltunk a kertbe… itt minden kert. Egy rózsa, egy fa, egy jellegzetes növény. Ez mind kert és mind építészet. És persze mind szent hely, melynek minden kis szögletét kamik... (Novella)

Szerkesztő A
Sztanó László: Rizikó

A fér­fi a he­ve­rőn ül, új­sá­got ol­vas. Mel­let­te az asz­ta­lon fé­lig telt po­hár. A fér­fi, anél­kül, hogy fel­néz­ne az új­ság­ból, he­ves moz­du­lat­tal fe­lé­je nyúl. El­vé­ti a moz­du­la­tot. A po­hár nagy ív­ben le­rö­pül az asz­tal­ról. Tar­tal­ma hos­­szú, vé­kony tó­csa­ként öm­lik szét a par­ket­tán. A fér­fi egy­ked­vű­en fel­néz az új­ság­ból. „Hm. Há­rom null a ja­vad­ra” – gon­dol­ja. „Vesz­tés­re ál­lok.” Is­mét ol­va­sás­ba me­rül, de kis­vár­tat­va le­dob­ja ma­ga mel­lé az új­sá­got. – A fe­né­be! Ma is ve­szí­te­ni fo­gok – mond­ja most már (Novella)

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Bokor-Fekete Beáta: Árnyak a selyemfalon

1. Ki van a tükörben? (Dazai Osamu) Csend. Csepp… Mély csend. Csepp, csepp… Kit látok a tükörben? Kié ez az arc? A helység félhomályában egy – már nem fiatal, de fásultságában is vonzó és finom vonású – férfi bámul révetegen tükörképére. Arca nedves, álláról víz csöpög. Ki ő? És ki vagyok én? Egy láthatatlan szellem, aki beosont a selyemfalon át meglesni egy nem ismert lélek magányos perceit? Ő nem lát. Ez biztos. A... (Novella)

Lukáts János
Egy illat emléke

Mindig bizalmatlan voltam az ilyen kérdésekkel szemben: „Milyenek is vagyunk valójában?” meg „Miért élünk a világon?”. Egyáltalán: a megválaszolhatatlan kérdések iránt, amelyekből csak a magam sutasága derült ki. Aligha épít sziklára kővárat, aki egy illat emlékére hivatkozik. Hiszen mindkettő megfoghatatlan és követhetetlen, rejtőzködő és tünékeny, s még inkább: ki hiszi el, hogy akár egy illat, akár egy emlék képes test nélkül, a maga... (Novella)

Szerkesztő B
Allen Robbe-Grillet: Dzsinn, avagy egy vörös lyuk az útburkolat kockakövei között

Pon­to­san a meg­be­szélt idő­ben ér­ke­zem: fél hét van. Már majd­nem es­te. A han­gár nyit­va, az aj­tó nincs le­la­ka­tol­va. Be­lé­pek. Hall­ga­tó­zom. Bent min­den csen­des. Csu­pán egy ap­ró, tisz­ta zaj­ra le­szek fi­gyel­mes, meg­le­he­tő­sen kö­zel­ről hal­lat­szik: víz­csep­pek. Va­la­me­lyik ros­­szul el­zárt csap­ból. Las­san hull­nak a mos­dó­ba vagy egy­sze­rű­en a föld­re, ta­lán egy tó­csá­ba. A szé­les, pisz­kos ... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kühne Katalin - Szélfútta táj

A villanydróton fázós verebek sorakoznak szorosan egymás mellett, tollukat felborzolják, így tartják meg azt a kis meleget, ami még bennük maradt. Az égen sötét hófelhők gyülekeznek, az erős szél hordja-viszi tovább őket, itt-ott kivillan még a kékség. Méteres hó esett. A kémény alig látszik a nagy hótól. A járda két oldalán felhalmozták a havat, közte mintegy alagútban araszolunk a keskeny úton. (Novella)

Pécsi Sándor
Nádszálgondolatok

Mielőtt a jó kaporszakállú nádvágó learatna minket, töprenghetünk a világról, gondolkodó nádszálak. A középkor geocentrikus mindensége meghitt, bensőséges volt. Idő, tér, a teremtés ötezer éve emberi léptékkel fölfogható. Kopernikusz, Kepler, Galilei, Giordano Bruno, az új csillagászati fölfedezések egy ijesztően idegen, elképzelhetetlenül hatalmas, térben, időben végtelen kozmoszba taszították a XVII. század emberét. Kosztolányi a nyelv esztétikájával (Novella)

Szerkesztő A
Méndez Ferrín: Lorelai

A fiatal nő autója megvadult rinocéroszt idéző bődüléssel húzott végig az úton. A sima, sötét sáv búzától aranyló földek között nyúlt végig. A távolban emelkedő hegyoldalon napégette, vöröslő falu határa rajzolódott ki. A kocsi fémteste egy gyík fürgeségével, zölden villogva suhant tova. Gyönyörű volt a gép, ahogy vágtató kerekeivel csak úgy falta az út nyílegyenes szalagját, mely a távolba vesző földek közt alig látszott többnek vékony, fekete csíknál. A (Novella)

Szerkesztő B
Hegyi Béla: Tűréshatár

– Mi­ket ír­nak! Még ilyet! – szólt Apus fel­há­bo­rod­va. – Hall­gasd csak meg: „A jó ál­lam­fér­fi az, aki­nek nincs er­köl­cse, sem meg­győ­ző­dé­se, csak po­li­ti­ká­ja van.” Ér­ted ezt, szí­vem? „A jó ál­lam­fér­fi egy esz­me, egy elv ér­de­ké­ben ma­ka­csul fel­ál­doz­za az em­be­re­ket. Nem ros­­szabb, mint az az igyek­vő po­li­ti­kus, aki a pil­la­nat ér­de­ké­ben tak­ti­ká­ból fel­ad­ja meg­győ­ző­dé­sét, és a va­ló­ság­hoz iga­zo­dik, hogy a ha­tal­mat meg­sze­rez­ze.” Hal­lot­tunk már mi ha­son­lót, ugye? „Aki győ­zött, (Novella)

Bánki Éva
Álvaro Cunqueiro és a galego próza virágkora

A galego epika 19. századi újjászületése nem éppen szerencsés csillagzat alatt kezdődött el. A „magas irodalom”, a galego írásbeliség társadalmi-történelmi okok miatt évszázadokon át háttérbe szorult, így hát a 14–18. század során Galicia lakói semmilyen jelentős irodalmi alkotással nem büszkélkedhettek. A galego, a félsziget híres trubadúrjainak nyelve hosszú évszázadokon át nem számított irodalmi nyelv (Novella)

Németh István Péter
Régvolt lovakról, rugdosó kiscsikókról

Simon Istvánról, a költőről készült fényképeket nézegetek. Készült sivatagi fölvétel is róla, amelyen tevegelve látható. Ám egy másikon megpillantom Mirzát, a nevezetes kiscsikót… Bazsi, a szülőfalu és a távoli Asszuán hogy megfér egy dunántúli poéta meseföldrajzában. Nagyobb távolságot érzek egy másik, az időbeli dimenzióban a jelenségek között: Simon István életének első szakaszára a petróleumlámpa, felnőttkorára pedig a... (Novella)

Orosz T Csaba
Nemes párbaj

Így történt? - Micsoda egy őrült küldetés! - gondolta John, miután kissé viszafogta féktelen rohanását. Ha jobban belegondolt akkor viszont tetszett neki az ötlet. Mint a Lancaster ház elkötelezett híve úgy vélte, hogy ez a feladat kevésbé véres mint az előző megbizatások. Jól látható helyen a sisakján viselte a vörös rózsát, mert a szabályok ezt kívánták meg. Traffordból indult tegnap este és még most sem értette igazán, hogy mi értelme van annak, hogy ezt az értéktelen golyóvá... (Novella)

Lukáts János
Csillagvadászat

„A vágyam szinte égig ér, Lenéz rám a Göncöl-szekér”, - ezt a verset tizenhárom éves koromban gondoltam ki. A folytatás elmaradt, és most ezt a két sort mondogatom magamban. Már miért is ne mondogatnám, amikor valóban lenéz rám a Göncöl-szekér, mind a hét csillagja ott ágaskodik szemközt, a diófa tetején. Az égen nagy rend kezd kialakulni: a hold ma kimenős, a csillagok kedvükre ragyognak, már a Tejút is kezd szétfolyni (Novella)

Szerkesztő B
Legenda a három királyokról és az ihászról

Történék pedig azon időben, hogy az három bölcs királyok Jeruzsálemnek tartának, vezettetvén az napkeleti fényes csillag által. Vala pedig az ő ruhájuk disztelen és minden ékesség nélkül való, más közönséges útasokéhoz hasonlatos. Koronájuk és palástjuk is zsákban. S ülének tevéknek hátán. Lőn pedig, hogy délnek ideje érkezvén, megszomjuhozának valamennyien. S megállának az országúton (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi Géza: Tengeren járók csillaga

Négynapi tengeri út volt előttem. Kis társasággal utaztam, de csupa osztrákkal. Magyarul nem tudott a kapitány se, pedig a hajó magyar hajóstársaságé. Reggelinél mondja a kapitány, hogy az egyik tisztje magyar: Reiter a neve. Azt gondoltam zsidó, és csodálkoztam magamban, hogy tengeri pályán zsidót találok, de nem zsidó volt: szőke, kékszemű germán-tipusu fiatal embernek találtam. Ott sétált a hajó (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap