Publicisztika

Báthory Csaba
Párhuzamos képzetek Rilke és József Attila költészetében

Nem emlékszem, mikor kezdett érlelődni bennem az indíttatás, hogy egymással összefüggésben elemezzem Rainer Maria Rilke és József Attila költészetét. Rilkét régóta fordítom magyarra, József Attila egész költői életművét pedig a kilencvenes évek második felében ültettem át németre, egy svájci kiadó megbízásából. Először csupán az tűnt fel, hogy József Attila kevés költőnk egyike, akit jó reménységgel lehet németre fordítani, az egyenértékűség rögeszméjének sem hátat fordítva. (Publicisztika)

Szerkesztő B
Ködöböcz Gábor: A szabadság és rend motívuma József Attila költészetében

A József Attila-kutatás élvonalába tartozó monográfusok (Tverdota György, Szigeti Lajos Sándor, Bókay Antal, N. Horváth Béla, Sárközy Péter, Lengyel András) és a recepciót szintén meghatározó módon alakító további szerzők (Tamás Attila, Németh G. Béla, Beney Zsuzsa, Alföldy Jenő, Valachi Anna, Széles Klára, Szőke György) igen sokat tettek és tesznek folyamato... san azért, hogy József Attila világalkotását, illetve lírai létértelmezését ne a tankönyvekben mindmáig makacsul továbbélő (Publicisztika)

Szerkesztő B
Ködöböcz Gábor: A szabadság és rend motívuma József Attila költészetében

A József Attila-kutatás élvonalába tartozó monográfusok (Tverdota György, Szigeti Lajos Sándor, Bókay Antal, N. Horváth Béla, Sárközy Péter, Lengyel András) és a recepciót szintén meghatározó módon alakító további szerzők (Tamás Attila, Németh G. Béla, Beney Zsuzsa, Alföldy Jenő, Valachi Anna, Széles Klára, Szőke György) igen sokat tettek és tesznek folyamato... san azért, hogy József Attila világalkotását, illetve lírai létértelmezését ne a tankönyvekben mindmáig makacsul továbbélő (Publicisztika)

Szerkesztő C
Bába Iván: Megtalálni a jó embereket (Etnokulturális keresztkötődések)

Ivánka, a te nagytatuskád cseh ember volt, de jó ember volt” – mondogatta régen halott csíki székely nagyanyám, miközben az észak-csehországi Teplicén, a gömöri Tornalján és a felvidéki Kassán minden szeretetével és gondoskodásával elhalmozott. Édesanyám Pozsonyban élve a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején sportot űzött abból, hogy a néhai Prior Áruház előtt megálló romániai buszokból kiszálló, tanácstalan román turistákat hibátlan román nyelven igazította el, az ő nagy csodálkozásukra (Publicisztika)

Szerkesztő A
Balázs Sándor: Hovatartás

Blondin Károly, az egykor híres magyar kötéltáncos azt említi emlékirataiban, hogy fönn a kötélen azonnal elveszítette volna egyensúlyát, ha direkt módon és folyton annak megtartására gondolt volna: gondolatait mindig arra kellett irányítania, hogy a végén hogy fog leszállni a kötélről. Tanulságos az egyensúly keresésének és fönntartásának e meglepő formája. Mintha minden úgy volna kimérve ebben a világban, hogy valami végső pontra vetett (Publicisztika)

Madarász Imre
Könyvportrék Kádárról

Egyfelől a sokszínű és sokarcú, nehezen meghatározható és még bizonytalanabbul megítélhető retródivat, másfelől az 1956 örökségével való sokkal komolyabb, ünnepélyesebb számvetés a forradalom ötvenedik évfordulóján különösen időszerűvé tette – hogy ne mondjuk, divatba hozta – a Kádár-korszakkal és főleg névadójával való foglalkozást az irodalomban is. Olyan szépirodalmi vagy publicisztikai konjunktúratermékekkel, amelyek Kádár nevének áruvédjegyével reklámozzák személyes érzeményeiket, emlékeiket (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Széchenyiből kiindulva...

"Régi dicsőségünk fénye", és hasonlók... Amióta világ a világ, mindig siratta az ember a régi szép időket, szitkozódott a romlás térhódítása miatt, és ostorozta a jelent, mintha a jelen tehetne arról, hogy elmúlt a múlt. Széchényi is ezt tette, és egyáltalán, minden jóérzésű gondolkodó. Szerintem, sokkal józanabbul hangzik az ilyen siránkozásnál a "nem léphetsz kétszer ugyanabba folyóba" felismerés. Ugyancsak józanabb ... (Publicisztika)

Kaslik Péter
II. A Benes dekrétumok megerősítése – Európa szégyene 4. rész

A Benes dekrétumok megerősítése, ma már nem a dekrétumok előírásainak a végrehajtására vonatkozik, hiszen kétszer ugyanazokat az embereket tényelegesen kiűzni ősi szülőföldjükről lehetetlen. A Benes dekrétumok megerősítése, ma a kollektív bűnösség elve mellett való további elkötelezettséget jelenti. A Benes dekrétumok és Európa. - Az Európai Unió jogi szakértőinek véleménye13szerint a Benes dekrétumok nem jelentenek akadályt a Cseh Köztársaságnak az Európai Unióba való felvételéhez. (Publicisztika)

Madarász Imre
Jekatyerinburgtól a Gulagig

Min­den oro­szok utol­só cár­já­nak és egész csa­lád­já­nak 1918-ban Jekatyerinburgban vég­re­haj­tott bar­bár le­gyil­ko­lá­sa, mely a szov­jet for­ra­da­lom és a vörös–fehér pol­gár­há­bo­rú rém­tet­tei közt is pár­ját rit­kí­tot­ta, egy­szer­re volt vég és kez­det. Edvard Radzinszkij orosz tör­té­net­író Az utol­só cár. II. Mik­lós éle­te és ha­lá­la cí­mű, az Eu­ró­pa ki­adó­nál meg­je­lent köny­vé­ben in­kább az előb­bit hang­sú­lyoz­za: az orosz tör­té­nel­met több mint há­rom­száz (Publicisztika)

Kaslik Péter
A Benes dekrétumok – tegnap, és ma 2.rész

Benes nem elégedett meg a hatalma alá került kisebbségek sanyargatásával és azok életlehetőségeinek fokozatos, de módszeres elsorvasztásával. Benes a kollektív bűnösségre alapuló végleges megoldás módszerével oldotta meg Csehszlovákiában a nemzetiségi kérdést, a háború utáni gazdasági nehézségeket, és a demokrácia kérdéseit is. A Benes dekrétumok, a mai napig is a cseh, és a szlovák jogrendszer teljes mérvű megcsúfolásának példaképe. (Publicisztika)

Polszerkesztő2
A "Kassai kormányprogram"

1945. április 5-én fogadták el a Kassai Kormányprogramot, amely Edvard Beneš elnöki dekrétumaival teljes összhangban megpróbálta a felvidéki magyarságot ellehetetleníteni, kitelepíteni az országból, és Csehszlovákiát kizárólag a csehek és szlovákok homogén nemzetállamává alakítani. Nézzük a tényeket! A magyarok elleni négyéves jogfosztást (1945-1950) a londoni és a moszkvai emigráció, valamint a hazai ellenállás készítette elő. (Publicisztika)

Kaslik Péter
A Benes dekrétumok – tegnap, és ma 1.rész

Benes a kollektív bűnösségre alapuló végleges megoldás módszerével oldotta meg Csehszlovákiában a nemzetiségi kérdést, a háború utáni gazdasági nehézségeket, és a demokrácia kérdéseit is. A Benes dekrétumok, a mai napig is a cseh, és a szlovák jogrendszer teljes mérvű megcsúfolásának példaképe. Edvard Benes egyik életrajzírója1felteszi a kérdést: hogyan jutott a fényes politikai pályát be befutott Edvard Benes oda, hogy pályafutásának végén, kitoloncoltatta (Publicisztika)

Szerkesztő A
Skrivanek Dániel: Két évszázadnyi (ki)útkeresés Közép-Kelet-Európában,... 2/2

avagy: törekvések a dunai államok egyesítésére - „Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között!/ Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom!/ Íme, egy mosolygó jövő valamennyiök számára!”/ (Kossuth Lajos, 1862)/ - Kossuth Lajos, Magyarország egykori kormányzója e szavakkal bocsátotta „útjára” az 1862-ben ... - Az egységre való törekvés gondolata a 19. században, konkrét formában az 1830-as évektől jelenik meg, azonban (Publicisztika)

Skrivanek Dániel
Két évszázadnyi (ki)útkeresés Közép-Kelet-Európában,... 1/2

avagy: törekvések a dunai államok egyesítésére - „Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között!/ Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom!/ Íme, egy mosolygó jövő valamennyiök számára!”/ (Kossuth Lajos, 1862)/ - Kossuth Lajos, Magyarország egykori kormányzója e szavakkal bocsátotta „útjára” az 1862-ben megfo... galmazott ún. „turini programot”, amely a dunai konföderáció alapjait volt hivatott lefektetni és népszerűsíteni. A program – amit a későbbiekben részletesebben is tárgyalni (Publicisztika)

Skrivanek Dániel
Kapaszkodni a földbe 2/2.

Trianon tanulsága: létfontosságú a nemzeti egység - „A határokat szerződések csinálják és szerződések mossák el, az államformáknak, nemzetről és nemzetiségről alkotott felfogásoknak megvan a divatjuk, amint az utolsó században vesztünkre változtak, megváltozhatnak még a javunkra is; de hogy egy népcsoport van vagy nincs, meg tud-e kapaszkodni földjén és hagyományaiban: az az élet alapténye; a népnek, mely elfogyott, szerződések sem (Publicisztika)

Skrivanek Dániel
Kapaszkodni a földbe 1/2.

Trianon tanulsága: létfontosságú a nemzeti egység - „A határokat szerződések csinálják és szerződések mossák el, az államformáknak, nemzetről és nemzetiségről alkotott felfogásoknak megvan a divatjuk, amint az utolsó században vesztünkre változtak, megváltozhatnak még a javunkra is; de hogy egy népcsoport van vagy nincs, meg tud-e kapaszkodni földjén és hagyományaiban: az az élet alapténye; a népnek, mely elfogyott, szerződések sem (Publicisztika)

Lukáts János
Ördöggörcs 2/2

Huszonkét év munkája fekszik a majd’ hétszáz oldalas könyvben, amely „Karinthyának”, a XX. századi magyar irodalomtörténet e különös „tájegységének”, jelenség- sorozatának kíván emléket állítani. Nem, ez így nem pontos! A Karinthy család tündöklései, fénytörései és szivárványlásai a magyar irodalom, pszichiátria, vízilabdázás és színházcsinálás terén. Ez a megközelítés már valamivel jobb, bár ugyanolyan kockázatos, mint maga az (Publicisztika)

Szerkesztő B
Vetési László: Székelyföld és szórvány - tények és illúziók 2/2

Székely autonómia és politizálás // A szórványmagyarság fél a székely autonómia törekvésektől is. A székely önállóskodás egy gyermekekbe, családba, nagyszülőkbe belefáradt fiatal házaspár benyomását kelti, aki mindentől szabadulni akarna, ami szabadságát és kibontakozását megakadályozná. A székely autonómia törekvéseknek sajnos még nincs világos, megnyugtató üzenete a székely területeken kívülre, de sehová sem önmagukon kívül. Az autonómia üzenetét (Publicisztika)

Szerkesztő B
Vetési László: Székelyföld és szórvány - tények és illúziók 1/2

1. Bevezető a gondok közelébe - Bevezető, vallomásokkal - Témánk szempontjából akár figyelmeztetés és jelzésértéke is lehetne annak, hogy ebben az órában, amikor mi itt együttlétünket elkezdtük, ünnepi istentiszteleten most szentelik Wass Albert szülőföldjének egyik falujában, a Cege mellett Göcön a felújított műemlék templomot. Felújítói nem mások, mint a székely Mezőség legmagyarabb falujának lakói, a mezőpanitiak, akik nem terveztek, nem készítettek szórványstratégiát, (Publicisztika)

Szász István Tas
A globalizáció szirénhangjairól és egyéb muzsikákról

Naplójegyzet - A globalizált világ valósága a jólét és gazdagság szigeteinek olyan láncából áll, amely kiemelkedik a népek nyomorának tengeréből. Közben ugyan azok döntenek arról amit tehetünk, és arról amit erről mondhatunk. Jean Ziegler: Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher. C. Bertelsmann Verlag, 2003. - Ebben a zavarosan forrongó világban az ember folyton írhatná felháborodása, kérdőjelei vagy elke... (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap