Publicisztika

Lukáts János
Ördöggörcs 1/2

Huszonkét év munkája fekszik a majd’ hétszáz oldalas könyvben, amely „Karinthyának”, a XX. századi magyar irodalomtörténet e különös „tájegységének”, jelenség- sorozatának kíván emléket állítani. Nem, ez így nem pontos! A Karinthy család tündöklései, fénytörései és szivárványlásai a magyar irodalom, pszichiátria, vízilabdázás és színházcsinálás terén. Ez a megközelítés már valamivel jobb, bár ugyanolyan kockázatos, mint maga az (Publicisztika)

Borbély László
Karriert vagy tisztességet?

Szalay Károly író, irodalomtörténész legújabb kötetében sajátos kisregényt olvashatunk Kardos Györgyről (Az ezredes), portrét Bóka Lászlóról (Bóka), ezek mellett számtalan rövid írást (Árnyképek ezüst kloridon) közöl a tőle megszokott kedves, humoros, könnyed hangnemben. Ezen anekdotákban, adomákban, életképekben és rajzokban a legkülönfélébb emberekről mesél: a szereplők között találjuk Németh Lászlót és Erdei Ferencet, (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Bartók és Saljapin zenéje

Csodálom Bartók muzsikáját, de nem értem. Majdnem idegenül hangzik.Csörömpöl, vijjog, torzul, tombol, jajgat, hogy szinte a velőmet hasogatja... Bocsáss meg Mester, egyszerű-ágról szakadt vagyok: közmagyar. Ezer évig kongattak harangot a fülembe, megtépte az érzékeny hártyát az a bödön-zúgás, és lelkemet már "szent" István megnyomorította: béklyót vert őserőmre a katekizmus, oltáraimat mind lerombolták, avar templomaimat mind kirabolták, táltosaimat (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 5/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... - Szeretet és szerelem - A háromosztatú emberkép úgy véli, a szerelem lelki síkon fogalmazódik meg, teremti önmagát, és testiségben, fizikai egyesülés által, szexualitásban, nemi (Publicisztika)

Szakács János
Wass Albert regényhősei

Manapság is úgy érezzük, hogy a romániai magyarság önismeretének szolgálatában, hű képet adunk írásbeliségünk minden területéről az irodalomtörténet bármely művelése által. E képbe illeszkedik bele egy erdélyi írónk Wass Albert irodalmi tevékenysége is, aki a két világháború közötti években fejtette ki irodalmi tevékenységét, mint az erdélyi Mezőség közírója és ismerője. Jellegzetes regényhősei a mai élet emberei, függetlenül ezek vallási, (Publicisztika)

Szakács István Péter
Álomszabadság

Úgy érezte, ezúttal képes lesz rá. I-g-e-n, m-e-g-t-e-sz-e-m, dobolt ereiben az elhatározás riadt ritmusa. Kiszáradt, satnya teste lassan feltöltődött sodró, lázadó élettel. Már csak a bosszúra gondolt. Az ablaküvegek hajnali fényben fürdették a szobát. Hogy elnyomja a lelkében visszhangzó, fenyegető hangot, valami bárgyú dallamot kezdett fütyörészni, amit majd ébredés után képtelen lesz felidézni, és közben fürgén csőre töltötte nagyapja tiszti revolverét, amelyet a padláson ... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Dobos Marianne – Takácsné Oláh Judit: „Jut-e nekem egy nyugalmas sarok”? 2/2

T. O. J.: Aztán hosszú-hosszú idő múltán szinte szembecsapott az egész múlt. Amikor a munkatársnőim bekapcsolták a tévét a munkahelyemen, és mondták, hogy figyeljek, mert most olvassák föl az áldozatok neveit. Sorolták az 56-ban kivégzettek neveit. Bemondták a bátyám nevét, mikor született, anyja nevét és a foglalkozását. Ez döbbenetes volt. Mindaddig agyon hallgatták és hallgattatták, egyszer csak a tévében felolvassák. Döbbenetes volt. Akkor az egyik (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 4/5

Maga a fogalom – valószínűleg – egyidős az emberrel, az emberi tudat ébredésével, azzal a közösségi érzéssel, amely erősíti az összetartozást, és sikeressé teszi a fajt. Ugyanakkor, mint tevékenység, nem csupán az ember életének a része, átszövi az állati – s talán még a növényi – létet is; az viszont ma még csak kutatások tárgya, hogy mennyiben genetikailag kódolt és mennyiben érzelmileg tudatos tényezők függvénye. A szeretetet, mivel – az ember nem csak megéli vagy nem éli meg – az első kultúrák (Publicisztika)

Szerkesztő B
Dobos Marianne – Takácsné Oláh Judit: „Jut-e nekem egy nyugalmas sarok”? 1/2

Takácsné Oláh Judit: Hideg, csípős tavaszi nap volt, emlékszem. Fél Miskolc összegyűlt a temetésen. Hosszú-hosszú órák teltek el, és nem engedélyezték addig a szertartás elkezdését, mígnem csak a közvetlen hozzátartozók maradtak ott, meg a pap. Féltek, nehogy újabb zavargás kezdődjön. De a tömeg nem akart oszolni, nem és nem. Ott álltunk, fa... gyoskodtunk, órákba telt, míg lassan eloszlott a tömeg, csak akkor tarthattuk meg a temetést. Dobos Marianne: A holttestet kiadták? – Kiadták (Publicisztika)

Bodor Miklós László
Egy Mezőségi magyar iskola pusztulása

Amikor időm engedi, el eljövök a régi iskolaépülethez. Eljövök emlékezni, a régi gyermekekre. Néha még zsivajgásukat is hallom. Ritkán el is jön egy-kettő, mint most Önök. Jól esik, hogy emlékeznek rám, és az iskolára.Szóltam a bírónak, hogy meg kellene menteni. Jó lenne Művelődési háznak. Bárminek, ahol összejöhetne a nép.Kézimunkát, gazdasági ismereteket lehetne felújítani. Az emberek elősegí... teni. Tudja, mit mondott a falu csak románul tudó bírája? „A fost a Ungurilor!” (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 3/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... - Európai típusú kultúra - A Kárpát-medencei ember számára mindig megoldandó problémaként merült fel az európaiság kritériumainak (Publicisztika)

Szerkesztő A
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 3/3

Az orosz diplomácia, Erdély odaígérése fejében, Romániától a hármas szövetségtől való elszakadásra és az Oroszországhoz való csatlakozásra kapott ígéretet. Közben a Ferenc Ferdinánd vezette osztrák centristák és a Pétervár irányította cseh federalisták összeütközésbe kerültek. Nagy valószínűséggel utóbbiak jóváhagyásával gyilkolták meg Szarajevóban 1914. június 28-án a trónörököst. Horváth Jenő megfogalmazásában “Ausztria–Magyarországnak ”. (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 2/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... Európai típusú kultúra. - A Kárpát-medencei ember számára mindig megoldandó problémaként merült fel az európaiság (Publicisztika)

Szász István Tas
Elfelejtett felismeréseink spiráljáról (Az egykori kolozsvári Hitelt olvasván) 4/4

Úgy kez­dő­dött, hogy „me­gállj, ku­tya Szer­bia”? Nem, már sok­kal előbb, de hát va­la­hol el kell kez­de­ni. 1917-et ír­tunk. A ha­di érett­sé­gi után Er­dély fő­vá­ro­sá­ból, az or­szág má­so­dik szel­le­mi köz­pont­já­ból, Ko­lozs­vár­ról is lel­kes fi­a­ta­lok in­dul­tak a fron­tok­ra. So­kat kö­zü­lük el­nyelt Ison­zó, Doberdó, de so­kan ha­za­tér­tek. Ha­za? Hi­szen a ha­zá­ból in­dul­tak a ha­zát vé­de­ni, és a hi­á­ba­va­ló ál­do­zat nyo­mán ki­sebb­sé­gi­ként éb­red­tek, (Publicisztika)

Szerkesztő B
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 2/3

Népünk sorstragédiáinak egyik legnagyobbika – Muhi és Mohács után – kétségkívül az 1920. június 4-i párizsi (tévesen: Párizs környéki) békeszerződés. E lassan évszázados traumát a szétdarabolt nemzet máig nem heverte ki: nemzettudati, lelki, demográfiai, társadalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, valamint más következményei máig hatnak. Amíg a két ... - Folytatás: Horváth külügyi társasági ténykedéséhez fűződik még a Háborús felelősség (1928–31) és a South Eastern (Publicisztika)

Turcsány Péter
Mezőség, a "nyomorúság Golgotája"... 1/6 - A mi dombjaink

„A Kár­pá­tok rop­pant gyűrűjébe zár­va, la­po­san, szé­le­sen hú­zó­dik a Me­zőség. Haj­dan tűzhányókkal ko­szo­rú­zott ten­ger­öböl, ma el­öre­ge­dett, for­má­já­ban és lé­nye­gé­ben meg­vál­to­zott vi­dék. Szép­sé­gét ne­héz meg­ér­te­ni, de ha mé­lyeb­ben ele­mez­zük a tá­jat, év­mil­li­ók kö­dös táv­la­tá­ból ra­gyog­va bon­ta­ko­zik ki ere­de­ti ké­pe. A ma ko­pár domb­ol­da­la­kon óri­ás töl­gye­sek zsong­tak ak­kor, tisz­tá­sa­in vad­... (Publicisztika)

Szerkesztő C
Kossuth Lajos Emléknap

Kossuth Lajos a modernkori magyar történelemnek kétségkívül a legnagyobb és legismertebb alakja, a saját hazájában is, és külföldön is. Alakjában teljesednek ki a XIX. század magyarhoni történelmi, politikai gondolatai, személyében testesül meg a társadalmi vezér alakja, nevéhez tervek, célok és vágyak kapcsolódnak, az elmúlt másfél évszázadban alakja többször átértékelődött, illetve mindegyik politikai, szellemi irányzat ... (Publicisztika)

Szász István Tas
Elfelejtett felismeréseink spiráljáról (Az egykori kolozsvári Hitelt olvasván) 3/4

Úgy kez­dő­dött, hogy „me­gállj, ku­tya Szer­bia”? Nem, már sok­kal előbb, de hát va­la­hol el kell kez­de­ni. 1917-et ír­tunk. A ha­di érett­sé­gi után Er­dély fő­vá­ro­sá­ból, az or­szág má­so­dik szel­le­mi köz­pont­já­ból, Ko­lozs­vár­ról is lel­kes fi­a­ta­lok in­dul­tak a fron­tok­ra. So­kat kö­zü­lük el­nyelt Ison­zó, Doberdó, de so­kan ha­za­tér­tek. Ha­za? Hi­szen a ha­zá­ból in­dul­tak a ha­zát vé­de­ni, és a hi­á­ba­va­ló ál­do­zat nyo­mán ki­sebb­sé­gi­ként éb­red­tek, (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 1/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam eredeztethetem, melyek megértése által képessé váltam megragadni és kimondani lehetséges igazságaim, tinta és (Publicisztika)

Szerkesztő B
Nagy Domokos Imre: Selmecbánya Kosáryné Réz Lola műveiben

(Második, befejező rész) A Selmecen játszódó regények - Ezen regények egy része önéletrajzi vagy családtörténeti ihletésű, mások pedig komoly történelmi kutatásokon alapulnak. Mintegy átvezet az előző témakörből ebbe a Laurácska meggyógyul. A történet 1880-ban játszódik. Laurácska és barátnője, a „bányagróf lánya” fellépnek egy jótékonysági esten, a zegernye időben megfáznak, tüdőgyulladást kapnak, ami akkor az egyik legsúlyosabb betegségnek számított. Ebbe a bányagróf lánya bele is hal, (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap