Publicisztika

Rozványi Dávid
június 4. - Trianon

Andinak, aki egyszer megkérdezte, mit jelent nekem a haza. - Siratunk valamit, amiről még a történelemkönyvekből sem lenne szabad tudnunk, mert arra ítéltettünk, hogy nem szabad megtanulnunk saját szánkban alvadó vérünk hánytató keserűségének ízét. Arra ítéltettünk, nem tudni hol és mikor, hogy nekünk csak a más fájdalma fájhat, hogy a sajátunk sohasem. Mégis fáj, s nem tudjuk miért. Nekünk, ha azt mesélték: Felvidék, azt... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 1/3

Népünk sorstragédiáinak egyik legnagyobbika – Muhi és Mohács után – kétségkívül az 1920. június 4-i párizsi (tévesen: Párizs környéki) békeszerződés. E lassan évszázados traumát a szétdarabolt nemzet máig nem heverte ki: nemzettudati, lelki, demográfiai, társadalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, valamint más következményei máig hatnak. Amíg a két (Publicisztika)

Major Zoltán
Trianon és re-víziója

Hatalmi politika és nemzetközi jog feloldhatatlan ellentétéről (1920-1940) - "A revízió távolban fénylő csillag, amely felé ma minden magyar arca bizakodva fordul, s amely, törhetetlen hitünk szerint, éppen úgy mutatja a feltámadáshoz vezető utat, mint ahogy a keleti bölcseket is elvezette annak idején Betlehembe. De miként földön való jártunkban reményeink csillaga, mely felé törünk, csak a legfőbb irányt mutatja és ügyességünkön, képességeinken múlik (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Antall: Keresztény Magyarországot akarok!

Antall meghalt, az újságok írták, hogy utolsó szavai ezek voltak: "Keresztény Magyarországot akartam". Ünnepélyesen hangzik. Sokan könnyeztek is. Szívesen használt kifejezés volt ez előtte is, és azóta is ugyanilyen ünnepélyesen hat az újságokban és a politikusok tirádáiban a keresztény Magyarország, mint cél. Csak azt nem tudom, miért éppen keresztény Ma... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Papp Vilmos: Két XX. századi „látóember”: Soos Géza és czegei Wass Albert 1/2

Mindketten a magyarság nagykövetei, napszámosai, útkészítői, istenemberei, és ezért a magyarság „látóemberei”. Egyszóval – a fogalom eredeti és nem elrontott nyugati értelmében: próféták. (Nyugaton jövendőmondónak tartják a prófétát. Keleten az a hiteles igazságkimondó, kinek szava – akár ígéretes, akár ítéletes – automatikusan megvalósul, mint (Publicisztika)

Ács Mária
Mádl Ferenc temetésén

2011. június 7-én, pár órával Mádl Ferenc temetése előtt a családja viharveszély miatt óvott a részvételtől a temetői szertartáson. A virágok és koszorúk elhelyezése helyett a sírján arra hívták fel a részt venni szándékozók figyelmét, hogy az erre szánt összeget inkább a Mádl Ferenc által létrehozott Istenadta Tehetség nevű alapítvány számlájára utalják át. Létezik az, hogy még holtában is legfőbb tulaj... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Konrad Sutarski: Áprily Lajos lengyel kapcsolatai - 1 rész

2012 novemberében múlt Áprily Lajos (1887–1967) erdélyi költő születésének 125. évfordulója, aki életének második felét (1929-től) Budapesten és környékén élte le. A magyar sajtóban ebből az alkalomból számos megemlékezés jelent meg. Többek között a PoLíSz 148. számában is megjelent egy évfordulós cikk. Én szintén meg akartam jelentetni itt egy tanulmányt Áprily lengyel kapcsolatairól, ... (Publicisztika)

Turcsány Péter
A visszahúzódó diák (részlet T. P.: Wass Albert, a boldog szomorúember című élet/mű/rajzából) 4/4

. „Mindenkinek adósa vagyok…” Az erdélyi iskola megújulása Több mint történelmi jelzésértékű, hogy az északkeleti Kárpátok alatt, Marosvécsen lobban fel a legmagasabb lángra a két világháború között a magyar nemzeti kultúra életakarata. Miként a hegyi patak által kivájt szikladarabból emelt kőasztal erő... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Rőczey J. János: Gondolatok az emigrációról (levél)

1990 őszétől egyre több magyar diák érkezett Magyarországról a németországi magyar gimnáziumba, Kastlba. Magyart tanulni? Figyelmeztetnünk kellene a világot, ne vegye könnyedén az új „népvándorlást”. Aki nagylelkűen jóváhagyja a gazdasági okokból való világméretű munkaerő-vándorlást, az nem tudja, mit cselekszik. Az emigrálást – így illetik világszerte azt, hogy egyének, családok elhagyják hazá... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Bábel előtti korunk* - avagy: bölcsőtől a bölcsességig

Nem függ az anyanyelvtől a csecsemők hangadása. Függ az egyetemes le­vegő mozgását/meghatározó törvénytől, valamint a torok, száj, nyelv stb. le­vegőterelésétől illetve/annak gátolásától. A világ valamennyi csecsemője – s ehhez nem kell külön kísérleteket/elvégezni – tudhatóan nyolc-tíz-tizenkét hónapig egy nyelven beszél. Nagyjából/ennyi idősek, amikor kezd hatni (Publicisztika)

Szerkesztő B
Földes Károly: Szórványmagyarság

Jajszó a pusz­tu­ló szór­vá­nyok­ból - Pusz­tu­lunk. Pa­nasz­ko­dunk a vi­lág nyo­mo­rú­sá­gá­ról, az élet­le­he­tő­sé­gek meg­rom­lá­sá­ról. Sok a nyo­mo­rú­ság, sok a szen­ve­dés, de a jó Is­ten ad drá­ga al­kal­ma­kat, hogy eny­hít­sük fáj­dal­mun­kat. Ad mun­ka­tár­sa­kat, hogy kön­­nyebb le­gyen ter­hünk. Ad meg­tar­tó erőt egy­há­zunk­ban, Is­ten Igé­jé­ben, ad örök re­mény­sé­get, hogy el ne ves­­szünk. Van­nak test­vé­re­ink, akik­nek meg­van­nak e vi­lág sze­rin­ti nyo­mo­rú­sá­ga­ik, de nin­csen vi... (Publicisztika)

Erdős Géza
Választás volt, választás lesz

Láthattuk, a rohadt zöldségből és bűzös húsból kotyvasztott gulyást – nevezzük csak baloldali összefosásnak - nem vette be a választók gyomra. Az MSZP választási doktrínájába már a kampány kezdetén beinjekciózták a bukás génjeit. Politikai múmiák, Kovács László, Lendvai Ildikó és Szekeres Imre feltámasztásával Mesterházy likvidálta a nevével fémjelzett párt-megújhodást. Innen már minden mindegy volt! Ha lúd, hát legyen kövér! ... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon

Népünk sorstragédiáinak egyik legnagyobbika – Muhi és Mohács után – kétségkívül az 1920. június 4-i párizsi (tévesen: Párizs környéki) békeszerződés. E lassan évszázados traumát a szétdarabolt nemzet máig nem heverte ki: nemzettudati, lelki, demográfiai, társadalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, valamint más következményei máig hatnak. Amíg a két (Publicisztika)

Balogh Bertalan
A Monarchia és az EU

A monarchiában egyik tagállam sem érezte magát kényelmesen, noha erős, jól szervezett és békebeli volt a Monarchia ideje. Azóta sem volt jóformán egyik tagállamnak sem olyan jó dolga, mint akkor. Utólag még Kissinger is úgy véli, hogy kár volt szétrobbantani ezt az egységet, mert egy egyesült Európa masszív magja lehetett volna. Akkoriban azonban a láthatatlan háttérhatalmak egyáltalán nem egy bé... (Publicisztika)

Lisztóczky László
Nem hal meg senki szebben - Dsida Jenő a halál közelében

A létezés iránti csodálattal és szeretettel annyira áthatott lírai életművet alig ismerünk, mint amilyen Dsida Jenőé. Lényegesség-élményét és megragadottságát tragikus sorsa diktálta: veleszületett, korai elmúlással fenyegető szívbetegségben szenvedett, maga is tudta, hogy fiatalon fog meghalni. Arra kényszerült, hogy a sír szédítő mélységeivel fokról fokra szembenéző, egészséges embernél hamarább és in... (Publicisztika)

Cservenka Attila
Csoportérdek

Jelenleg még egy nemzetnek nevezett csoporthoz tartozunk. A csoport szabályok mentén szerveződik, ezeket a szabályokat lehetőség szerint a szám szerinti többség szemtől szembe vállalt morálja mentén kell megalkotni. Ha teljesen szabadjára engedjük kisebb csoportok szerveződését, akkor egyre gyengébb lesz a fentiekben említett nemzeti csoport. A kisebb csoportok hajlamosak lesznek nem figyelembe venni más csoportok érdekeit. Az oktatás kü... (Publicisztika)

Balázs Géza
A magyar nyelv változásai a rendszerváltás óta

A magyar nyelv európai történetében megkülönböztetünk ómagyar, középmagyar és újmagyar kort. Az új szakaszon belül korszakhatárnak tűnik 1920, az I. világháború utáni határrendezés, amelynek hatásaként a korábbi Magyarország lakosságának egyharmada (közte legalább 3 millió magyar) az ország határain túlra került. Ennek következtében Magyarország ha... (Publicisztika)

Szerkesztő-B
Konrad Sutarski: Áprily Lajos lengyel kapcsolatai - 1 rész

2012 novemberében múlt Áprily Lajos (1887–1967) erdélyi költő születésének 125. évfordulója, aki életének második felét (1929-től) Budapesten és környékén élte le. A magyar sajtóban ebből az alkalomból számos megemlékezés jelent meg. Többek között a PoLíSz 148. számában is megjelent egy évfordulós cikk. Én szintén meg akartam jelentetni itt egy tanulmányt Áprily lengyel kapcsolatairól, ... (Publicisztika)

Erdős Géza
Választás volt, választás lesz

Láthattuk, a rohadt zöldségből és bűzös húsból kotyvasztott gulyást – nevezzük csak baloldali összefosásnak - nem vette be a választók gyomra. Az MSZP választási doktrínájába már a kampány kezdetén beinjekciózták a bukás génjeit. Politikai múmiák, Kovács László, Lendvai Ildikó és Szekeres Imre feltámasztásával Mesterházy likvidálta a nevével fémjelzett párt-megújhodást. Innen már minden mindegy volt! Ha lúd, hát legyen kövér! ... (Publicisztika)

Cservenka Attila
A Szent Korona

Szokták mondani Széchenyi nagy magyar volt. Sőt a legnagyobb magyar. Az lenne jó, ha minden magyar a szó valódi értelmében nemes versenyben törekedne a legnagyobb magyar címére. Ha pedig valaki meging akár csak egy odavetett szó erejéig, veszít. Bizalmat mindenképpen. Ázsiója visszaesik, és sokkal nagyobb erőbefektetéssel tudja csak azt visszaállítani. Mondani viszont édeskevés. Jelenlegi politikai életünk sajnos hemzseg az ilyen álmagyaroktól. (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap