Publicisztika

Tóth Éva
A Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a nyelvi genocídium

A tanácskozás címe egy kérdés: Gyilkosok közt élünk? A válasz, sajnos, igen. Kain óta. Ami persze nem menti fel sem Kaint, sem követőit. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatko-zatát mindenki ismeri és elvileg nyilván min-denki egyetért a benne foglaltakkal, bár a világ jelenlegi helyzete ezt a feltevést nem támasztja alá. A nyelvi jogok tekinte... (Publicisztika)

Fábián Lajos
Munkánk gyümölcse

Ha az eredmény felől nézzük, mindenik emberi foglalkozás értelmiségi jellegű, amennyiben a tervező és ellenőrző, a megvalósítást az elképzeléssel egybevető értelem működésétől függ. Mégis megőrizzük az elkülönítést, aminek alapján a földi tevékenységekben esetenként túlnyomó jellegű a testi erőfeszítés, illetve a szellemi játék. H. G. Wells jegyzi meg pongyola, de szórakoztató világtörténetében, hogy az emberiség eddigi nagy évezredei a nehéz testi munka jegyében (Publicisztika)

Pass Ferenc
Na és?!!

Államalapító Szent István királyunk, ha látnád egyes tévécsatornák jóérzést pusztító adását – bizonyára elcsodálkoznál… Mert volt és van egy s más, amit egészen másként álmodtál meg. Például azt az átkos ötven évet, amikor sztálini módszerekkel ölték ki a kultúrát és az emberi jóérzést. Meg is lett az eredménye. Felnőtt egy szovjet mintára kitenyésztett, lélektelenül barbár generáció. A történelmet bemocskoló magyarázatuk szerint a dicsőséges ... (Publicisztika)

Vajda Kornél
Vajda Kornél: A filozófus

Vázlat Fülep Lajosról - Sokakban, sokunkban éltek bizonyos illúziók a rendszerváltás kapcsán, a rendszerváltás után. Ezúttal persze nem a politikai, gazdasági, társadalmi, jóléti (stb.), ugyancsak bőségesen meglévő illúziókra gondolok, mindössze arra, hogy sokan vélték, sokunk vélte úgy, hogy a szabadság sós, tengeri levegője hatására kinyílnak bizonyos fiókok, előkerülnek, kiadatnak, közkinccsé válnak bizonyos kéziratok. Irodalmiak is, tudományosak is, (Publicisztika)

Tánczos Krisztina
Létfélelmek és megfigyelők

A napfogyatkozás megjelenítése irodalmi művekben - A természet egyik nagyszerű látványossága a csillagos égbolt, s azok a csillagképek, melyek ősi legendákat őriznek. Kíváncsiságunk arra sarkall bennünket, hogy elgondolkozzunk a világmindenség hatalmasságán, és benne a saját helyünkön. Kevés olyan ember van, akit valamilyen mértékben nem érdekel ez a kérdés, s ennek kapcsán a csillagászat rejtelmei. A leglenyűgözőbb (Publicisztika)

Skrivanek Dániel
Két évszázadnyi (ki)útkeresés Közép-Kelet-Európában,... 1/2

avagy: törekvések a dunai államok egyesítésére - „Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között!/ Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom!/ Íme, egy mosolygó jövő valamennyiök számára!”/ (Kossuth Lajos, 1862)/ - Kossuth Lajos, Magyarország egykori kormányzója e szavakkal bocsátotta „útjára” az 1862-ben ... (Publicisztika)

Bódai-Soós Judit
Eszem-iszom beszéd

Nem is gondoljuk, hogy az evés-ivás szerepe milyen jelentős mindennapi beszédünkben. Pedig szófordulatok, egyszerű kifejezések, szólások és mondások tucatjai utalnak ételre, italra vagy ezek elfogyasztására valamilyen módon. Nem kerülgetem hát tovább a témát, mint macska a forró a kását, hanem egyenesen belecsapok a lecsóba: Képzeljünk csak magunk elé egy tehetős fickót jó zsíros állással és egy cukorfalat barátnővel! Emberünk nagy kanállal... (Publicisztika)

Prágai Tamás
Szobor és koporsó

Az ének szó furcsa, nyelvjátékszerű kettős jelentése föl kell riasszon a költészet nyelve mögött egyetlen, egységes és egynemű „én”-t tételező romantikus félálom-állapotból; rá kell ébresszen, hogy a (ki)éneklés „én”-né, sok „én”-né, „ének”-ké válást (is) jelent, szintén a szó kettős értelmében. A költészet klasszikus épületén meglátni a repedéseket: ez horizontnyitást is jelent; a repedések között belátni, leskelődni lehet, az épületben különös figurák alakoskodnak, én, te, Ön (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Bartók és Saljapin zenéje

Csodálom Bartók muzsikáját, de nem értem. Majdnem idegenül hangzik. Csörömpöl, vijjog, torzul, tombol, jajgat, hogy szinte a velőmet hasogatja... Bocsáss meg Mester, egyszerű-ágról szakadt vagyok: közmagyar. Ezer évig kongattak harangot a fülembe, megtépte az érzékeny hártyát az a bödön-zúgás, és lelkemet már "szent" István megnyomorította: béklyót vert őserőmre a katekizmus, oltáraimat (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen... (Publicisztika)

Farkas K. Csaba
Fazakas K. Csaba: Marosvásárhely helyzetéről

Nagyon sokan még ma is hajlamosak vagyunk elfogadni azt az állítást, hogy Vásárhelyen minden bajnak, rossznak a fő okozói azok az átkozott 1990-es márciusi vérengzések lennének, megfeledkezvén, esetleg elhallgatván azt, hogy igazi nyomorúságunk mélyebb gyökereit inkább az átkosban kellene keresni. Talán előnyösebb is egyesek számára fenntartani azt a látszatot, hogy minden baj 1990. ... (Publicisztika)

Szerkesztő C
Murawski Magdolna: Márai gőgje

Nincs talán még egy magyar író, akinek lelkivilágát annyian vitatták és oly mértékben félreértelmezték volna, mint Máraiét. Feltehetőleg valamelyik irigyétől származik a sokak által könnyedén átvett és hangoztatott gőgös polgár megnevezés, de arra kevesen szántak időt és figyelmet, hogy lényének lényegét kutassák igazán. Volt persze a mindent letaroló kommunista rendszer, mely valósággal kötelezővé tette az előítéletek (Publicisztika)

Szerkesztő B
Wass Albert: 1956 - Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ... (Publicisztika)

Kalász István
Görbe és egyenes

Balkezest soha nem vádoltak meg azért, mert balkezes. Az inkvizíció kamráiban az ilyesmit nem tartották fontosnak. Úgy tűnik, hogy a pincékben soha semmit nem tartottak fontosnak. A balkezesek nem alapítottak pártot, nem törtek csoportként hatalomra, nem vonultak félre kisebbségként, szítva ekképpen a kíváncsiságot, az irigységet, a gyűlöletet, nem, a balkezeseket soha nem üldözték, de ez semmit sem jelent. Ez tény. A balkezesek egyenletesen szóródtak,... (Publicisztika)

Takács Ferenc
Néhány esemény, amely a román források szerint befolyásolta a II. bécsi döntést

Az 1939–1940. évi politikai események magyar vonatkozásai közismertek.* Bővelkednek váratlan fordulatokban, magyar revíziós reményekben és csalódásokban. Először megbicsaklott a revíziós lendület: miután a magyarok 1938-ban és 1939-ben csalódást okoztak a németeknek – nem voltak hajlandók háborút indítani Csehszlovákia ellen és a (Publicisztika)

Ujlaky István
Álmok, realitások, nemzetek

Mi lenne, ha címmel a PoLíSz 2003. évi decemberi számában arról elmélkedtem, hogy ha a területi revízió itt és most lehetséges lenne, akkor vajon kívánatos és igazságos lenne-e. Munkámat Barcsa Dániel barátom szerkesztői megjegyzéssel látta el, ami ebben a folyóiratban nem mindennapos dolog. Szerkesztői megjegyzést jobbára akkor fűznek egy szöveghez, ha ellenérdekelt felek támadásától lehet tartani, s a szerkesztő mintegy előre ... (Publicisztika)

Balogh Bertalan
"Jugoszláviai turné"

Adriai tengerpart. A századok folyamán többször volt ez a vidék olasz ilyen, vagy olyan formában. Kotor, az öböl bejáratánál ez a nagy és érdekes város is őrzi az olasz építkezés sok-sok nyomát, ha ma már modern kockaházak és küszködve megszélesített utcák jelzik is, hogy lezárult a régi éra. Több és több a régi kőház, végül, pedig már csakis ódon kőházakat látok a partot szegélyező meredek hegyoldalban egymáshoz zsúfolva-... (Publicisztika)

Győry Attila
A Tudat szenvedélye

Kezdetben volt a Tudat. Ha úgy tetszik, az Őstudat. Egy olyan ideált képzeljünk el, ami tetszik, nem tetszik alapon örökkön-örökké létezik immár, mondhatni időtlenül, ami (aki) sajátosan Él. Hogy él, erről nem kell bizonyosságot vennünk, fogadjuk el egyfajta metafizikai dogmának, de ha már mindenáron bizonyosságot szeretnénk venni, mindenképpen vegyük figyelembe e Tudat sajátos életformáját, ami valójában nem más, mint a Kozmosz. A Kozmosz életéről, réről, kiterjedéséről... (Publicisztika)

Antal János
Sapere Aude! ...avagy a globális médiamumusok már a spájzban vannak...

...avagy a globális médiamumusok már a spájzban vannak... Az utóbbi néhány évtizedben erősödtek fel azok a hangok, amelyek a médiát teszik felelőssé a közélettel szemben tanúsított állampolgári közönyért, a közösségen belül megfigyelhető erkölcsi romlásért, a közügyek hiányos ismeretéért, valamint a politikával szemben viseltetett bizalmatlanságért. Ez (Publicisztika)

Papp Lajos
Újratöltve: "Bízzatok, Magyarok!"

Beszéd a pécsi Rendszerváltó Nagygyűlésen: "A Szellem, Erkölcs forradalmárait nem lehet kifárasztani. A megszólítottakat nem lehet az utcákról, a terekről visszaszorítani a karámok közé, a panelboxokba, nem lehet visszacsalogatni az ólakba vályúkba öntött moslékkal. Hiábavaló vágyakozása a mammon szolgálóinak, a zsarnokoknak, hogy megunjuk, hogy belefáradunk. Nem tudják kivéreztetni a (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap