Publicisztika

Szerkesztő A
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen beszélünk, hogy amikor háborúságokból (Publicisztika)

Erdős Géza
Kik a kommunista diktatúrák áldozatai?

Megközelítően is lehetetlen felbecsülni a kommunista diktatúrák áldozatainak számát. Milliókról van szó, több ország lakosságát kitennék, akiket magukból kivetkőzött embertársaik meggyilkoltak, megkínoztak, börtönbe vetettek, testileg-lelkileg megnyomorítottak. Csupán mert másként gondolkodtak, nem támogatták, vagy útjában álltak a kommunista diktatúrának. Az emberiség elleni bűnöket, a népirtást, a gyilkosságokat, kínzásokat... (Publicisztika)

Kaslik Péter
A kommunizmus áldozataira való emlékezés joga és kötelessége

Elképesztő, hogy Nádas Péter, író létére nem veszi tudomásul, sem a kommunizmus áldozatainak emberi ésszel alig felfogható számának nagyságát, sem pedig az embermilliók módszeres elpusztítására vonatkozó adatokat és irodalmat sem. Plató, a Gorgias c. művében az átfogó emberszeretetet nélkülöző írók tudását egyszerű fortélynak nevezi. Nádas Péter írói integritását nem az ássa alá, hogy kiáll amellet amiről esetleg úgy érzi, hogy írnia kellene, hanem az, hogy a (Publicisztika)

Kaslik Péter
A pótolhatatlan Kun Béla

Posztkommunista balliberális történészeink munkásságát figyelve, szinte semmi sem változik annyira, mint a múlt. A baloldaliak egyre ártatlanabbak, a jobboldaliak pedig egyre gonoszabbak. Ötvenhatos mártírjaink és hőseink életében elfogult, rossz indulatú – sokszor családilag is érintett - szocialista és szabad demokrata történészék kutakodnak. Legutóbb a 18 éves korában felakasztott Mansfeld Péterből próbáltak köztörvényes bűnözőt kreálni, Varga... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: 1956 - Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ valaha is látott... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Bertha Zoltán: A bölcselő Wass Albertről Te és a világ – rendhagyó műfajban

„Egységes a magyarság akkor, ha minden magyar emberebbé lenni igyekszik, hogy ezáltal magyarabbá váljon.” 1940-ben, Észak-Erdély visszacsatolása idején írta Wass Albert ezeket a sorokat a Nyugatban; igazolva gondolkodásának humanista beállítottságát, s szentenciaszerű kijelentésének szelle... miségével kapcsolódva is azokhoz az íróinkhoz, akik folyamatosan, minden történelmi kataklizmán felülemelkedve az erkölcsi nemzeteszmény képviseletét hirdették és vállalták. Az emberség (Publicisztika)

Kaiser László
Németh László és Berzsenyi könyve

Hatások fonják be, kísérik életünket. Az ember a maga irányított csapásán túl: ötvözet, melyet a sok kis, netán kacskaringós utacska formál, melyek egy nagy úthoz, Németh László szavával élve: vállalkozáshoz vezetnek. Kik voltak rád nagy hatással s megmondom, ki vagy – ez a halálosan komoly játék fátumszerűen csupaszít minket ha nem is pőrére, de mindenképpen vetkőztetve és tanulságosan. S minél nagyobb a szellem, annál bátrabban vallja s vállalja a hatást és hatásokat, legyen az (Publicisztika)

Balogh Márta Borbála
Wass Albert – a mesemondó

Aki igazán ismeri Wass Albert gondolatvilágát és lelkiségét, az nem csodálkozik azon, hogy sokoldalúsága révén a mese műfajában is megcsillogtatta tehetségét. Mint ahogy a népmeséken keresztül – melyeket a magyar örökség szerves részének, értékes kincsének tart – a nép saját álmait, vágyait, örömeit és bánatait fejezi ki, mint ahogyan az egyszerű ember képzelete elhagyja a valóságot s egy igazabb, szebb világról álmodik, úgy szövi bele Wass Albert meséibe hitét a jó gonosz fölötti győzelméről. (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Wass Albert titokzatos halála 1/2

Ki is volt gróf Wass Albert? Nemzeti írónk, önfeláldozó magyar hazafi, politikus, bölcs és hajthatatlan. Magyarként Széchenyi, íróként Jókai és Mikszáth mellett lenne a helye. Otthon évtizedekig a nevét is tiltották. Névtelenné tett próféta, akinek könyvein nemzedékek nőttek fel. Miért a felháborodás ma is, ha szobrát avatják? Miért támadják holtában is? Látnokként mondta: „Nem annak a hangját fogják meghalla... ni, aki nagyobbat ordít, hanem (Publicisztika)

Turcsány Péter
Mezőség, a "nyomorúság Golgotája"... 1/6 - A mi dombjaink

„A Kár­pá­tok rop­pant gyűrűjébe zár­va, la­po­san, szé­le­sen hú­zó­dik a Me­zőség. Haj­dan tűzhányókkal ko­szo­rú­zott ten­ger­öböl, ma el­öre­ge­dett, for­má­já­ban és lé­nye­gé­ben meg­vál­to­zott vi­dék. Szép­sé­gét ne­héz meg­ér­te­ni, de ha mé­lyeb­ben ele­mez­zük a tá­jat, év­mil­li­ók kö­dös táv­la­tá­ból ra­gyog­va bon­ta­ko­zik ki ere­de­ti ké­pe. A ma ko­pár domb­ol­da­la­kon óri­ás töl­gye­sek zsong­tak ak­kor, tisz­tá­sa­in vad­... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Horthy és a zsidókérdés

(Bővített változat, készült: hiteles tények és adatok felhasználásával) - A Rákosi és Kádár korszakok „botcsinálta” politikusai és történészei elszántan rivalizáltak egymással, hogy ki képes jobban „eláztatni” Horthy Miklós kormányzó személyét, valamint kormányának tagjait. Az adott korszak realitását, valamint a magyar kormány „mozgási” lehetőségeit teljes mértékben figyelmen kívül hagyva kre... álták a hazugságokkal, csúsztatásokkal, pontatlanságokkal (Publicisztika)

Kiss Dénes
Halálaim árnyékában 6/6 Emlékeimben: szent magyar ősz

Mi az, ami emlékeimben maradandó s előviláglik abból a nagy, szentséges őszből? Mindenek előtt / arcunk címere, szemünk fényének zászlaja. Az a mozdulat, ami országszerte az első volt, amikor / kezünkbe került a magyar zászló. Kivágtuk-téptük szent dühvel a gyűlölt, idegen címert, ami / magyarságunkat alázta-bélyegezte meg. Magam is részese voltam a címer kivágásának. ... olyan / indulattal tettük mindezt, mintha magunkból is ki akarnánk vágni a pusztító sejteket... (Publicisztika)

Ács Mária
Mádl Ferenc temetésén

2011. június 7-én, pár órával Mádl Ferenc temetése előtt a családja viharveszély miatt óvott a részvételtől a temetői szertartáson. A virágok és koszorúk elhelyezése helyett a sírján arra hívták fel a részt venni szándékozók figyelmét, hogy az erre szánt összeget inkább a Mádl Ferenc által létrehozott Istenadta Tehetség nevű alapítvány számlájára utalják át. Létezik az, hogy még holtában is legfőbb tulaj... donsága, a másokért érzett felelősség, a (Publicisztika)

Ujlaky István
Álmok, realitások, nemzetek

Mi lenne, ha címmel a PoLíSz 2003. évi decemberi számában arról elmélkedtem, hogy ha a területi revízió itt és most lehetséges lenne, akkor vajon kívánatos és igazságos lenne-e. Munkámat Barcsa Dániel barátom szerkesztői megjegyzéssel látta el, ami ebben a folyóiratban nem mindennapos dolog. Szerkesztői megjegyzést jobbára akkor fűznek egy szöveghez, ha ellenérdekelt felek támadásától lehet tartani, s a szerkesztő mintegy előre ... (Publicisztika)

Farkas K. Csaba
Egy, az angyalok kórusából (Illés Lajos emlékére)

Amikor Isten már nem tudta többé elviselni a sok földi igazságtalanságot, az angyalok kórusát küldte volt le közénk, hogy így általuk védettséget kapjunk ebben az álnok, képmutató világban a ránk leselkedő földi gyötrelmek ellen. Ez a Földre leszállt mennybéli angyalcsapat, így egymagában nem tudván végigvinni a rá kiosztott nehéz munkát, idővel több részre szakadozott, ekként jöttek létre a hat... vanas években azok a jól ismert, messzi világon híres magyar (Publicisztika)

Kárpátalja-szerkesztő
Missziós népművelés

A népi kultúra iránti érdeklődés, vidékünk népszokásainak sokszínűsége, a régi kézművességek újjáélesztése lehetőséget biztosítana arra, hogy vendéglátó-ipari egységek bevonásával népi együtteseket, néptáncosokat és iparművészeket támogassunk. Sokszor, sok fórumon elhangzott már: Kárpátalja is turistaparadicsom lehetne, csupán élnünk kellene a lehetőségeinkkel. Több száz hímzőnő, fafaragó, keramikus, népzenész stb. tevékenykedik még falvainkban. A ven... déglátó-ipari (Publicisztika)

Tamás István
Kritika: Alba Hyseni Inner – Mission c. lemezéről

A hazai zene paletta egy új és rendkívül izgalmas énekesnővel gazdagodott, Még akkor is, ha valójában Alba ,albán származású. Hét nyelven beszél, mellette perfekt magyar. Másfél évtizede él hazánkban. Alba Hyseni több zenei produkcióban is részt vett már korábban, többek között az The Absolute nevű zenekarban is énekelt, és emellett otthonosan mozog mind a dzsesszben, mind a kü... lönböző elektronikus műfajokban, Dalszövegeket és verseket ír magyarul, de kiválóan szaval, nagy klasszikusainktól is. (Publicisztika)

Tamás István
Az egyetlen magyar falu, ami még a Gömör nevet viseli

Gömör vármegye nevét ma Magyarország települései közül már csak egy kis falu, Gömörszőlős őrzi nevében.Gömör vármegyét Szent István király hozta létre az államalapítás és a királyi vármegyerendszer megszervezése idején Gömör vár központtal. Területére – kabar eredetű – határőrnépeket, gömörőröket telepítettek. 1918-ban (az 1920-as trianoni békeszerződéssel megerősítve) a megye legnagyobb része az újonnan alakult Csehszlovákia része lett, (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen beszélünk, hogy amikor háborúságokból (Publicisztika)

Szerkesztő A
Balázs Tibor Balázs: Wass Albert kanonizációjának kérdése – avagy az egységes nemzettudat felélesztése

I. Kánon és kanonizáció - A Wass Albert kanonizációjával kapcsolatos kérdések tisztázásához elengedhetetlen állást foglalni a kánon fogalmát, valamint a kanonizációs folyamatok jelenlegi állapotát illetően. A legfontosabb feladat magának a kanonizáció fogalmának a meghatározása, hiszen ez teszi lehetővé, hogy egyes szerzők esetében a kanonizáció kérdése egyáltalán felmerülhessen. A kánon szó alapjelentése „pálca”, de a „mérték” metaforájaként is használták, (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap