Publicisztika

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán Napok

Mikszáth Kálmán a magyar prózairodalom egyik legnagyobb alakja, a Jókai utáni (részben a Jókai melletti) írónemzedék legkiemelkedőbb alkotója. 1881-82-ben jelentek meg híres novelláskötetei: A tót atyafiak és A jó palócok, amelyekkel Mikszáth országosan elismert író lett. A művek a romantikus népiesség jegyében egy természetközeli, olykor balladás hangulatú világot (annak minden fájdal... mával-örömével) mutatnak be; kiváló elbeszélésmóddal, egyedi hangon és stílusban. (Publicisztika)

Adorján András
Szabadság, Charlie Elvtárs!

A pimasz firkászok sokszorosan sértő gúnyrajzokat tettek közzé Mohamedről. Annak ellenére, hogy figyelmeztették őket az esetleges következményekre. Sorozatos provokációjuk vezetett a vérfürdőre. Amit senki nem helyesel, de a szennylap szerkesztői igazán mindent elkövettek, hogy ez megtörténhessen. Amúgy üzleti szempontból egész jól ütött ki a dolog: szédületes, hogy egy 60 ezres példányszámú ízléstelen és gusztustalan sajtótermék egyenesen 5 millió példányban és több nyelven jelenhetett meg. Kelendő a kosz. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: 1956 - Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ valaha is látott... (Publicisztika)

Adorján András
Kellemes Halottak Napját!

Megérjük még, hogy a „Szép napot!” és más szófordulatok nyomán édeskéssé vált nyelvünkben ez is feltűnik. Egyébként ez az egész halottak napi országjárás komplett őrület. Mindenki, aki ad a szomszédok véleményére, útnak indul akár az ország másik végére, hogy meglátogassa szerettei nyughelyét. Valóságos csoda, hogy ezekben a napokban nem, vagy csak ritkán történik tömegszerencsétlenség az utakon. Azon gondolkodom, hogy az év többi napjain vajon hányszor jut az emberek eszébe, aki már nincs? (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Wass Albert titokzatos halála 2/2

Folytatás - Aztán ’98. február 17-én, egy fekete napon az újságokba visszakerültek a nekrológok. Ezúttal nem tévedésből. Túl a kilencvenen, a hazától és a szülőföldtől 53 évi távollét után, elhagyatottan, csalódottan halt meg a floridai Astorban. Halálát titkolózás és találgatás lengte körül. Felröppent a hír, talán nem is természetes halállal távozott. Válaszként előkerült egy „hivatalos verzió” az ön... gyilkosságáról, amiben sokan máris (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Wass Albert titokzatos halála 1/2

Ki is volt gróf Wass Albert? Nemzeti írónk, önfeláldozó magyar hazafi, politikus, bölcs és hajthatatlan. Magyarként Széchenyi, íróként Jókai és Mikszáth mellett lenne a helye. Otthon évtizedekig a nevét is tiltották. Névtelenné tett próféta, akinek könyvein nemzedékek nőttek fel. Miért a felháborodás ma is, ha szobrát avatják? Miért támadják holtában is? Látnokként mondta: „Nem annak a hangját fogják meghalla... ni, aki nagyobbat ordít, hanem (Publicisztika)

Szerkesztő A
Újabb tanú: Petőfi Szibériában halt meg!

...a közeli Iliszunszk-i temetőben egy fejfán olvasható "Alexander Styepanovich Petrovics, honved ernagi, 1857" felirat miatt, mindenki elfogadta azt a tényt, hogy az Petőfi Sándor sírja. És ezt a hírt haza is hozták és terjesztették. Székelykocsárdra négy hadifogoly (nagyapám, Cseh Ferenc, Kőszegi Árpád és Borbély Dániel) érkezett 1922 szeptemberében, a Bajkál mellől (a családban máig fennmaradt a rigmus: ér... kezett 1922 szeptemberében (Publicisztika)

Cservenka Attila
Fogyasztás

A fogyasztás a jelenlegi rendszer alapköve. A kamatos rendszernek pedig előfeltétele a növekedési igény. Nem tartom értelmes dolognak, ilyen körülmények között bármilyen korlátozásról beszélni. A rendszernek kellene megváltoznia, azonban ez belső erővel nem képzelhető el, mert nincs hozzá hajtóerő. Az emberek alapvető célja, hogy fogyasztásban túllicitálják a másikat. Ez egy fogyasztói társadalom. Az emberek erre lettek kiképezve. Manapság ez odáig fajult, hogy az emberek nem arra büszkék, amit csináltak, (Publicisztika)

Kiss Dénes
Karácsony szavunk eredete

Sokan írták le és mondták el véleményüket a karácsony szavunkról, próbáljuk meg körüljárni mi is. Nem szívesen foglalkozunk szószármaztatással [... ], mert ahhoz alapos, sokféle szempontú okolásra van szükség. De aligha véletlen, hogy / a nyelvészek szerint szláv eredetű s valamelyik „kracsun”-féle szóból alakulhatott. Ezt / olvashatjuk a hivatalosnak tartott TESZ oldalain is. / De az ott felsorolt példák, köztük a szlo... vák, szerb stb., csak az egyik, nem is az ünnepet / közvetlenül érintő lényeget jelentik... (Publicisztika)

Kalász István
Mindenre van megoldás

Nos, sokáig a férfiideál erkölcsi imperatívuszhoz kötődött, és ebből adódott, hogy viselkednie kellett a férfieszménynek. A klasszikus polgári férfi nem forgatta fel a társadalmat, hiszen magának rendezte be azt. Konzervatív ruhát viselt, szerette családját, a hazát, hívő volt, fegyelmezett. De az introvertált, erkölcsös férfi ma senkit sem érdekel. Manapság gyorsan történnek a dolgok, manapság a sikert láthatóvá, azaz: egyértelművé kell tenni, akár a reklámban. (Publicisztika)

Szerkesztő B
Bajna György: Isten háta mögött, de a tenyerén

Ha azzal kezdeném, hogy mi történt a határokon belül rekedt országban, a mai Magyarországon, akkor a politizálás selymékes, ingoványos talaján találnám magam, amit már csak azért is kerülök, mert a napi politikától függő, attól mégis igen távol álló, a nemzeti kultúra hajtásainak egyik fenntartási lehetőségéről szeretnék szólni. Egy olyan Isten háta mögötti vidék, mint Gyergyó, néhány sikeres közművelődé... si, illetve hagyományőrző szervezetének példájával próbálom bemutatni, (Publicisztika)

Szász István Tas
A Grassalkovichok és utódaik – Egy kései leszármazott családi emlékeiből

Vannak életünkben egészen váratlan pillanatok. Ilyen volt az is, amikor – számos ismert és általam még nem ismert leányági Grassalkovich-leszármazott közül – éppen engem kértek fel az ősökre való emlékezésre. A múlt egyéb területein szívesen és olykor eredményesen kutakodtam, de most a köz számára fontosabb kutatások miatt félbe maradt családtörténeti tanulmányomat vettem ismét kézbe. Az egyszer, egy helyen és adott közönség előtt elhangzott előadást most rövidítve (Publicisztika)

Kiss Dénes
Örökös bűnhődés?!

Hadd bűnhődjön a magyar! A végtelenségig. Azokért a „bűnökért” is,amelyeket soha el nem követett. Az nem számít, hogy más népek hol és mit tettek a történelem folyamán keleten és nyugaton. Az sem, hogy a két világháború csírái hol fakadtak, Gavrilo Princip szelleme honnan éledt?! Mintha sorsszerű volna, hogy Szarajevo nagyonis megbűnhődött, ám e büntetést a Trianonban fogant eszmék ösztökélték, s a délvidék népei nemzeti önnönmagukat büntetik. ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Bertha Zoltán: A bölcselő Wass Albertről Te és a világ – rendhagyó műfajban

„Egységes a magyarság akkor, ha minden magyar emberebbé lenni igyekszik, hogy ezáltal magyarabbá váljon.” 1940-ben, Észak-Erdély visszacsatolása idején írta Wass Albert ezeket a sorokat a Nyugatban; igazolva gondolkodásának humanista beállítottságát, s szentenciaszerű kijelentésének szelle... miségével kapcsolódva is azokhoz az íróinkhoz, akik folyamatosan, minden történelmi kataklizmán felülemelkedve az erkölcsi nemzeteszmény képviseletét hirdették és vállalták. Az emberség (Publicisztika)

Szerkesztő A
Mohandász Karamcsand Gandhi: Aforizmák a Békéért

Az erőszaknélküliség elvei - Az ahimsa (erőszaknélküliség) Gandhinál létünk alapvető törvénye. Ezért a társadalmi tevékenység leghatékonyabb elveként alkalmazható; az erőszaknélküliség valójában mély összhangban áll az emberi természet igazságával, és megegyezik a béke, az igazságosság, a rend, a szabadság, valamint az emberi méltóság iránti vággyal. Mivel a himsa (erőszak) az embert adott válasz a már elkezdődött ... (Publicisztika)

Győry Attila
A Tudat szenvedélye

Kezdetben volt a Tudat. Ha úgy tetszik, az Őstudat. Egy olyan ideált képzeljünk el, ami tetszik, nem tetszik alapon örökkön-örökké létezik immár, mondhatni időtlenül, ami (aki) sajátosan Él. Hogy él, erről nem kell bizonyosságot vennünk, fogadjuk el egyfajta metafizikai dogmának, de ha már mindenáron bizonyosságot szeretnénk venni, mindenképpen vegyük figyelembe e Tudat sajátos életformáját, ami valójában nem más, mint a Kozmosz. A Kozmosz életéről, réről, kiterjedéséről... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Halálaim árnyékában 4/6

...Ott sétálgattam a fölállványozott épület körül. Vastag gerendákból fedett járdát készítettek, / gondolom azért, mert a tetőn és a tornyon is dolgoztak. A nagy köveket ott lent fűrészelgették el / géppel [...] Mondták, hogy az 1956-os harcok alatt szórakozásból is lövöldöztek az oroszok, illetve / akkor még „szovjetek” egy-egy feltűnő vagy szép épületdíszre. De térjünk vissza arra az / alkalomra, amikor többszöri ottani ólál... kodás után, elszántam magam és bemerészkedtem a híres / kávéház ajtaján... (Publicisztika)

Kárpátalja-szerkesztő
Az elnemzetietlenítés gyümölcsei - Kárpátaljaiak a népszavazásról

Csoda-e, ha ezek után megannyi magyarországi állampolgár a szolidaritás legkisebb szikrája nélkül viseltetik irántunk, hogy nem testvérként, hanem vetélytársként tekint ránk? Az évtizedekig folyó elnemzetietlenítés gyümölcsei érnek most be. S még jó, hogy a folyamat nem érte el a végpontját, nem szorította ki teljesen a szívekből a nemzeti együvé tartozás érzését, és megtanulták, hogy Pozsonyban, Kassán, Ungváron, Kolozsvárott, Nagyváradon, Újvidéken épp (Publicisztika)

Fehér József
Igaz magyarként – hazáért, nemzetért

Mindig is csodálattal néztem föl azon honfitársaimra, akiket sanyarú sorsuk vagy az adott történelmi helyzet messzi idegenbe kényszerített, és annyira nagyon szerették népüket, hazájukat, hogy még onnan is őket kívánták szolgálni. Pontosan úgy, ahogyan ezt korábban Kölcsey Ferenc, a reformkor legnagyobb költője „Emléklapra” című epigrammájában programként megfogalmazta: „A HAZA MINDEN E... LŐTT” Wass Albert Baumgarten-díjas írót, költőt és publicistát (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
A Kádár-szobor avatásának margójára

Könnyeimmel küszködve néztem a tv-ben Kádár János mellszobrának avatását, és az avatáson résztvevő Moldova György megható, szívszorongató produkcióját. A közismerten termékeny (szószátyár és pletyka ízű „műveket” termelő) tollforgatónk szeretettel és gyengéden tapogatta (simogatta) Kádár kobakjának hátsó felét, majd elcsukló szavakkal tudatta a nagyérdeművel, miszerint bízik abban, hogy Kádár neve és tette nem fog a feledés mindent betakaró homályában eltűnni. Igyekszem (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap