Publicisztika

Kaslik Péter
Piszkos Fred tollat ragad (Kertész Ákos magyarellenes írásáról)

“A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a mos... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Előszó egy fontos lépéshez

EZT a folyóiratot maroknyi józanul gondolkodó, különböző nemzetiségű ember hozta létre, akiknek két fő közös jellemzőjük van. Valamennyien Közép- Európában születtek, és szilárdan hisznek abban, hogy a világnak ebben a zavaros szegletében nem jöhet el a tartós béke mindaddig, amíg az egymás mellett élő népek nem tanulnak meg békében és egységben élni és dolgozni. Ahhoz, hogy a békét és egységet ... (Publicisztika)

Farkas K. Csaba
Egy, az angyalok kórusából (Illés Lajos emlékére)

Amikor Isten már nem tudta többé elviselni a sok földi igazságtalanságot, az angyalok kórusát küldte volt le közénk, hogy így általuk védettséget kapjunk ebben az álnok, képmutató világban a ránk leselkedő földi gyötrelmek ellen. Ez a Földre leszállt mennybéli angyalcsapat, így egymagában nem tudván végigvinni a rá kiosztott nehéz munkát, idővel több részre szakadozott, ekként jöttek létre a hatvanas (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert egyházgondnoksága (Dokumentumok)

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsától, 1274-1935. III. sz. Nagytiszteletű református esperesi hivatalnak, S z a m o s ú j v á r. Hivatkozással 27. sz. felterjesztésére, van szerencsénk közölni igazgatótanácsunknak március 7-iki ülésében hozott következő határozatát: Igazgatótanácsunk gr. Wass Albert atyafiának 10 éves ciklusra egyházmegyei gondnokká, ... (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 5/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert egyházgondnoksága (Dokumentumok)

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsától 1274-1935. III. sz. Nagytiszteletű református esperesi hivatalnak, S z a m o s ú j v á r - Hivatkozással 27. sz. felterjesztésére, van szerencsénk közölni igazgatótanácsunknak március 7-iki ülésében hozott következő határozatát: Igazgatótanácsunk gr. Wass Albert atyafiának 10 éves ciklusra egyházmegyei gondnokká, Szilágyi János atyafiának az 1937. június 30-ig tartó ciklusra egyházkerületi lelkészi képviselőül, dr (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 3/5

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Észrevétel a VASÁRNAPI ÚJSÁG november harmadikán sugárzott műsorához

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG! Tájékoztatom Önöket, hogy a múlt vasárnapi műsorukban szereplő Horváth Miklós (történész?) permanensen hibás adatokkal, elhallgatással és történésekkel tévesztette meg a hallgatókat. 1/ Október 23-án nem három, hanem két szovjet hadosztály kapott parancsot arra, hogy 24.00-kor lépje át (Publicisztika)

Adorján András
GagyIstván, a blamázs - 8.

Én úgy tartom, hogy a hazafi az, aki sosem mondja magáról, hogy hazafi. Csak úgy él. Az alábbi írás szerzőjétől azt kértem, írjon valamit arról, mégis „miafenét csinál”, és mi mindent hivatásszerűen. Mert – írtam – az nem elég, ha rendes embernek konferálom fel. Meg el sem hinnék. És akkor – ahogy P.Howard megírta – „lenni meglepetés”! Kaptam egy önéletrajzot, amelyet eszembe sincs „megszerkeszteni”. Hadd tudja meg az Olvasó, hogy azért (Publicisztika)

Adorján András
GagyIstván, a blamázs - 7.

Én, mint a közélet egyik résztvevője, közemberként mondom el a véleményemet. Nyíltan. Most csak annyit: Ez az „adaptáció” olyan sok sebből vérzik művészileg, hogy a magyarság és a kereszténység nyílt gyalázásáról már csak a rend kedvéért teszek említést helyenként. Ezekről a himpellérekről ennyi is sok. Ma két vendégünk van. Egyikük próbál finom lenni, de a felháborodása nem hagyja. A másikuk egy (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Emlékezzünk V. I. Leninre!

TISZTELT OLVASÓK! 1870-ben (a bolondok havában), április 22-én született Vlagyimir Iljics Uljánov, a proletáriátus feledhetetlen nagy vezére, aki Marx-Engels emlőiből szívta magába és fejlesztette tovább a kommunizmus hazug tételeit, majd “sikeresen” transzformálta a gyakorlati életbe. Elismerten ügyes hordószónok volt, redundáns szövegével azokat is “lehengerelte”, akik semmit sem értettek... (Publicisztika)

Doma-Mikó István
A kém magánélete - A Sorge-rejtély 2/2

Sorgét 1944-ben a Szovjetunió ünnepén, november 7-én végezték ki. Mikor értesült erről? - Majdnem egy év múlva, a háború befejeztével, amikor az újságok a lakosság tudomására hozták. Szólni se tudtam, úgy éreztem, jeges marok szorítja össze a torkomat. - Sorge a kommunizmus "szent ügyéért" halt meg. Mit gondol, hogyan vélekedne most, ha élne? - Hruscsov idején a Szovjetunió magára vállalta Sorge... (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Földrengés, cunami, soha nem tapasztalt mértékű katasztrófa Japánban

A 6852 szigetből álló Japán a földrengések hazája. Lakóinak lába alatt itt mozdul meg legtöbbször a talaj, szeszélye szerint évente több ezerszer. Akire gyakran köszöntött a hirtelen bizonytalanság, hogy az életéből talán csak 20-40 másodperc maradt, más emberré válik. Mert a földrengést megszokni nem lehet. A Japánban töltött 31 évem alatt számtalanszor ... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Sza­kács Ist­ván Pé­ter: „...egy­szer­re csak ér­ted üzen az erdő”

A transzszilvanizmus táj­szem­lé­le­te Wass Al­bert epi­ká­já­ban - A transzszilvanizmus ide­o­ló­gi­á­ja ön­meg­ha­tá­ro­zás­ként, kö­zös­sé­gi és mű­vé­szi hit­val­lás­ként, er­köl­csi ká­non­ként és cse­lek­vé­si stra­té­gi­a­ként az el­ső vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő­en kez­dett hat­ni az er­dé­lyi ma­gyar­ság kö­ré­ben. Előbb lí­rai hang­sze­re­lés­ben szó­lalt meg áprily La­jos, Reményik Sán­dor és Tom­pa Lász­ló, a he­li­ko­ni tri­ász (Publicisztika)

Turcsány Péter
A Wass-család múltja – valóság és legendák

2. Történelmi szolgálatok, a grófi cím elnyerése, nemzeti tragédiák túlélése - „A Tóvidék egykoron Czegében virágoztatta iskoláját a legrégibb idő óta. Czege iskolája egyike a legrégebbieknek. A reformációt megelőzőleg már fennállott. A Wass-család patronálta iskola már 1622-ben az épségben lévő kőtemplom mellett feküdt. Ma is itt van, csak nem mi birtokoljuk.” „A gróf Wass-család egyike a megye legtörzsökösebb ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Bajna György: Isten háta mögött, de a tenyerén

Ha azzal kezdeném, hogy mi történt a határokon belül rekedt országban, a mai Magyarországon, akkor a politizálás selymékes, ingoványos talaján találnám magam, amit már csak azért is kerülök, mert a napi politikától függő, attól mégis igen távol álló, a nemzeti kultúra hajtásainak egyik fenntartási lehetőségéről szeretnék szólni. Egy olyan Isten háta mögötti vidék, mint Gyergyó, néhány sikeres közművelődési, (Publicisztika)

Polszerkesztő2
1956 „a fasizmus minden üledéke”?

A magyar írók tiltakozása az ENSZ ötös-bizottsági jelentés közgyűlési tárgyalása ellen, vélemények 1956-ról egykor és most. - Az ÁrpádHír Világtelevízió Magyar Sorskérdések című műsorának első adásában, 2007. október 11-én este, Patrubány Miklós bemutatott egy döbbenetes dokumentumot: az Élet és Irodalom 1957. szeptember 13-i számában közzétette 251 magyar író tiltakozó levelét, (Publicisztika)

Draskóczy János
Az én októberem

Boldog világra eszméltem, szeretetben, gondok nélkül cseperedtem a csepeli református parókián, ahol édesapám volt a lelkész. Gyermeki világomig nem jutott el a közeledő háború fenyegetése, ésszel fel sem fogtam, hogy miről beszélnek egyre riadtabban egymás között a felnőttek. Az első árny akkor költözött szívembe, amikor az öcsém születése után édesanyám paralízis következtében megbénult. Aztán egyszer csak hullani kezdtek a bombák, (Publicisztika)

Szerkesztő A
Varga Csaba: 1956 erkölcsi és jogi megítélése avagy a jog válaszadási képességének erkölcsi egysége, mint a totalitarizmusok utáni korszak dilemmája

Külvilágunk – Belvilágunk sorozatból - Jogunk társadalmi mivoltunk része; e jog s mindaz a kultúra, amit naponta megélünk, aminek jegyében létünk értelmét felfogjuk, s személyes életünk elhivatottságán ... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Dr. Hegedűs Lóránt: Az 1956. évi hótiszta forradalom és igaz szabadságharc

A forradalom üdv-világ-magyar történeti jelentősége (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap